Απόρητο

Πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται στην αρχή αδειών ή/και την αρμόδια αρχή κατά την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, προστατεύονται ως επαγγελματικό απόρρητο.