Γενικοί Κανόνες

1. Για την χρήση από αεροσκάφος αερολιμένα και αεροναυτιλιακών διευκολύνσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42 (ίσοι όροι χρήσεως) παράγραφος 2, μπορούν να εισπράττονται τέλη αερολιμένα.

2. Τα κατά την παράγραφο 1 τέλη οφείλονται από κοινού και κεχωρισμένα από τον εκμεταλλευόμενο ,τον κάτοχο και  τον κύριο του αεροσκάφους:

Νοείται ότι, ελλείψει οποιουδήποτε από τα αναφερόμενα πρόσωπα, ευθύνεται για την καταβολή του τέλους ο Κυβερνήτης του αεροσκάφους.

3. [Διαγράφηκε].

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με κανονισμό να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την διάρθρωση, διαβάθμιση, το ύψος των τελών και πρόβλεψη ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

5. Σε περίπτωση υπερημερίας τελών, ο υπεύθυνος εκμεταλλεύσεως του αερολιμένα δικαιούται να ζητεί από το αρμόδιο δικαστήριο την έκδοση διατάγματος για την κατακράτηση του αεροσκάφους. Το άρθρο 249 (απαγόρευση απογειώσεως) παράγραφος 2 δεν θίγεται.