Πιστοποιητικό αερομεταφορέα

1. Η έκδοση και η ισχύς άδειας εκμεταλλεύσεως προϋποθέτει ανά πασά στιγμή την κατοχή έγκυρου πιστοποιητικού αερομεταφορέα (ΑΟC), το οποίο καθορίζει τις καλυπτόμενες από την άδεια εκμεταλλεύσεως δραστηριότητες και είναι σύμφωνο με τα κριτήρια του παρόντος Νόμου.

2. [Διαγράφηκε].

3. [Διαγράφηκε].

4. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκδόσεως, αναστολής και ανακλήσεως του πιστοποιητικού αερομεταφορέα ορίζεται στους κανονισμούς και στους κανονισμούς των Συνδυασμένων Άρχων Πολίτικης Αεροπορίας που ισχύουν στη Δημοκρατία.