Έλεγχος

1. Ο Υπουργός μπορεί, προς άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, να διεξάγει όλους τους αναγκαίους έλεγχους στις επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, υπάλληλοι εντεταλμένοι από τον Υπουργό έχουν την εξουσία να προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

(α) να ελέγχουν τα στοιχειά και τα επιχειρησιακά έγγραφα,

(β) να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των στοιχείων και επιχειρησιακών εγγράφων,

(γ) να ζητούν επιτόπου προφορικές διευκρινήσεις,

(δ) να εισέρχονται σε όλα τα κτίρια, γήπεδα και οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων και να διενεργούν τις αναγκαίες έρευνες. Η είσοδος και διενέργεια ερευνάς σε κατοικία πάρα την θέληση του θιγομένου επιτρέπεται μόνο με δικαστικό ένταλμα.

2. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι ασκούν τις ανωτέρω εξουσίες αφού επιδείξουν έγγραφη εξουσιοδότηση που καθορίζει το αντικείμενο και τον σκοπό του έλεγχου και τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 184 (κυρώσεις) παράγραφος 1 σε περίπτωση που τα ζητούμενα στοιχειά και επιχειρησιακά έγγραφα επιδεικνύονται ελλιπώς.

3. Οι επιχειρήσεις και οι ενώσεις επιχειρήσεων υποχρεούνται να ανέχονται τους έλεγχους που διατάσσει ο Υπουργός. Η διαταγή καθορίζει το αντικείμενο και τον σκοπό του έλεγχου, ορίζει την ημερομηνία ενάρξεως του έλεγχου και αναφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 184 (πρόστιμο) παράγραφος 1, καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια.