Υποχρέωση αναγγελίας

1. Κάθε κυβερνήτης αεροσκάφους ή, αν αυτός αδυνατεί, κάθε άλλο μέλος του πληρώματος, κάθε κύριος αεροσκάφους ή εκμεταλλευόμενος αυτό, η διεύθυνση κάθε αεροδρομίου (συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων που χρησιμοποιούνται για κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση αεροσκαφών), ο οποίος αντιλαμβάνεται ή λαμβάνει γνώση ότι έγινε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν-

σε αεροσκάφος εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών κατά την διάρκεια πτήσεως ή επί του εδάφους,

σε αεροσκάφος μη εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών –

* κατά την διάρκεια πτήσεως που κατέληξε στην προσγείωση ή πτώση του αεροσκάφους αυτού στο Κυπριακό έδαφος,

* επί του Κυπριακού εδάφους,

υποχρεούται να αναγγείλει αμελλητί το εν λογά ατύχημα ή σοβαρό συμβάν στην αρμόδια αρχή.

2. Η παράγραφος 1 δεν θιγεί το άρθρο 17 (τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας) παράγραφος 2 στοιχειό (γ) και παράγραφος 6.

3. Χωρίς να θίγεται η υποχρέωση της παραγράφου 1, οποιοσδήποτε αντιλαμβάνεται ή λαμβάνει γνώση ότι έγινε αεροπορικό ατύχημα εντός της Δημοκρατίας υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί την πλησιέστερη αερολιμενική, αστυνομική ή άλλη τοπική αρχή, η οποία οφείλει να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή.

4. Κάθε μέσο τηλεπικοινωνίας, δήμο\σιας ή ιδιωτικής χρήσεως, διατίθεται κατά προτεραιότητα για την άμεση μετάδοση στις κατά την παράγραφο 3 αρχές των πληροφοριών για το ατύχημα, καθώς και των οδηγιών των άρχων αυτών.

5. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων.