Εξαιρέσεις εκ του νόμου

1. Η κατά το άρθρο 4 (1) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 1989 απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στις εξής συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές, εφόσον το μόνο αντικείμενο ή αποτέλεσμα τους είναι η επίτευξη τεχνικών βελτιώσεων και συνεργασίας:

(α) εισαγωγή ή ενιαία εφαρμογή υποχρεωτικών ή συνιστώμενων τεχνικών προτύπων για αεροσκάφη, εξαρτήματα αεροσκαφών, τον εξοπλισμό και τον εφοδιασμό τους, όταν τα πρότυπα αυτά ορίζονται από διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό ή από κατασκευαστή αεροσκαφών ή εξοπλισμού,

(β) εισαγωγή ή ενιαία εφαρμογή τεχνικών προτύπων για μόνιμες εγκαταστάσεις για αεροσκάφη, όταν τα πρότυπα αυτά έχουν ορισθεί από διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό,

(γ) ανταλλαγή, χρηματοπιστωτική μίσθωση (leasing), κοινοπραξία (pooling) ή συντήρηση αεροσκαφών, εξαρτημάτων, εξοπλισμού ή μονίμων εγκαταστάσεων προς εκτέλεση δρομολογίων και από κοινού αγορά εξαρτημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεννοήσεις αυτές γίνονται χωρίς διακρίσεις,

(δ) εισαγωγή, διαχείριση και συντήρηση δικτύων τεχνικής επικοινωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεννοήσεις αυτές γίνονται χωρίς διακρίσεις,

(ε) ανταλλαγή, κοινοπραξία ή εκπαίδευση προσωπικού για τεχνικούς ή λειτουργικούς σκοπούς,

(στ) διοργάνωση και εκτέλεση αναπληρωματικών μεταφορών επιβατών, ταχυδρομείου και αποσκευών σε περίπτωση βλάβης ή καθυστερήσεως του αεροσκάφους, είτε με ναύλωση είτε με παροχή άλλου αεροσκάφους βάσει συμβάσεων,

(ζ) διοργάνωση και εκτέλεση διαδοχικών ή συμπληρωματικών μεταφορών και καθορισμός και εφαρμογή συνολικών ναύλων και ορών για τις μεταφορές αυτές,

(η) συμπτύξεις ξεχωριστών αποστολών,

(θ) θέσπιση ή εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την δομή και τους όρους εφαρμογής τιμολογίων μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί δεν καθορίζουν άμεσα ή έμμεσα τους ναύλους και τους όρους μεταφοράς,

(ι) συνεννοήσεις για την πώληση, συναίνεση μεταβιβάσεως (endorsement) και αμοιβαία αποδοχή εισιτήριων μεταξύ αερομεταφορέων (interlining), καθώς και για τα συστήματα επιστροφής ναύλου (refund) και αναλογικού υπολογισμού (pro-rating), καθώς και το λογιστικό σύστημα (accounting scheme), που καθαρίσθηκαν για τους σκοπούς αυτούς,

(ια) συμψηφισμός και διακανονισμός λογαριασμών μεταξύ αερομεταφορέων μέσω γραφείου συμψηφισμού, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναγκαίων ή παρεπόμενων υπηρεσιών, καθώς και συμψηφισμός και διακανονισμός λογαριασμών μεταξύ αερομεταφορέων και εξουσιοδοτημένων πρακτόρων τους μέσω ενός κεντρικού και αυτοματοποιημένου συστήματος διακανονισμού (settlement plan or system), συμπεριλαμβανόμενων και των τυχόν αναγκαίων ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται οι παρομοίου αντικειμένου διατάξεις του περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Τεχνική Συνεργασία στον Τομέα των Αεροπορικών Μεταφορών) Διατάγματος του 1997.