Νέα διερεύνηση

1. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει νέα διερεύνηση ατυχήματος ή συμβάντος και υποχρεούται να προβαίνει στην ενέργεια αυτή-

(α) αν, μετά την περάτωση της ερευνάς, αποκαλύπτονται αποδεικτικά στοιχειά τα οποία είναι, κατά την κρίση της Επιτροπής, νέα και σημαντικά, ή

(β) αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο είναι δικαιολογημένη η υποψία, κατά την κρίση της Επιτροπής, ότι η υπόληψη οποιουδήποτε προσώπου έχει επηρεασθεί αδίκως και δυσμενώς.

2. Η νέα διερεύνηση διεξάγεται κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.