Γενικοί Κανόνες

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 40 (δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων) παράγραφος 5, του άρθρου 53 (χρονοθυρίδες) παράγραφος 2, του άρθρου 93 (ζώνη κυκλοφορίας αεροδρομίου) παράγραφος 2 και των επόμενων άρθρων του παρόντος κεφαλαίου, προσγείωση ή απογείωση αεροσκάφους σε ορισμένο αεροδρόμιο επιτρέπεται μόνο με την άδεια της υπηρεσίας έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας του αερολιμένα ή του υπεύθυνου του πεδίου προσγειώσεως.

2. Αεροσκάφη, τα οποία προσεγγίζουν ορισμένο αεροδρόμιο με σκοπό να προσγειωθούν ή τα οποία έχουν απογειωθεί από αυτό, υποχρεούνται να εκτελούν όλες τις στροφές προς τα αριστερά, εκτός αν οι γενικές οδηγίες ή οι ειδικές εντολές της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του συγκεκριμένου αεροδρομίου προβλέπουν το αντίθετο.

3. Αεροσκάφη προσγειώνονται και απογειώνονται αντίθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου, εκτός αν η διαμόρφωση των διαδρόμων ή της εναέριας κυκλοφορίας ή άλλες εξαιρετικές συνθήκες υπαγορεύουν άλλη κατεύθυνση.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 95 (προτεραιότητα κυκλοφορίας επί του εδάφους) παράγραφος 1 και του άρθρου 110 ( προτεραιότητα προσγειωνομένων αεροσκαφών) δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.