Καθορισμός και ισχύς ναύλων

1. Με την επιφύλαξη του παρόντος κεφαλαίου, οι Κυπριακοί και κοινοτικοί αερομεταφορείς, καθώς και οι αερομεταφορείς του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, οι οποίοι εξυπηρετούν εσωτερικές Κυπριακές αεροπορικές γραμμές, καθώς και αεροπορικές γραμμές μεταξύ της Δημοκρατίας αφενός και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου αφετέρου, καθορίζουν τους ναύλους ελευθέρα.

2. Ο Υπουργός μπορεί, εκδίδοντας διάταγμα που αποφεύγει διακρίσεις βάσει εθνικότητας ή ταυτότητας του αερομεταφορέα, να προβλέπει ότι οι ναύλοι καταχωρίζονται με την προβλεπόμενη μορφή στην αρμόδια αρχή, το αργότερο εικοσιτέσσερις ώρες (συμπεριλαμβανομένης μιας εργάσιμης ημέρας) πριν την έναρξη ισχύος τους. Σε περίπτωση προσαρμογής προς προϋπάρχοντα ναύλο, απαιτείται απλώς προηγούμενη κοινοποίηση.

3. Ένας αεροπορικός ναύλος ισχύει για πώληση και μεταφορά εφόσον δεν αποσύρεται σύμφωνα με το άρθρο 163 (κατάργηση ναύλου και απαγόρευση μειώσεως ναύλων).