Εκπρόσωπος νομικού προσώπου

Όταν ο κύριος αεροσκάφους ή ο εκμεταλλευόμενος αυτό ή ο κύριος αεροδρομίου ή ο εκμεταλλευόμενος αυτό είναι νομικό πρόσωπο, ο κατά το καταστατικό ή τον νόμο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται για τον κύριο ή τον εκμεταλλευόμενο.