Προσφυγή στα δικαστήρια

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν μεταγενέστερη προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, με την όποια ζητείται πρόσθετη αποζημίωση.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στους οριζόμενους στο άρθρο 2 (ορισμοί) εθελοντές επιβάτες, οι οποίοι αποδεχθήκαν αποζημίωση κατά τους κανόνες του άρθρου 140 (αποζημίωση επί αρνήσεως επιβιβάσεως).