Άρνηση επιβιβάσεως σε οργανωμένα ταξίδια

1. Σε περίπτωση αρνήσεως επιβιβάσεως σε πτήση πωληθείσα ως μέρος οργανωμένου ταξιδιού, ο αερομεταφορέας υποχρεούται να αποζημιώσει τον διοργανωτή ταξιδιών, ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού με τον επιβάτη και ευθύνεται έναντι του για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμων του 1998 μέχρι (Αρ. 2) του 1999 .

2. Υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμων του 1998 μέχρι (Αρ. 2) του 1999, ο διοργανωτής ταξιδιών υποχρεούται να μεταβιβάζει στον επιβάτη τα ποσά που εισπράττει δυνάμει της παραγράφου 1.