Δυνητικές εξαιρέσεις

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 153 (εξαιρέσεις εκ του νόμου), ο Υπουργός μπορεί με διατάγματα να ορίζει, ότι η κατά το άρθρο 4 (1) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 1989 απαγόρευση δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών, εφόσον το μόνο αντικείμενο και αποτέλεσμα τους είναι να επιτυγχάνουν τεχνικές βελτιώσεις η συνεργασία.

2. Ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει τα κατά την παράγραφο 1 διατάγματα σχετικά με συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες πρακτικές, οι οποίες έχουν ιδίως ένα από τα εξής αντικείμενα:

(α) τον από κοινού προγραμματισμό και συντονισμό αεροπορικών ωραρίων,

(β) διαβουλεύσεις σχετικά με ναύλους για μεταφορά πρόσωπων, αποσκευών και φορτίου σε τακτικά δρομολόγια,

(γ) την από κοινού εκμετάλλευση νέων τακτικών δρομολογίων με χαμηλή κίνηση,

(δ) την κατανομή χρονοθυρίδων σε αερολιμένες και τον προγραμματισμό αερολιμένων,

(ε) την από κοινού αγορά, εξέλιξη και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεως θέσεων σχετικά με την σύνταξη ωραρίων, την κράτηση θέσεων και την έκδοση εισιτήριων από αερομεταφορείς.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κατά την παράγραφο 1 διατάγματα του Υπουργού ορίζουν τις κατηγορίες των συμφωνιών, αποφάσεων ή εναρμονισμένων πρακτικών, στις οποίες εφαρμόζονται, και καθορίζουν ιδίως τα εξής:

(α) τους περιορισμούς ή τις ρήτρες που μπορούν ενδεχομένως να περιλαμβάνονται στις συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές,

(β) τις ρήτρες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές, ή τους άλλους όρους που πρέπει να εκπληρώνονται.

4. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται οι παρομοίου αντικειμένου διατάξεις του περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Συμφωνίες μεταξύ Αερομεταφορέων για Διαβουλεύσεις για Ναύλους Μεταφοράς Επιβατών και Εμπορευμάτων και Κατανομή του Διαθέσιμου Χρόνου Χρήσης στους Αερολιμένες) Διατάγματος του 2000.