Παρέκκλιση

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 130 (δικαίωμα αερομεταφορών προς και από την ΕΕ και τον ΕΚΑΧ), στην περίπτωση που αερομεταφορέας έχει αρχίσει να εκτελεί τακτικό αεροπορικό δρομολόγιο μεταφοράς επιβατών σε μια νέα γραμμή μεταξύ κυπριακού αερολιμένα και περιφερειακών αερολιμένων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου με αεροσκάφη μέχρι 80 θέσεων και με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τις 30 000 θέσεις το έτος, ο Υπουργός μπορεί να αρνηθεί σε άλλους αερομεταφορείς την εκτέλεση τακτικού αεροπορικού δρομολογίου για περίοδο δυο ετών, εκτός αν αυτό εκτελείται με αεροσκάφη μέχρι 80 θέσεων ή διενεργείται κατά τρόπο, ώστε μόνο 80 θέσεις να διατίθενται προς πώληση σε κάθε πτήση μεταξύ των εν λόγω δυο αερολιμένων.