Αυστηρότερα κριτήρια

Σε αεροπλάνα με μέγιστη μάζα κατά την απογείωση 34,000 χιλιόγραμμων και άνω ή με πιστοποιημένη μέγιστη χωρητικότητα για αεροπλάνα του εν λογά τύπου 20 θέσεων και άνω, μη συμπεριλαμβανομένων των αποκλειστικά για το πλήρωμα προορισμένων θέσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 200 (αεροπλάνα νηολογημένα μετά την 1η Νοέμβριου 1990) εώς και 212 (αναγνώριση αλλοδαπών απαλλαγών).