Χρονικός περιορισμός Ανάκληση και τροποποίηση

1. Τα κατά το άρθρο 154 (δυνητικές εξαιρέσεις) διατάγματα του Υπουργού ισχύουν για ορισμένη περίοδο. Χωρίς ρήτρα περί διάρκειας ισχύος τα διατάγματα αυτά δεν αρχίζουν να ισχύουν.

2. Τα κατά το άρθρο 154 (δυνητικές εξαιρέσεις) διατάγματα μπορούν να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται στο μετρό που μεταβάλλονται οι συνθήκες, οι οποίες δικαιολόγησαν την έκδοση τους. Στην περίπτωση αυτή καθορίζεται η περίοδος για την τροποποίηση των συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών στις οποίες εφαρμοζόταν το προγενέστερο διάταγμα πριν ανακληθεί ή τροποποιηθεί.