Διάθεση πληροφοριών

1. Η διάθεση από τον πωλητή συστημάτων στατιστικών ή άλλων πληροφοριών, που προέρχονται από το δικό του ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, διέπεται από τους εξής κανόνες:

(α) Πληροφορίες σχετικά με εξακριβώσιμες συγκεκριμένες κρατήσεις παρέχονται επί ίσης βάσεως και μόνο στους αερομεταφορείς που συμμετέχουν στο αεροπορικό δρομολόγιο στο όποιο αναφέρεται η κράτηση και στους συνδρομητές που συμπράττουν σ’ αυτήν. Πληροφορίες ελεγχόμενες από τον πωλητή συστημάτων σχετικά με εξακριβώσιμες συγκεκριμένες κρατήσεις αρχειοθετούνται off-line εντός εβδομήντα δυο ωρών μετά την συμπλήρωση του τελευταίου στοιχείου της συγκεκριμένης κρατήσεως, και καταστρέφονται εντός τριών ετών. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά επιτρέπεται μόνο για λογούς διαφορών ως προς την τιμολόγηση.

(β) Δεδομένα σχετικά με την προώθηση της εμπορίας, τις κρατήσεις και τις πωλήσεις διατίθενται ως εξής:

(αα) Προσφέρονται εξίσου ταχέως και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους συμμέτοχους αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων των μητρικών αερομεταφορέων.

(ββ) Μπορούν – και πρέπει, αν ζητηθεί – να καλύπτουν όλους τους συμμέτοχους αερομεταφορείς ή/και συνδρομητές, δεν αναφέρονται όμως με κανένα τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, στην ταυτότητα ούτε περιέχουν προσωπικές πληροφορίες για τους επιβάτες ή για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το σύστημα.

(γγ) Όλα τα αιτήματα για τέτοια δεδομένα διεκπεραιώνονται εξίσου επιμελώς και ταχέως, με την επιφύλαξη της μεθόδου διαβιβάσεως την οποία επιλεγεί ο εκάστου αερομεταφορέας.

(δδ) Οι πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήσεως στους συμμέτοχους αερομεταφορείς και συνδρομητές, τόσο συνολικά όσο και επιλεκτικά, σχετικά με την αγορά στην οποία αυτοί αναπτύσσουν δραστηριότητα.

(εε) Μια ομάδα αερομεταφορέων ή/και συνδρομητών δικαιούται να αποκτήσει δεδομένα προς κοινή επεξεργασία.

2. Ο πωλητής συστημάτων δεν παρέχει προσωπικές πληροφορίες για ένα επιβάτη σε τρίτους που δεν συμμετέχουν στην συναλλαγή χωρίς την συγκατάθεση του επιβάτη.

3. Ο πωλητής συστημάτων εξασφαλίζει την τήρηση των παραγράφων 1 και 2, εφαρμόζοντας τεχνικά μέσα ή/και κατάλληλα μέτρα, τουλάχιστον σχετικά με το λογισμικό, με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται από αερομεταφορείς ή παρέχονται σ’ αυτούς να μην είναι προσιτοί στους μητρικούς αερομεταφορείς πάρα μόνο στο μετρό που αυτό επιτρέπεται από το παρόν άρθρο.