Απαλλαγές εκ του νόμου

1. Τα αεροπλάνα που αναφέρονται σε διάταγμα του Υπουργού απαλλάσσονται από τις διατάξεις του άρθρου 203 (αεροπλάνα με αναλόγια παρακάμψεως μικρότερη του δυο) παράγραφος 2(1) (α) και (β) εφόσον-

(α) τα αεριωθούμενα υποηχητικά πολίτικα αεροπλάνα αυτά, στα όποια χορηγήθηκε πιστοποιητικό θορύβου με προδιαγραφές που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο 2, Τόμος Ι του Παραρτήματος 16 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου, τρίτη έκδοση (1993), λειτουργούσαν προς αερολιμένες της Δημοκρατίας σε μια δωδεκάμηνη περίοδο αναφοράς που περιλαμβάνεται μεταξύ των ετών 1986 και 1990, και

(β) τα αεροπλάνα αυτά ήταν νηολογημένα στις αναπτυσσόμενες χώρες, που αναφέρονται σε διάταγμα του Υπουργού, κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στις χώρες αυτές.

2. Η απαλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται όταν το αεροπλάνο είναι μισθωμένο με χρηματοδοτική μίσθωση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε μια χώρα που δεν αναφέρεται σ’ αυτό το αεροπλάνο σε διάταγμα του Υπουργού.