Υποβολή παρατηρήσεων

Ο Υπουργός, πριν εκδώσει διάταγμα κατά το άρθρο 154 (δυνητικές εξαιρέσεις), δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχέδιο του διατάγματος αυτού και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και οργανώσεις να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας, η όποια ορίζεται από τον Υπουργό και δεν μπορεί να είναι βραχύτερη του ενός μηνός.