Επιφυλάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν υπό την επιφύλαξη του περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμου του 2001.

2. Οι φορείς των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 165 (νομική ικανότητα πωλητή συστημάτων) παράγραφος 4, 171 (απαγόρευση διακρίσεων), 173 (διάθεση πληροφοριών) και 187 (ανεξάρτητοι ελεγκτές) δεν μπορούν να αποποιηθούν τα δικαιώματα αυτά με συμβατικό ή άλλο τρόπο.