Καταστρατήγηση του νομου

Απαγορεύεται η καταστρατήγηση του σκοπού του άρθρου 200 (αεροπλάνα νηολογημένα μετά την 1η Νοέμβριου 1990) μέσω συνάψεως οποιασδήποτε μορφής χρηματοδοτικής μισθώσεως ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.