Κανονισμοί των Συνδυασμένων Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια της Αεροπλοΐας

1. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 38 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου 1944 και του άρθρου 4 του περί της Συμβάσεως Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1988, με διάταγμα ο Υπουργός υιοθετεί τους κανονισμούς των Συνδυασμένων Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAR) ή οποιοδήποτε πρότυπο Eurocontrol:

Νοείται ότι η υιοθέτηση τέτοιων κανονισμών ή προτύπων μπορεί να γίνεται με αναφορά στους τίτλους των.

2. Από την έκδοση διατάγματος βάσει της παραγράφου 1, οι υιοθετούμενοι κανονισμοί και πρότυπα έχουν άμεση ισχύ εντός της Δημοκρατίας.

3. Ανίτυπα των κατά την παράγραφο 1 κανονισμών και προτύπων τηρούνται στα γραφεία της αρμόδιας αρχής και το κοινό έχει πρόσβαση σ’ αυτά.

4. Τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε νομοθεσίας, που καθορίζει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών ή συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας των μεταφορών ή των τηλεπικοινωνιών, η αρμόδια αρχή παραπέμπει στα πρότυπα Eurocontrol, που υιοθετήθηκαν βάσει του παρόντος Νόμου, οταν πρόκειται για αγορά εξοπλισμού αεροναυτιλίας.