Εξαιρέσεις

1. Τα άρθρα 169 (σειρά αναγραφής πτήσεων στο κύριο έκθεμα), 170 (χρήση από συνδρομητές διευκολύνσεων διανομής) παράγραφος 5, 172 (εκθέματα) και 176 (περιορισμοί πωλητή ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων) δεν εφαρμόζονται σε ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων που χρησιμοποιείται από αερομεταφορέα ή ομάδα αερομεταφορέων-

(α) στο γραφείο ή τα γραφεία τους ή σε θυρίδες πωλήσεων που φέρουν σαφείς σχετικές ενδείξεις, ή

(β) προς παροχή πληροφοριών ή/και διευκολύνσεων διανομής, η όποια είναι προσιτή μέσω δημόσιου δικτυού τηλεπικοινωνιών, που αναφέρει σαφώς και συνεχώς τον πάροχο ή τους παρόχους πληροφοριών υπ’ αύτη τους την ιδιότητα.

2. Όταν η κράτηση γίνεται απευθείας από αερομεταφορέα, ο αερομεταφορέας αυτός υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 177 (υποχρεώσεις συνδρομητή) παράγραφος 1 (δ) και (στ).