Δημοσίευση αποφάσεων

1. Ο Υπουργός δημοσιεύει τις αποφάσεις που λαμβάνει βάσει του άρθρου 184 (πρόστιμο) στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

2. Η κατά την παράγραφο 1 δημοσίευση αναφέρει τα ονόματα των μερών και το κύριο περιεχόμενο της αποφάσεως. Λαμβάνει υπ’ όψη το νόμιμο συμφέρον των επιχειρήσεων προς προστασία των επιχειρησιακών τους απόρρητων.