Απαλλαγές επί παραγγελίας αεροπλάνου

Ο Υπουργός μπορεί να χορηγεί, βάσει της αρχής της μιας απαλλαγής για κάθε παραγγελλόμενο αεροπλάνο, απαλλαγές από τις διατάξεις του άρθρου 203 (αεροπλάνα με αναλόγια παρακάμψεως μικρότερη του δυο) παράγραφος 1 για αεροπλάνα που παραγγέλλονται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου, για την αντικατάσταση αεροπλάνου που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος 16 της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, υπό την προϋπόθεση ότι ο αερομεταφορέας αποδέχεται την ενωρίτερη δυνατή ημερομηνία παραδόσεως.