Επιτροπή συντονισμού

1. Σε αερολιμένα που έχει χαρακτηρισθεί ως πλήρως συντονισμένος συγκροτείται επιτροπή συντονισμού, η οποία συμβουλεύει τον συντονιστή ο όποιος αναφέρεται στο άρθρο 56 (συντονιστής). Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν τουλάχιστον οι αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν συστηματικά τον ή τους αερολιμένες η/και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, καθώς και εκπρόσωποι της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η ίδια επιτροπή συντονισμού μπορεί να ορισθεί για περισσότερους από ένα αερολιμένες.

2. Τα καθήκοντα της επιτροπής συντονισμού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παροχή συμβουλών -

(α) για τις δυνατότητες αυξήσεως της χωρητικότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 58 (χωρητικότητα αερολιμένα),

(β) για την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας που επικρατούν στον εν λόγω αερολιμένα,

(γ) για παράπονα σχετικά με την κατανομή χρονοθυρίδων σύμφωνα με το άρθρο 60 (διαδικασία κατανομής χρονοθυρίδων) παράγραφος 7,

(δ) για τις μεθόδους παρακολουθήσεως της χρησιμοποιήσεως των χορηγηθεισών χρονοθυρίδων,

(ε) για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατανομή χρονοθυρίδων, λαμβάνοντας υπ’όψη τις τοπικές συνθήκες,

(στ) για σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι αερομεταφορείς, σύμφωνα με το άρθρο 62 (αποταμίευμα χρονοθυρίδων).

3. Η παράγραφος 1 μπορεί να εφαρμοσθεί σε αερολιμένες που χαρακτηρίσθηκαν ως συντονισμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 (συντονισμός αερολιμένα).