Επανεξέταση της άδειας εκμεταλλεύσεως

1. Η άδεια εκμεταλλεύσεως ισχύει όσο ο αερομεταφορέας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν κεφάλαιο. Η άδεια εκμεταλλεύσεως επανεξετάζεται ένα έτος μετά την χορήγηση της, καθώς και κάθε μεταγενέστερη πενταετία.

2. Όταν ένας αερομεταφορέας έχει διακόψει τις δραστηριότητες του για έξι μήνες ή, έξι μήνες μετά την χορήγηση της άδειας εκμεταλλεύσεως, ο αερομεταφορέας δεν έχει ακόμη αρχίσει τις δραστηριότητες του, η αρχή αδειών αποφασίζει, αν η άδεια εκμεταλλεύσεως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου προς έγκριση.

3. Η άδεια εκμεταλλεύσεως επανεξετάζεται από την αρχή αδειών, αν περιέλθει σε γνώση της έκλειψη ή αλλαγή οποιασδήποτε προϋποθέσεως χορηγήσεως της, καθώς και κάθε συγχώνευση ή εξαγορά. Ο αδειούχος αερομεταφορέας υποχρεούται να ανακοινώνει αμελλητί στην αρμόδια αρχή κάθε αλλαγή ή την έκλειψη οποιασδήποτε προϋποθέσεως χορηγήσεως της άδειας εκμεταλλεύσεως, καθώς και κάθε ουσιώδη μεταβολή στην οικονομική ή νομική κατάσταση της επιχειρήσεως. Ο αερομεταφορέας μπορεί να συνεχίζει τις δραστηριότητες του, εκτός αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι νέες συνθήκες διακυβεύουν την ασφάλεια και επιβάλλουν την αναστολή της άδειας μέχρι την περάτωση της επανεξετάσεως.