Άλλες παροχές

1. Eκτός από την ελάχιστη αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 140 (αποζημίωση επί αρνήσεως επιβιβάσεως) ο αερομεταφορέας προσφέρει δωρεάν στους επιβάτες, στους οποίους αρνείται την επιβίβαση, τα εξής:

(α) την δυνατότητα διεξαγωγής ενός τηλεφωνήματος ή/και αποστολής μηνύματος με τηλέτυπο, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς το τόπο προορισμού,

(β) γεύματα και αναψυκτικά σε εύλογη σχέση προς τον χρόνο αναμονής,

(γ) κατάλυμα σε ξενοδοχείο, στις περιπτώσεις στις οποίες είναι αναγκαία η διανυκτέρευση.

2. Όταν μια πολύ ή περιφέρεια εξυπηρετείται από περισσότερους αερολιμένες και ο αερομεταφορέας που αρνείται σε επιβάτη την επιβίβαση του προσφέρει πτήση προς αερολιμένα άλλο από τον αερολιμένα προορισμού, για τον οποίο είχε κάνει κράτηση, το κόστος του ταξιδιού μεταξύ των εναλλακτικών αερολιμένων ή προς γειτονικό εναλλακτικό προορισμό, όπως συμφωνείται με τον επιβάτη, βαρύνει τον αερομεταφορέα.