Αεροπλάνα μη εγγεγραμμένα

στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών

1. Κάθε αεροπλάνο μη εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή σε νηολόγιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, το οποίο χρησιμοποιεί αεροδρόμια εντός της Δημοκρατίας, πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των άρθρων 191 (πιστοποιητικό θορύβου) εώς και 197 (προσωρινές απαλλαγές).

2. Απαγορεύεται η χρήση πολιτικών υποηχητικών αεριωθούμενων αεροπλάνων, τα όποια δεν είναι εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή σε νηολόγιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, και τα όποια δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που ορίζονται στο Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο 2 του Τόμου Ι του Παραρτήματος 16/5.