Απαγόρευση διακρίσεων

1. Οι διευκολύνσεις φορτώσεως ή/και επεξεργασίας που παρέχονται από πωλητή συστημάτων πρέπει να προσφέρονται σε όλους τους μητρικούς και συμμέτοχους αερομεταφορείς χωρίς διακρίσεις. Όπου υπάρχουν συναφείς και γενικώς αποδεκτοί κανόνες στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, οι πωλητές συστημάτων προσφέρουν διευκολύνσεις συμβατές με αυτούς.

2. Ο πωλητής συστημάτων δεν πρέπει να επιφυλάσσει ορισμένες διαδικασίες φορτώσεως ή επεξεργασίας ή οποιαδήποτε άλλη διευκόλυνση διανομής μόνο σε ένα ή περισσότερους από του μητρικούς του αερομεταφορείς.

3. Ο πωλητής συστημάτων εξασφαλίζει ότι οι διευκολύνσεις διανομής τις οποίες προσφέρει είναι διαχωρισμένες με σαφή και εξακριβώσιμο τρόπο από τα εσωτερικά αποθέματα κρατήσεων, την διαχείριση και την προώθηση πωλήσεων οποιουδήποτε αερομεταφορέα. Ο διαχωρισμός μπορεί να επιτευχτεί είτε λογικά μέσω του λογισμικού είτε με φυσικό τρόπο, ώστε σύνδεσμος μεταξύ των διευκολύνσεων διανομής και των ιδιωτικών διευκολύνσεων να μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο μέσω διεπαφής ορισμένων εφαρμογών. Ανεξάρτητα από την εφαρμοζόμενη μέθοδο διαχωρισμού, οποιαδήποτε τέτοια διεπαφή πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους τους μητρικούς και συμμέτοχους αερομεταφορείς, χωρίς διακρίσεις, και να παρέχει ισότητα μεταχειρίσεως σχετικά με τις διαδικασίες, πρωτόκολλα, δεδομένα εισόδου και εξόδου. Όπου υπάρχουν συναφείς και γενικώς αποδεκτοί κανόνες στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, οι πωλητές συστημάτων προσφέρουν διεπαφές συμβατές με αυτούς.

4. Ο πωλητής συστημάτων εξασφαλίζει ότι τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων πλήρως ή εν μέρει για λογαριασμό του πωλητή συστημάτων συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.