Γνωστοποίηση ναύλων και κομίστρων

Οι αερομεταφορείς, οι οποίοι εξυπηρετούν αεροπορικές γραμμές μεταξύ της Δημοκρατίας αφενός και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου αφετέρου, οφείλουν να γνωστοποιούν σε οποιονδήποτε το ζητήσει όλους τους ναύλους και τα κόμιστρα.