Χρήση Κυπριακών αεροπλάνων εκτός της Δημοκρατίας

Με την επιφύλαξη του άρθρου 191 (πιστοποιητικό θορύβου) ο Υπουργός εξασφαλίζει ότι πολίτικα υποηχητικά αεριωθούμενα αεροπλάνα εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός της Δημοκρατίας, εκτός αν έχουν λάβει πιστοποιητικό θορύβου βάσει επαρκών αποδείξεων ότι τα αεροπλάνα αυτά ικανοποιούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο 2 του Τόμου Ι του Παραρτήματος 16/5.