Χρήση από συνδρομητές διευκολύνσεων διανομής

1. Ο συνδρομητής διατηρεί ακριβή στοιχειά που καλύπτουν όλες τις συναλλαγές κρατήσεων οι οποίες γίνονται με ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων. Τα στοιχειά αυτά περιλαμβάνουν τους αριθμούς πτήσεως, την κατηγορία κρατήσεως, την ημερομηνία ταξιδιού, τον χρόνο αναχωρήσεως και αφίξεως, το καθεστώς των τμημάτων διαδρομής, τα επώνυμα και τα αρχικά των επιβατών με την διεύθυνση ή/και τον αριθμό τηλέφωνου τους και στοιχειά εκδόσεως εισιτήριου. Κατά την κράτηση ή ακύρωση κρατήσεως θέσεως, ο συνδρομητής εξασφαλίζει ότι η εφαρμοζόμενη κατηγορία κρατήσεως αντιστοιχεί στον ναύλο που καταβάλλει ο επιβάτης.

2. Ο συνδρομητής δεν πρέπει να προβαίνει εκ προθέσεως σε δίπλες κρατήσεις για τον ίδιο επιβάτη. Όταν όμως στην πτήση της επιλογής του επιβάτη δεν υπάρχει θέση δυνάμενη να επιβεβαιωθεί, το όνομα του επιβάτη μπορεί να περιλαμβάνεται σε κατάλογο αναμονής (όταν υπάρχει τέτοιος κατάλογος) και συγχρόνως να επιβεβαιώνεται θέση γι’ αυτόν σε άλλη πτήση.

3. Όταν ο επιβάτης ακυρώνει μια κράτηση, ο συνδρομητής ελευθερώνει αμέσως την αντίστοιχη θέση.

4. Όταν ο επιβάτης αλλάζει διαδρομή, ο συνδρομητής εξασφαλίζει την ταυτόχρονη με τις νέες κρατήσεις ακύρωση όλων των θέσεων και συμπληρωματικών υπηρεσιών.

5. Ο συνδρομητής πρέπει, στον βαθμό που είναι πρακτικά δυνατό, να ζητεί ή να επεξεργάζεται όλες τις κρατήσεις για μια συγκεκριμένη διαδρομή και όλες τις επακόλουθες αλλαγές μέσω του δικού του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων.

6. Ο συνδρομητής μπορεί να ζητεί ή να πωλεί θέση σε χώρο αεροσκάφος προσφερόμενη από αεροπορική εταιρία, μόνο αν το ζητεί καταναλωτής.

7. Ο συνδρομητής εξασφαλίζει ότι κάθε εισιτήριο εκδίδεται σύμφωνα με το καθεστώς κρατήσεως κάθε τμήματος της διαδρομής και σύμφωνα με το εφαρμοστέο χρονικό όριο. Ο συνδρομητής δεν πρέπει να εκδίδει εισιτήριο που αναφέρει οριστική κράτηση, εκτός αν έχει λάβει επιβεβαίωση της κρατήσεως αυτής.