Δυνητικές απαλλαγές

Ο Υπουργός μπορεί να χορηγεί απαλλαγές από το άρθρο 200 (αεροπλάνα νηολογημένα μετά την 1η Νοέμβριου 1990) στις εξής περιπτώσεις:

(α) αεροπλάνα με ιστορικό ενδιαφέρον,

(β) αεροπλάνα χρησιμοποιούμενα από εταιρία εκμεταλλεύσεως αεροσκαφών εγκατεστημένη στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή κράτος μέλος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο πριν την 1η Νοέμβριου 1989 βάσει συμβάσεων μισθώσεως-αγοράς ή χρηματοδοτικής μισθώσεως που ισχύουν ακόμη, εφόσον τα αεροπλάνα αυτά νηολογηθήκαν στο πλαίσιο αυτό σε αλλοδαπό κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου,

(γ) αεροπλάνα υπό χρηματοδοτική μίσθωση σε μια εταιρία εκμεταλλεύσεως αεροσκαφών εκτός της Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, τα όποια για τον σκοπό αυτό διαγραφήκαν προσωρινά από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή νηολόγιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή νηολόγιο κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο,

(δ) αεροπλάνο που αντικαθιστά άλλο το οποίο καταστράφηκε σε ατύχημα και το οποίο η εταιρία εκμεταλλεύσεως αεροσκαφών δεν μπορεί να αντικαταστήσει με ανάλογο αεροπλάνο διαθέσιμο στην αγορά και εφοδιασμένο με πιστοποιητικό θορύβου, συμφώνα με το άρθρο 200 (αεροπλάνα νηολογημένα μετά την 1η Νοέμβριου 1990) παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι η νηολόγηση του αντικαθιστώντας αεροπλάνου διεξάγεται εντός του έτους που ακόλουθη την εν λόγω καταστροφή,

(ε) αεροπλάνα εφοδιασμένα με κινητήρες που έχουν αναλόγια παρακάμψεως τουλάχιστον δυο.