Νομικό καθεστώς της χρονοθυρίδας

1. Ο αερομεταφορέας, στον οποίο έχει κατανεμηθεί η κατά το άρθρο 53 (χρονοθυρίδες) χρονοθυρίδα, δεν αποκτά επ’αυτης αμετάκλητο και απεριόριστο δικαίωμα. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 60 (διαδικασία κατανομής χρονοθυρίδων) παράγραφος 4, ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να μεταβιβάσει χρονοθυρίδα σε τρίτον είτε δωρεάν είτε έναντι άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο αερομεταφορέας μπορεί μόνο, με συναίνεση του οργανισμού εκμεταλλεύσεως του αερολιμένα, να προβεί σε συνεννόηση με άλλο αερομεταφορέα για αμοιβαίως ωφέλιμη ανταλλαγή χρονοθυρίδων, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί σ’αυτούς στον ίδιο αερολιμένα. Τυχόν συμφωνηθέντα ή συνεπαγόμενα στην πράξη περαιτέρω οικονομικά ωφελήματα καταβάλλονται στον οργανισμό εκμεταλλεύσεως του αερολιμένα, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί η οικονομική αξία την οποία έχει προσθέσει σε κάθε χρονοθυρίδα ο οικείος αερομεταφορέας με δική του επιχειρηματική προσπάθεια.

3. Η χρονοθυρίδα που κατανεμήθηκε σε αερομεταφορέα μπορεί να ανακληθεί ή μεταβληθεί με απόφαση της διευθύνσεως του αερολιμένα, ύστερα από διαβουλεύσεις με τον αερομεταφορέα προς ορθολογικότερη και αποδοτικότερη χρήση του αερολιμένα, λαμβανομένων υπ’όψη αφενός της οικονομικής σταθερότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής τόσο του αερομεταφορέα όσο και του αερολιμένα και αφετέρου της αναπτύξεως της πολιτικής αεροπορίας και του τουρισμού της χώρας. Αποζημίωση οφείλεται στον αερομεταφορέα μόνο αν και στο μέτρο που αυτός, με την δική του επιχειρηματική προσπάθεια, πρόσθεσε αξία στην χρονοθυρίδα.