Ανταγωνισμός μεταξύ ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων

1. Ο μητρικός αερομεταφορέας δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις εις βάρος ανταγωνιστικού ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων -

- είτε αρνούμενος να του παρέχει, παρά την αίτηση του, εντός του ίδιου χρόνου τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με ωράρια, ναύλους και διαθεσιμότητα των δικών του δρομολογίων, τις οποίες παρέχει στο δικό του ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων,

- είτε αρνούμενος να διανέμει τα δικά του προϊόντα αεροπορικών μεταφορών μέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων,

- είτε αρνούμενος να αποδέχεται ή να επιβεβαιώνει εντός του ίδιου χρόνου κράτηση που έγινε μέσω ανταγωνιστικού ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων για οποιοδήποτε δικό του προϊόν αεροπορικής μεταφοράς το όποιο διανέμεται μέσω του δικού του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων.

2. Ο μητρικός αερομεταφορέας υποχρεούται να αποδέχεται και να επιβεβαιώνει μονό τις κρατήσεις που γίνονται σύμφωνα με τους ναύλους και όρους του.

3. Ο μητρικός αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να αποδέχεται άλλες δαπάνες στο πλαίσιο αυτό, εκτός εκείνων που αφορούν την αναπαραγωγή οφειλομένων πληροφοριών και για κρατήσεις που έγιναν αποδεκτές. Το οφειλόμενο σε ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων τέλος για μια αποδεκτή κράτηση, που έγινε σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το τέλος που το ίδιο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων χρεώνει τους συμμέτοχους αερομεταφορείς για μια ισοδύναμη συναλλαγή

4. Ο μητρικός αερομεταφορέας δικαιούται να διεξάγει ελέγχους για να εξασφαλίζει ότι το άρθρο 171 (απαγόρευση διακρίσεων) τηρείται από τα ανταγωνιστικά ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων.

5. Η υποχρέωση που επιβάλλεται με το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται εις όφελος ανταγωνιστικού ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων όταν, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 179 (διαδικασία επί παραβάσεων), λαμβάνεται απόφαση ότι το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων παραβιάζει το άρθρο 171 (απαγόρευση διακρίσεων) ή το άρθρο 173 (διάθεση πληροφοριών) σχετικά με την αθέμιτη πρόσβαση μητρικών αερομεταφορέων σε πληροφορίες.