Έλεγχος

1. Η επιχείρηση αερομεταφορών, η όποια ζητεί άδεια εκμεταλλεύσεως για πρώτη φόρα, πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει προς εύλογη ικανοποίηση της αρχής αδειών ότι –

(α) για περίοδο εικοσιτεσσάρων μηνών από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, μπορεί να εκπληρώσει οποτεδήποτε τις τρέχουσες και δυνητικές υποχρεώσεις της, οι οποίες έχουν καθαρισθεί με βάση ρεαλιστικές εκτιμήσεις, και

(β) για περίοδο τριών μηνών από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, μπορεί να ανταποκρίνεται στα ευλόγως αναμενόμενα πάγια και λειτουργικά έξοδα, τα όποια συνεπάγονται οι δραστηριότητες αυτές, συμφώνα με το επιχειρησιακό της πρόγραμμα, χωρίς να χρησιμοποιεί τα έσοδα που αποδίδουν οι δραστηριότητες αυτές.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αιτούσα επιχείρηση υποβάλλει επιχειρησιακό πρόγραμμα τουλάχιστον για τα δυο πρώτα έτη λειτουργίας. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αναφέρει επίσης λεπτομερώς τις χρηματοοικονομικές διασυνδέσεις και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες τις οποίες αναπτύσσει η αιτούσα επιχείρηση, είτε άμεσα είτε μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Η αιτούσα επιχείρηση παρέχει επίσης κάθε χρήσιμη πληροφορία, ιδίως τα στοιχειά χρηματοοικονομικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 115 (στοιχειά χρηματοοικονομικής ικανότητας αερομεταφορέων).