Ίσοι οροι χρήσεως

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κατανομή των χρονοθυρίδων και για τον προκαλούμενο ή εκπεμπόμενο από τα αεροσκάφη θόρυβο, δονήσεις και αέρια, η χρήση των αερολιμένων γίνεται υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες συνθήκες για όλα τα αεροσκάφη που έχουν, κατά το άρθρο 5 (δικαίωμα χρήσεως εναέριου χώρου), δικαίωμα χρήσεως του Κυπριακού του εναέριου χώρου.

2. Αυτό ισχύει και για την χρήση από όλα τα αεροσκάφη των αεροναυτιλιακών διευκολύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και άλλων ηλεκτρονικών, καθώς και μετεωρολογικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται στον αερολιμένα για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της πολιτικής αεροπορίας.