Σειρά αναγραφής πτήσεων στο κύριο έκθεμα

1. Το παρόν άρθρο προσδιορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται η σειρά αναγραφής στο κύριο έκθεμα των πτήσεων οι οποίες προσφέρουν απλά προϊόντα αεροπορικής μεταφοράς.

2. Η σειρά αναγραφής στο κύριο έκθεμα των εναλλακτικών πτήσεων για την ζητούμενη ημέρα ή ημέρες είναι η ακόλουθη, εκτός αν ο καταναλωτής ζητεί διαφορετική σειρά για συγκεκριμένη συναλλαγή:

(α) όλες οι αδιάκοπες πτήσεις μεταξύ των συγκεκριμένων ζευγών πόλεων,

(β) όλες οι άλλες απευθείας πτήσεις μεταξύ των συγκεκριμένων ζευγών πόλεων, χωρίς αλλαγή αεροσκάφους,

(γ) πτήσεις με ανταπόκριση.

3. Στον καταναλωτή πρέπει να προσφέρεται τουλάχιστον η δυνατότητα, αν το ζητεί, κυρίου εκθέματος με αναγραφή των πτήσεων κατά χρόνο αναχωρήσεως ή αφίξεως ή/και κατά διάρκεια ταξιδιού. Εκτός αν ο καταναλωτής ζητεί κάτι άλλο, το κύριο έκθεμα πρέπει να αναγράφει τις πτήσεις κατά χρόνο αναχωρήσεως, όταν πρόκειται για αδιάκοπες πτήσεις, και κατά διάρκεια ταξιδιού, όταν πρόκειται για άλλες απευθείας πτήσεις ή για πτήσεις με ανταπόκριση.

4. Όταν ο πωλητής συστημάτων επιλεγεί να αναγράφει πληροφορίες για οποιοδήποτε ζεύγος πόλεων σχετικά με τα ωράρια ή τους ναύλους μη συμμετοχών αερομεταφορέων, άλλα όχι απαραίτητα όλων αυτών των αερομεταφορέων, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται με ακριβή και μη παραπλανητικό τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις μεταξύ των αναγραφόμενων αερομεταφορέων.

5. Αν, από ο,τι γνωρίζει ο πωλητής συστημάτων, οι πληροφορίες για τον αριθμό των απευθείας τακτικών δρομολογίων και την ταυτότητα των σχετικών αερομεταφορέων δεν είναι πλήρεις, αυτό πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο οικείο έκθεμα.

6. Οι πτήσεις που δεν είναι τακτικά αεροπορικά δρομολόγια πρέπει να επισημαίνονται σαφώς.

7. Οι πτήσεις που περιλαμβάνουν ενδιάμεσες στάσεις πρέπει να επισημαίνονται σαφώς.

8. Όταν οι πτήσεις εκτελούνται από αερομεταφορέα που δεν είναι εκείνος τον όποιο χαρακτηρίζει ο κώδικας προσδιορισμού αερομεταφορέα, επισημαίνεται σαφώς ποιος αερομεταφορέας πράγματι εκτελεί την πτήση. Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται πάντοτε, εκτός περιπτώσεων βραχυπρόθεσμων ad hoc ρυθμίσεων.

9. Ο πωλητής συστημάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τον χώρο της οθόνης σε ένα κύριο έκθεμα με τρόπο που να δίνει υπερβολική έμφαση σε μια ιδιαίτερη δυνατότητα ταξιδιού ή να παρουσιάζει μη ρεαλιστικές δυνατότητες ταξιδιού.

10. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 11, ισχύουν τα εξής:

(α) για τα τακτικά δρομολόγια, καμιά πτήση δεν μπορεί να αναγράφεται στο κύριο έκθεμα περισσότερο από μια φόρα,

(β) για τα πολυτομεακά δρομολόγια που περιλαμβάνουν αλλαγή αεροσκάφους, κανένας συνδυασμός πτήσεων δεν μπορεί να αναγράφεται στο κύριο έκθεμα περισσότερο από μια φόρα,

(γ) οι πτήσεις που περιλαμβάνουν αλλαγή αεροσκάφους πρέπει να θεωρούνται και να αναγράφονται ως πτήσεις με ανταπόκριση, με ένα στίχο ανά σκέλος διαδρομής.

Όπου όμως οι πτήσεις εκτελούνται από τον ίδιο αερομεταφορέα, με τον ίδιο αριθμό πτήσεως, και όπου ο αερομεταφορέας απαιτεί μόνο ένα απόκομμα εισιτήριου και μια κράτηση, το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων πρέπει να εκδίδει ένα μόνο απόκομμα και να χρεώνει μια μόνο κράτηση.

11. Όταν οι συμμέτοχοι αερομεταφορείς έχουν κοινοπραξίες ή άλλες συμβατικές ρυθμίσεις που απαιτούν από δυο ή περισσότερους από αυτούς να αναλαμβάνουν χωριστή ευθύνη για την προσφορά και την πώληση προϊόντων αεροπορικής μεταφοράς σε μια πτήση ή συνδυασμό πτήσεων, οι όροι «πτήση» (για απευθείας πτήσεις) και «συνδυασμός πτήσεων» (για πολυτομεακές πτήσεις) που χρησιμοποιούνται στην παράγραφο 10 πρέπει να ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να επιτρέπεται σε καθένα από τους εν λήγω αερομεταφορείς – όχι περισσότερους από δυο – να αναγράφονται χωριστά χρησιμοποιώντας το ατομικό τους κώδικα προσδιορισμού αερομεταφορέα.

12. Όταν πρόκειται για περισσότερους από δυο αερομεταφορείς, ο προσδιορισμός των δυο αερομεταφορέων που δικαιούνται να επικαλούνται την προβλεπόμενη στην παράγραφο 11 εξαίρεση πρέπει να γίνεται από τον αερομεταφορέα που πράγματι εκτελεί την πτήση. Αν ο αερομεταφορέας αυτός δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για τον προσδιορισμό των δυο αερομεταφορέων, ο πωλητής συστημάτων οφείλει να προσδιορίζει τους αερομεταφορείς χωρίς διακρίσεις.

13. Το κύριο έκθεμα πρέπει, όπου είναι πρακτικά δυνατό, να αναγράφει πτήσεις με ανταπόκριση σε τακτικά δρομολόγια που εκτελούνται από συμμέτοχους αερομεταφορείς και καταστρώνονται με την χρησιμοποίηση εννέα τουλάχιστον σημείων ανταποκρίσεως. Ο πωλητής συστημάτων οφείλει να αποδέχεται το αίτημα συμμέτοχου αερομεταφορέα να συμπεριλαμβάνεται μια έμμεση πτήση, εκτός αν η διαδρομή υπερβαίνει το 130 % της αποστάσεως ορθοδρομίας μεταξύ των δυο αερολιμένων ή αν αυτό θα οδηγούσε σε αποκλεισμό δρομολογίων με βραχύτερη διάρκεια ταξιδιού. Σημεία ανταποκρίσεως με διαδρομές που υπερβαίνουν το 130 % της αποστάσεως ορθοδρομείς δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπ’ όψη.