Εκθέματα

1. Τα εκθέματα που παράγονται από τα ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων πρέπει να είναι σαφή και να μην περιέχουν διακρίσεις.

2. Ο πωλητής συστημάτων δεν πρέπει, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, να εκθέτει στο δικό του σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3. Ο πωλητής συστημάτων παρέχει ένα κύριο έκθεμα ή εκθέματα για κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή μέσω του δικού του συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων και περιλαμβάνει εκεί τα δεδομένα τα οποία παρέχονται από τους συμμέτοχους αερομεταφορείς σχετικά με τα προγράμματα πτήσεων, κατηγορίες ναύλων και διαθέσιμες θέσεις, σαφώς και πλήρως, καθώς και χωρίς διακρίσεις ή μεροληψία, ιδίως όσον άφορα την σειρά με την οποία οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται.

4. Ο καταναλωτής δικαιούται να ζητεί τον περιορισμό του κυρίου εκθέματος στις τακτικές και έκτακτες πτήσεις μόνο.

5. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις, με βάση τα αεροδρόμια που εξυπηρετούν την ιδία πολύ, κατά την συγκρότηση και επιλογή πτήσεων για ένα δεδομένο ζεύγος πόλεων, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε κύριο έκθεμα.

6. Η προτεραιότητα των επιλογών πτήσεων στα κύρια εκθέματα καθορίζεται στο άρθρο 169 (σειρά αναγραφής πτήσεων στο κύριο έκθεμα).

7. Τα ακολουθητέα κριτήρια προτεραιότητας δεν πρέπει να βασίζονται σε παράγοντες άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενους με την ταυτότητα του αερομεταφορέα και πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις σε όλους τους συμμέτοχους αερομεταφορείς.

8. Όταν ο πωλητής συστημάτων παρέχει πληροφορίες για ναύλους, το έκθεμα πρέπει να είναι ουδέτερο και χωρίς διακρίσεις και πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τους ναύλους για όλες τις πτήσεις των συμμετοχών αερομεταφορέων που αναφέρονται στο κύριο έκθεμα. Η πηγή των πληροφοριών αυτών πρέπει να είναι αποδεκτή στους ενδιαφερομένους συμμέτοχους αερομεταφορείς και πωλητές συστημάτων.

9. Πληροφορίες για συνδυαζόμενα προϊόντα αναφερόμενες, μεταξύ άλλων, στον οργανωτή της περιηγήσεως, την διαθεσιμότητα και τις τιμές, δεν αναγράφονται στο κύριο έκθεμα.

10. Το ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων, το όποιο αλλάζει έκθεμα για να ανταποκριθεί σε ειδικό αίτημα καταναλωτή, δεν θεωρείται ότι παραβαίνει διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.