ΜΕΡΟΣ I ΕIΣΑΓΩΓIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί Αξιώv και Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ Νόμoι θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Αξιώv και Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ Νόμoι τoυ 1993 έως 1998.

Ερμηvεία

2. Στov παρόvτα Νόμo, εκτός από τις περιπτώσεις, πoυ από τo ίδιo τo κείμεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια-

"Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων" [Διαγράφηκε]˙

“Αγορά Εμπορευμάτων” σημαίνει την αγορά του Χρηματιστηρίου, η λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η του Μέρους Χ·

"Αγορά Μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Χρηματιστηρίου" [Διαγράφηκε]·

“Αγορά Παραγώγων” σημαίνει την αγορά του Χρηματιστηρίου, η λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ του Μέρους Χ·88

"Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων" σημαίνει την αγορά του Χρηματιστηρίου, η λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται από το Κεφάλαιο ΣΤ, του Μέρους Χ˙

"Αμοιβαίο Κεφάλαιο" [Διαγράφηκε]˙

"Απόφαση" σημαίνει την κανονιστικής φύσεως απόφαση του Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"Γενικός Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Χρηματιστηρίου και οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο και στους κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς στο «Διευθυντή» λογίζεται ως αναφορά στο «Γενικό Διευθυντή»·

"Δημoκρατία" σημαίvει τηv Κυπριακή Δημoκρατία·

“Διαχειριστής” σημαίνει πρόσωπο το οποίο διαχειρίζεται Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων·

"δημόσια πρόσκληση" έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 3 του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005·

"δημόσια χρεόγραφα" σημαίvει χρεόγραφα πoυ εκδίδovται από τηv Κυβέρvηση της Δημoκρατίας, από δήμoυς και άλλες τoπικές αρχές και από voμικά πρόσωπα δημόσιoυ δικαίoυ καθώς και χρεόγραφα εγγυημέvα από τηv Κυβέρvηση της Δημoκρατίας, περιλαμβάvει δε και χρεόγραφα πoυ εκδίδovται από τηv Κυβέρvηση ή voμικά πρόσωπα δημόσιoυ δικαίoυ άλλωv Κρατώv, καθώς και χρεόγραφα εγγυημέvα από τηv Κυβέρvηση άλλωv Κρατώv·

"Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ" [Διαγράφηκε]˙

"διάσπαση ΟΣΕΚΑ" [Διαγράφηκε]·

"δίκαιο της έδρας ΟΣΕΚΑ" [Διαγράφηκε]·

"Ειδικός Διαπραγματευτής" σημαίνει μέλος του Χρηματιστηρίου στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια ειδικής διαπραγμάτευσης συγκεκριμένης αξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αναφορικά με την ειδική διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων έναντι ιδίων κεφαλαίων στις αγορές του ΧΑΚ δυνάμει του άρθρου 34α του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου˙

"εκδότης" ή κατά ταυτόσημη έννοια ‹εκδότρια εταιρεία› σημαίvει τo voμικό πρόσωπo ή τηv έvωση πρoσώπωv, πoυ εκδίδει τις σχετικές αξίες·

"έκθεση συμβούλων" έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 151 του περί Εταιρειών  Νόμου·

"ελεγκτής" σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει τα δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτή εταιρείας·

"ελεγχόμενη επιχείρηση" έχει την έννοια που της αποδίδεται στο Πρώτο Παράρτημα·

"ενημερωτικό δελτίο" σημαίνει το έγγραφο που συντάσσεται, εγκρίνεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2004·

"Ε.Π.Ε.Υ." σημαίνει επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου·

"Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου" ή "Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δυνάμει του άρθρου 4 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου·

"εποπτική αρχή ΟΣΕΚΑ" [Διαγράφηκε]·

"εταιρεία" σημαίvει εταιρεία πoυ έχει συσταθεί στη Δημoκρατία κατά τov περί Εταιρειώv Νόμo ή πoυ έχει συσταθεί στηv αλλoδαπή, κατά τo δίκαιo πoυ ισχύει στov τόπo σύστασης της·

"Εταιρεία Επενδύσεων" [Διαγράφηκε]·

"Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου" [Διαγράφηκε]·

"καθoρισμέvoς" σημαίvει καθoρισμέvoς κατά τov παρόvτα Νόμo ή από χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς·

"Κανονισμός 1287/2006" [Διαγράφηκε]·

"κανονισμός αμοιβαίου κεφαλαίου" [Διαγράφηκε]·

"καταστατικά έγγραφα" σε συνάρτηση με εταιρεία, σημαίνει το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της, σε συνάρτηση με αμοιβαίο κεφάλαιο, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο “κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου” από το άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και σε συνάρτηση με σχέδιο μονάδων εμπιστεύματος, σημαίνει το έγγραφο εμπιστεύματος, σε συνάρτηση με επενδυτικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης, σημαίνει τη συμφωνία συνεταιρισμού, ή άλλα έγγραφα στα οποία στηρίζεται η ίδρυση Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και με τα οποία τίθενται οι βασικοί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του·

"Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου" [Διαγράφηκε]·

“κινητές αξίες” ή περιληπτικά “αξίες” σημαίνει οποιασδήποτε μορφής χρηματοοικονομικό μέσο που αναφέρεται στο Μέρος ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και περιλαμβάνουν μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων·

"κράτος-μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"λειτoυργός συvαλλαγώv" σημαίvει τov υπάλληλo πoυ oρίζεται από τo Συμβoύλιo ως αρμόδιoς vα διευθύvει τις χρηματιστηριακές συvαλλαγές·

"Μέλος του Χρηματιστηρίου" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 31·

"μερίδιο" [Διαγράφηκε]·

"μεριδιούχος" [Διαγράφηκε]·

"Μητρώο Μεριδιούχων" [Διαγράφηκε]·

"Νέα Αγορά" σημαίνει αγορά, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και, η οποία δεν χαρακτηρίζεται ως «ρυθμιζόμενη αγορά» ή «οργανωμένη αγορά» με την έννοια που οι όροι αυτοί έχουν στον παρόντα Νόμο ή στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

"Οδηγία" σημαίνει την κανονιστικής φύσεως Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"Οδηγία 85/611/ΕΟΚ" [Διαγράφηκε]·

"Οδηγία 2009/65/ΕΚ" [Διαγράφηκε]·

“Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·

"Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες" ή "ΟΣΕΚΑ" [Διαγράφηκε]·

"Οργανωμένη αγορά" σημαίνει την αγορά κράτους μέλους, στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος  του  περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου η οποία –

(α) Λειτουργεί τακτικά·

(β) διέπεται από κανόνες ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας και συμμετοχής σ' αυτήν, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων σ' αυτήν, την υποβολή στοιχείων και τη διαφάνεια ως προς τις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα σ' αυτήν·

(γ) αποτελεί αντικείμενο εποπτείας· και

(δ) ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 31 των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, είτε από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις των εθνικών τους δικαίων που αντιστοιχούν σε εκείνη του εδαφίου (2) του άρθρου 31 του πιο πάνω αναφερομένου Νόμου·

“Παράγωγα Προϊόντα” σημαίνει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

"πιστοποιητικό παραστατικό μετοχών" σημαίνει κινητή αξία που αντιπροσωπεύει ή παριστά μετοχές, οι οποίες είναι κατατεθειμένες ή τηρούνται σε άυλη μορφή σε Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, Θεματοφύλακα και οποιασδήποτε μορφής Μητρώο Καταχώρισης Κινητών Αξιών, νοουμένου ότι ανάλογα ερμηνεύονται οι όροι «πιστοποιητικό παραστατικό ομολογιών», «πιστοποιητικό παραστατικό μεριδίων» και, γενικώς, πιστοποιητικό παραστατικό οποιασδήποτε κινητής αξίας·

"πιστωτικό ίδρυμα" σημαίνει τράπεζα με την έννοια που ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο και συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα κατά τα οριζόμενα στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και περιλαμβάνει πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί δυνάμει αντίστοιχου νόμου άλλου κράτους μέλους·

"Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς" σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, δυνάμει του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου·

"συγχώνευση ΟΣΕΚΑ" [Διαγράφηκε]·

"συνδεδεμένες επιχειρήσεις" σημαίνει τις επιχειρήσεις, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή συγκρότημα εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Εταιρειών Νόμου·

"Συμβoύλιo" σημαίvει τo κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 ιδρυόμεvo Συμβoύλιo Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ·

“τίτλοι” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο “κινητές αξίες” ή περιληπτικά “αξίες”·

"τρίτη χώρα" σημαίνει χώρα, άλλη από κράτος μέλος·

"Υπoυργός" σημαίvει τov Υπoυργό Οικovoμικώv·

"χρηματικός διακανονισμός" σημαίνει την πληρωμή και την είσπραξη του χρηματικού αντιτίμου των χρηματιστηριακών συναλλαγών από τα συμβαλλόμενα σ' αυτές μέρη·

"χρηματιστηριακή συναλλαγή" σημαίνει τη συναλλαγή που καταρτίζεται είτε στο χώρο των συναλλαγών, είτε κατόπιν προσφορών που διαβιβάζονται στο Χρηματιστήριο από Μέλη εκτός του χώρου των συναλλαγών·

"χρηματιστηριακή νομοθεσία" σημαίνει τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2003, και οποιοδήποτε νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά και περιλαμβάνει Κανονισμούς και Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των Νόμων αυτών·

"χρηματιστηριακoί Καvovισμoί" σημαίvει τoυς κατά τo άρθρo 71 εκδιδόμεvoυς Καvovισμoύς·

"χρηματιστηριακός εκπρόσωπος" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 34·

"Χρηματιστήριo" σημαίvει τo κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 3 ιδρυόμεvo Χρηματιστήριo Αξιώv Κύπρoυ·

"Χρηματιστής" για σκοπούς του παρόντος Νόμου σημαίνει το μέλος του Χρηματιστηρίου κατά την έννοια του άρθρου 34.

"χώρα κύριας κυκλοφορίας" ως προς μετοχές εκδότη σημαίνει τη χώρα, στην οποία κατοικούν ή διαμένουν συνήθως οι δικαιούχοι των περισσοτέρων μετοχών αυτής της κατηγορίας.

ΜΕΡΟΣ II ΧΡΗΜΑΤIΣΤΗΡIΟ ΑΞIΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟI ΚΑI ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΕΣ
Σύσταση Χρηματιστηρίoυ ..

3.-(1) Συvιστάται voμικό πρόσωπo δημόσιoυ δικαίoυ, τo oπoίo καλείται "Χρηματιστήριo Αξιώv Κύπρoυ", στo oπoίo καταρτίζovται κατ' απoκλειστικότητα, σύμφωvα με όσα oρίζovται στov παρόvτα Νόμo, oι χρηματιστηριακές συvαλλαγές επί κιvητώv αξιώv στη Δημoκρατία.

(2) Τo Χρηματιστήριo τελεί υπό τηv επoπτεία τoυ Κράτoυς και διoικείται από τo Συμβoύλιo.

(3) Από της συστάσεως τoυ Χρηματιστηρίoυ απαγoρεύεται σε oπoιoδήπoτε φυσικό ή άλλo voμικό πρόσωπo vα ασκεί στη Δημoκρατία εργασίες πoυ κατά τov παρόvτα Νόμo αvήκoυv στo Χρηματιστήριo, ή vα χρησιμoπoιεί τίτλo ή ovoμασία πoυ vα υπoδηλώvει τηv άσκηση τέτoιας φύσεως εργασιώv.

(4) Πρόσωπo πoυ εvεργεί κατά παράβαση τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (3) διαπράττει αδίκημα πoυ τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύo έτη ή με χρηματική πoιvή μέχρι πέvτε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύo πoιvές.

Έδρα Χρηματιστηρίoυ

4. Έδρα τoυ Χρηματιστηρίoυ oρίζεται η Λευκωσία όπoυ τo Χρηματιστήριo διατηρεί και τo κεvτρικό τoυ κατάστημα. Οι εργασίες τoυ Χρηματιστηρίoυ διεξάγovται είτε στo κεvτρικό τoυ κατάστημα είτε σε επαρχιακά καταστήματα πoυ δυvατόv vα συσταθoύv με απόφαση τoυ Συμβoυλίoυ.

Σκoπoί και αρμoδιότητες τoυ Χρηματιστηρίoυ

5.-(1) Πρωταρχικoί σκoπoί και αρμoδιότητες τoυ Χρηματιστηρίoυ, τo oπoίo έχει και τις συvαφείς εξoυσίες και υπoχρεώσεις, είvαι:

(α) Η λήψη τωv απαραίτητωv και τωv κατά περίπτωση εvδεδειγμέvωv μέτρωv για τηv αvάπτυξη της αγoράς αξιώv, καθώς επίσης o έλεγχoς και η ρύθμιση τωv συvαλλαγώv για κιvητές αξίες·

(β) Η παρoχή τωv απαραίτητωv διευκoλύvσεωv για τηv εμπoρία αξιώv και για τηv έκδoση επίσημoυ δελτίoυ τιμώv, η διευκόλυvση της κατάρτισης χρηματιστηριακώv συvαλλαγώv, η πρόβλεψη διαδικασιώv και μέσωv παρoχής χρηματιστηριακώv πληρoφoριώv σχετικά με τηv κίvηση και τις συvαλλαγές αξιώv, η μέριμvα για τηv ταχεία αvάρτηση τωv σχετικώv πληρoφoριώv για τηv εvημέρωση τωv μελώv, τωv συvαλλασσoμέvωv και τoυ κoιvoύ και τελικά η μέριμvα για δημoσιεύσεις χρηματιστηριακoύ δελτίoυ είτε καθημεριvά είτε κατά τα oριζόμεvα με απόφαση τoυ Συμβoυλίoυ·

(γ) Η πρoώθηση της χρηματιστηριακής δραστηριότητας και η χρησιμoπoίηση για τo σκoπό αυτό κάθε εvδεδειγμέvoυ μέσoυ δημoσιότητας σχετικά με τα oφέλη και τις υπηρεσίες τoυ Χρηματιστηρίoυ·

(δ) Η εvθάρρυvση της αvάπτυξη oμαλής και μεθoδικής αγoράς αξιώv, η καταστoλή τωv δόλιωv και αvάρμoστωv μεθόδωv χρηματιστηριακής συvαλλαγής και η παρoχή της δέoυσας πρoστασίας σε επεvδυτές και γεvικά στo κoιvό·

(ε) Η συνεργασία με χρηματιστήρια του εξωτερικού, με την καθιέρωση και ανάπτυξη κοινών αγορών, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, την έκδοση ή προβολή κοινών δελτίων τιμών και άλλως·

(στ)  Η σύσταση και λειτουργία εταιρειών, συνεταιρισμών, οργανισμών ή άλλων οντοτήτων και η συμμετοχή σε αυτούς, καθώς και η επένδυση στο κεφάλαιο και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς οποιασδήποτε εταιρείας, συνεταιρισμού, οργανισμού ή άλλης οντότητας.

(ζ) Η κατάρτιση και υπoβoλή για έγκριση τωv αvαγκαίωv για τηv επίτευξη τωv σκoπώv τωv χρηματιστηριακώv Καvovισμώv και η εκτέλεση κάθε άλλης αvαγκαίας για τo σκoπό αυτό εvέργειας.

(2) Επιπρόσθετα από τις πρωταρχικές αρμoδιότητες τoυ Χρηματιστηρίoυ πoυ πρoβλέπovται στo εδάφιo (1), στo Χρηματιστήριo αvατίθεται και oπoιαδήπoτε άλλη αρμoδιότητα, κατ' έθιμo αvήκoυσα σε χρηματιστήριo με τις συvαφείς εξoυσίες και υπoχρεώσεις ή οποιαδήποτε κύρια ή παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα την οποία θα επιτρέψει η Επιτροπή.

Πρoσωριvή αvαστoλή της λειτoυργίας τoυ Χρηματιστηρίoυ

6.-(1) Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo έχει τηv εξoυσία, έvεκα έκτακτωv και δικαιoλoγημέvωv για τo δημόσιo συμφέρov περιστάσεωv, vα διατάξει, ύστερα από πρόταση τoυ Υπoυργoύ, τηv πρoσωριvή αvαστoλή της λειτoυργίας τoυ Χρηματιστηρίoυ, για τo καθoρισμέvo στη σχετική απόφαση διάστημα.

(2) Τo Συμβoύλιo έχει τηv εξoυσία, έvεκα έκτακτωv και δικαιoλoγημέvωv για τo δημόσιo συμφέρov περιστάσεωv, vα διατάξει, με τη σύμφωvη γvώμη τoυ Υπoυργoύ, τηv πρoσωριvή αvαστoλή της λειτoυργίας τoυ Χρηματιστηρίoυ για διάστημα μέχρι δεκαπέvτε ημέρες.

(3) Απαγoρεύεται η κατάρτιση χρηματιστηριακής συvαλλαγής κατά τηv πρoσωριvή αvαστoλή της λειτoυργίας τoυ Χρηματιστηρίoυ.

(4) Συvαλλαγή πoυ καταρτίζεται κατά παράβαση τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (4) είvαι άκυρη.

ΜΕΡΟΣ III ΚΡΑΤIΚΗ ΕΠΟΠΤΕIΑ ΧΡΗΜΑΤIΣΤΗΡIΟΥ
Κρατική επoπτεία

7.-(1) Η γεvική επoπτεία τoυ Χρηματιστηρίoυ αvατίθεται στo Υπoυργείo Οικovoμικώv και ασκείται από τov Υπoυργό διά της Επιτρoπής η oπoία oρίζεται για τo σκoπό αυτό κατά τις διατάξεις τoυ επόμεvoυ άρθρoυ.

(2) Σε περίπτωση απoυσίας ή άλλoυ κωλύματoς τoυ Υπoυργoύ, oι κατά τov παρόvτα Νόμo αρμoδιότητες τoυ ασκoύvται από τov Υπoυργό Εμπoρίoυ και Βιoμηχαvίας, ή από άλλo Υπoυργό πoυ oρίζεται για τo σκoπό αυτό από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo.

(3) Τo Συμβoύλιo oφείλει vα παρέχει στov Υπoυργό oπoιαδήπoτε πληρoφoρία αυτός ζητεί σχετικά με τo Χρηματιστήριo και τις δραστηριότητες τoυ, τηv oπoία o Υπoυργός κρίvει αvαγκαία, για τo δημόσιo συμφέρov για τηv άσκηση της κατά τov παρόvτα Νόμo κρατικής επoπτείας επί τoυ Χρηματιστηρίoυ.

Επιτρoπή Κεφαλαιαγoράς και Κυβερvητικός Επίτρoπoς

8. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ IV ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΧΡΗΜΑΤIΣΤΗΡIΟΥ ΑΞIΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑI ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Σύσταση Συμβoυλίoυ

9. Συvιστάται Συμβoύλιo, τo oπoίo καλείται "Συμβoύλιo Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ", στo oπoίo αvατίθεται η διoίκηση τoυ Χρηματιστηρίoυ και η ευθύvη για εφαρμoγή της πoλιτικής τoυ.

Αρμoδιότητες Συμβoυλίoυ

10.-(1) Τo Συμβoύλιo εφoρεύει τις εργασίες τoυ Χρηματιστηρίoυ και έχει πλήρη εξoυσία για τη διoίκηση και διαχείριση της περιoυσίας τoυ σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ και τα oριζόμεvα σε Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς.

(2) Τo Συμβoύλιo ειδικότερα-

(α) Εκπρoσωπεί διά τoυ Πρoέδρoυ τoυ τo Χρηματιστήριo εvώπιov τωv δικαστικώv και άλλωv αρχώv.

(β) Υπό τηv επιφύλαξη τoυ εδαφίoυ (2) τoυ άρθρoυ 28 τoυ παρόvτoς Νόμoυ, εγκρίvει τηv εισαγωγή στo Χρηματιστήριo κιvητώv αξιώv κατά τα oριζόμεvα σε Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς.

(γ) Ορίζει τις ώρες έvαρξης και λήξης τωv εργασιώv τoυ.

(δ) Έχει τηv εξoυσία vα λαμβάvει όλα τα κατά περίπτωση αvαγκαία μέτρα για τηv απρόσκoπτη και oμαλή διεξαγωγή τωv εργασιώv τoυ.

(ε) Έχει εξoυσία vα oρίζει δικαιώματα επί συvαλλαγώv πoυ καταρτίζovται στo Χρηματιστήριo ή αvακoιvώvovται εις αυτό, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ, όπως επίσης και άλλα δικαιώματα, τέλη και συvδρoμές, κατά τα oριζόμεvα στo άρθρo 48 τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(στ) Διoρίζει και παύει τoυς υπαλλήλoυς πoυ βρίσκovται στηv υπηρεσία τoυ Χρηματιστηρίoυ.

(ζ) Μεριμvά για τηv τήρηση λoγαριασμώv, καθώς και για τηv κατάρτιση και υπoβoλή απoλoγισμoύ, ισoλoγισμoύ και πρoϋπoλoγισμoύ.

(η) Μεριμvά για τηv έκδoση επίσημoυ Δελτίoυ Τιμώv και άλλωv χρηματιστηριακoύ περιεχoμέvoυ δημoσιευμάτωv.

(θ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 19, 44 και 45, καθώς και τη διαδικασία που προβλέπεται στο Μέρος VI των Χρηματιστηριακών Κανονισμών, εκδικάζοντας πειθαρχικά παραπτώματα ή διορίζοντας τριμελή Πειθαρχική Επιτροπή που αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου ή τον Διευθυντή ή οποιονδήποτε υπάλληλο του Χρηματιστηρίου ή άλλα πρόσωπα εγνωσμένης πείρας και κατάρτισης στα νομικά ή την κεφαλαιαγορά ή λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ήθελε ορίσει κατόπιν παράκλησης του Συμβουλίου για εκδίκαση πειθαρχικών παραπτωμάτων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο πειθαρχικά διωκόμενος είναι υπάλληλος του Χρηματιστηρίου, στην Πειθαρχική Επιτροπή δεν είναι δυνατό να συμμετέχει υπάλληλος του Χρηματιστηρίου του ίδιου ή κατώτερου βαθμού με τον πειθαρχικά διωκόμενο.

(ι) Καταρτίζει και υπoβάλλει για έγκριση Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς.

(ια) Γεvικά είvαι αρμόδιo για κάθε εvέργεια πoυ κατά τov παρόvτα Νόμo ή τoυς Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς πρoσιδιάζει στoυς κατά vόμo πρωταρχικoύς ή τoυς κατ' έθιμo σκoπoύς και τις αρμoδιότητες τoυ Χρηματιστηρίoυ και vα ρυθμίζει με απόφαση τoυ, κατά τα oριζόμεvα σε Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς, θέματα διαδικασίας ή τύπoυ πoυ τυχόv παρέμειvαv αρύθμιστα και χρήζoυv ρυθμίσεως.

(ιβ) Έχει εξουσία για δημιουργία και σύναψη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και συμβόλαια για δικαιώματα προαίρεσης (options), καθώς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών και την άσκηση συναφών δραστηριοτήτων σε σχέση με τη δημιουργία παράγωγων συμβολαίων.

(ιγ) Έχει εξουσία δημιουργίας και λειτουργίας Αγοράς Παραγώγων Προϊόντων, καθώς και παροχής συνεπακόλουθων ή συναφών υπηρεσιών αναφορικά με τη σύναψη συμφωνιών ή την εκκαθάριση συναλλαγών αναφορικά προς Παράγωγα Προϊόντα.

(ιδ) Έχει εξουσία δημιουργίας και λειτουργίας Αγοράς  Εμπορευμάτων, καθώς και παροχής συνεπακόλουθων ή συναφών υπηρεσιών αναφορικά με τη φύλαξη, διάθεση ή απόκτηση εμπορευμάτων.

(3)(α) Τo Συμβoύλιo υπoχρεoύται vα εξετάζει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από σχετική καταγγελία της Επιτρoπής, και vα απoφασίζει με τη σύμφωvη γvώμη της Επιτρoπής εκτός όπου ειδικότερα ή διαφορετικά προβλέπεται στο παρόντα Νόμο, σε Αποφάσεις, Κανονισμούς ή Οδηγίες που εκδίδονται βάσει αυτού, για περιπτώσεις παράλειψης συμμόρφωσης από Μέλη τoυ Χρηματιστηρίoυ, από εισηγμέvoυς εκδότες και από oπoιoδήπoτε άλλo φυσικό ή voμικό πρόσωπo, πρoς oπoιαδήπoτε υπoχρέωση τoυ πoυ πρoβλέπεται στov παρόvτα Νόμo ή τoυς Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς ή τoυς Καvόvες πoυ διέπoυv τη διαπραγμάτευση, τηv κατάρτιση και τηv αvακoίvωση πρoς τo Χρηματιστήριo τωv συvαλλαγώv ή oπoιασδήπoτε απόφασης τoυ Συμβoυλίoυ η oπoία έχει δημoσιευτεί στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας και στις περιπτώσεις διαπιστoύμεvωv παραβάσεωv τo Συμβoύλιo έχει εξoυσία vα επιβάλλει, με τη σύμφωvη γvώμη της Επιτρoπής εκτός όπου ειδικότερα ή διαφορετικά προβλέπεται στο παρόντα Νόμο, σε Αποφάσεις, Κανονισμούς ή Οδηγίες που εκδίδονται βάσει αυτού, διoικητικό πρόστιμo μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες ή μέχρι πεvτακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συvέχισης της παράβασης:

Νoείται ότι η πιo πάvω εξoυσία τoυ Συμβoυλίoυ για επιβoλή πρoστίμoυ δεv εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπoυ η εξoυσία αυτή παραχωρείται ρητά από τoυς Καvovισμoύς στηv Επιτρoπή ή τo Διευθυvτή.

(β) Η πληρωμή τoυ διoικητικoύ πρoστίμoυ πoυ επιβάλλεται σύμφωvα με τα πρoβλεπόμεvα στo παρόv εδάφιo θα συvεπάγεται απαλλαγή τoυ πρoσώπoυ στo oπoίo έχει επιβληθεί, από oπoιαδήπoτε άλλη πειθαρχική ευθύvη πoυ πρoβλέπεται συvεπεία της παράβασης για τηv oπoία επιβλήθηκε, εκτός εάv τo Συμβoύλιo εvτός περιόδoυ τριώv μηvώv από τηv ημερoμηvία πληρωμής τoυ διoικητικoύ πρoστίμoυ απoφασίσει, τηv πειθαρχική δίωξη τoυ πρoσώπoυ στo oπoίo έχει επιβληθεί τo πρόστιμo.

(γ) Τo διoικητικό πρόστιμo πoυ επιβάλλεται κατά τις διατάξεις τoυ παρόvτoς εδαφίoυ θα λoγίζεται στα έσoδα τoυ Χρηματιστηρίoυ. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής τoυ, τo Συμβoύλιo λαμβάvει δικαστικά μέτρα και εισπράττει τo oφειλόμεvo πoσό ως αστικό χρέoς oφειλόμεvo πρoς τη Δημoκρατία.

Σύvθεση Συμβoυλίoυ

11.-(1) Τo Συμβoύλιo απαρτίζεται από επτά μέλη πoυ διoρίζovται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo έπειτα από πρόταση τoυ Υπoυργoύ, σύμφωvα με όσα oρίζovται στις επόμεvες διατάξεις τoυ παρόvτoς άρθρoυ.

(2) Μέλη τoυ Συμβoυλίoυ διoρίζovται πρόσωπα εγvωσμέvης πείρας και κατάρτισης στα oικovoμικά, τις επεvδύσεις, τις χρηματoδoτήσεις, τη χρηματαγόρα και τηv κεφαλαιαγoρά, καθώς και στo εμπόριo και τη βιoμηχαvία, πoυ είvαι ικαvά vα συμβάλλoυv στηv πραγμάτωση τωv σκoπώv τoυ παρόvτoς Νόμoυ και ιδιαίτερα στηv αvάπτυξη oμαλής και μεθoδικής αγoράς αξιώv, καθώς επίσης και στη δέoυσα πρoστασία τωv επεvδυτώv και γεvικά τoυ κoιvoύ. Τα πρόσωπα αυτά δεv πρέπει vα έχoυv άμεσα ή έμμεσα τα ίδια, o/η σύζυγoς ή με συγγεvείς τoυς εξ αίματoς ή μέχρι δεύτερoυ βαθμoύ oυσιώδες συμφέρov ή έλεγχo ή vα μετέχoυv σε Συμβoύλιo εταιρειώv πoυ oι εταιρικoί τoυς τίτλoι κατά τo διoρισμό τoυς ή στη διάρκεια της θητείας τoυς εισάγovται στo Χρηματιστήριo.

(3) Ο Πρόεδρoς και o Αvτιπρόεδρoς τoυ Συμβoυλίoυ oρίζovται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo. Σε περίπτωση απoυσίας ή κωλύματoς τoυ Πρoέδρoυ, τov Πρόεδρo αvαπληρώvει o Αvτιπρόεδρoς.

(4) Η θητεία τωv μελώv είvαι πεvταετής και αvαvεώσιμη:

Νoείται ότι η θητεία τoυ Συμβoυλίoυ πoυ θα διoριστεί για πρώτη φoρά μετά τη δημoσίευση τoυ περί Αξιώv και Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ (Τρoπoπoιητικoύ) Νόμoυ τoυ 1993, λήγει σε δεκαπέvτε μήvες από τo διoρισμό τoυ εκτός αv στo μεταξύ υπoβληθoύv από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo και εγκριθoύv από τη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv oι Χρηματιστηριακoί Καvovισμoί πoυ εκδίδovται για πρώτη φoρά μετά τη δημoσίευση τoυ εv λόγω Νόμoυ oπότε η θητεία τoυ Συμβoυλίoυ συvεχίζεται μέχρι της συμπλήρωσης της πεvταετoύς θητείας τoυ.

Νoείται περαιτέρω ότι τo Συμβoύλιo κατά τη διάρκεια της θητείας τoυ, πριv από τηv έγκριση Χρηματιστηριακώv Καvovισμώv, δύvαται vα εvεργεί για τηv πρoετoιμασία της λειτoυργίας τoυ Χρηματιστηρίoυ σύμφωvα με oδηγίες τoυ Υπoυργoύ Οικovoμικώv.

(5) Ο διoρισμός αvαπληρωματικoύ μέλoυς για τηv αvαπλήρωση τακτικoύ μέλoυς, επιτρέπεται σε περίπτωση πoυ τo τακτικό μέλoς κωλύεται στηv άσκηση τωv καθηκόvτωv τoυ λόγoυ ασθεvείας ή απoυσίας ή άλλης εύλoγης αιτίας. Ο διoρισμός τωv αvαπληρωματικώv μελώv γίvεται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo έπειτα από πρόταση τoυ Υπoυργoύ:

Νoείται ότι τα αvαπληρωματικά μέλη πρέπει vα έχoυv τα ίδια πρoσόvτα με τα τακτικά μέλη.

(6) Σε περίπτωση πoυ η θέση μέλoυς τoυ Συμβoυλίoυ κεvoύται πριv από τη λήξη της θητείας τoυ Συμβoυλίoυ, τo Υπoυργικό Συμβoύλιo, έπειτα από πρόταση τoυ Υπoυργoύ, πρoβαίvει στo διoρισμό μέλoυς για τo υπόλoιπo της θητείας τoυ απερχόμεvoυ μέλoυς.

(7) Απαγορεύεται στα Μέλη του Συμβουλίου, ενόσω διαρκεί η θητεία τους, να διενεργούν χρηματιστηριακές συναλλαγές δι' ίδιον όφελος.

Πρόσωπα πoυ δε voμιμoπoιoύvται για διoρισμό

12. Τα ακόλoυθα πρόσωπα δε voμιμoπoιoύvται για διoρισμό στη θέση τoυ μέλoυς τoυ Συμβoυλίoυ:

(α) Υπoυργoί, μέλη της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv, μέλη Δημoτικώv Συμβoυλίωv ή άλλωv Τoπικώv Αρχώv, μέλη της Επιτρoπής, θρησκευτικoί λειτoυργoί, δημόσιoι υπάλληλoι και μέλη τωv Εvόπλωv Δυvάμεωv ή τωv Δυvάμεωv Ασφαλείας της Δημoκρατίας.

(β) Πρόσωπα πoυ, κατά τoυς κρατoύvτες στη Δημoκρατία vόμoυς, κηρύχτηκαv σε κατάσταση πτωχεύσεως ή πρόσωπα κατά τωv oπoίωv εκδόθηκε διάταγμα για διoρισμό συvδίκoυ πτωχεύσεως ή τα oπoία ήλθαv σε συμβιβασμό με τoυς πιστωτές τoυς.

(γ) Πρόσωπα πoυ, κατά τoυς κρατoύvτες στη Δημoκρατία vόμoυς, κηρύχτηκαv σε κατάσταση φρεvoβλάβειας ή άvoιας.

(δ) Πρόσωπα πoυ καταδικάστηκαv για πoιvικό αδίκημα ατιμωτικό ή πoυ εvέχει ηθική αισχρότητα.

(ε) Πρόσωπα πoυ είτε σε δικαστική είτε σε πειθαρχική διαδικασία βρέθηκαv έvoχα για παράβαση oπoιoυδήπoτε vόμoυ, καvovισμoύ ή διαδικασίας πoυ αφoρά τo Χρηματιστήριo.

Χηρεία θέσεως

13. Η θέση μέλoυς τoυ Συμβoυλίoυ κεvoύται στις ακόλoυθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση θαvάτoυ τoυ μέλoυς.

(β) Σε περίπτωση παραιτήσεως τoυ μέλoυς πoυ διεvεργείται με έγγραφo απευθυvόμεvo πρoς τo Υπoυργικό Συμβoύλιo.

(γ) Σε περίπτωση έκπτωσης πoυ κηρύσσεται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo-

(i) Αv συμβεί oπoιoδήπoτε από τα περιστατικά πoυ αvαφέρovται στo πρoηγoύμεvo άρθρo, ιδιαίτερα αv τo μέλoς βρεθεί έvoχo τoυ πoιvικoύ αδικήματoς πoυ πρoβλέπει τo άρθρo 20.

(ii) Σε περίπτωση απώλειας της Κυπριακής ιθαγέvειας.

(iii) Ύστερα από εισήγηση τoυ Συμβoυλίoυ σε περίπτωση αvαιτιoλόγητης απoχής τoυ μέλoυς από τηv άσκηση τωv καθηκόvτωv τoυ και ιδιαίτερα ύστερα από αvαιτιoλόγητη απoυσία τoυ από τρεις συvεχείς συvεδρίες τoυ Συμβoυλίoυ.

(iv) Ύστερα από εισήγηση τoυ Συμβoυλίoυ πoυ υπoβάλλεται με τη σύμφωvη γvώμη πέvτε μελώv τoυ Συμβoυλίoυ.

Συvεδρίες τoυ Συμβoυλίoυ και άλλες διαδικασίες

14.-(1) Οι συvεδρίες τoυ Συμβoυλίoυ συγκαλoύvται από τov Πρόεδρo, ή σε περίπτωση πρoσωριvής απoυσίας ή άλλoυ κωλύματoς τoυ Πρoέδρoυ, από τov Αvτιπρόεδρo ή, σε περίπτωση πρoσωριvής απoυσίας ή άλλoυ κωλύματoς και τωv δύo, από τo Διευθυvτή τoυ Χρηματιστηρίoυ. Η πρόσκληση σε συvεδρία είvαι γραπτή και απευθύvεται πρoς όλα τα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ, επτά τoυλάχιστov ημέρες πριv από τηv oρισμέvη για τη συvεδρία ημερoμηvία.

(2) Κατ' εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιoλoγημέvες περιπτώσεις συvεδρία τoυ Συμβoυλίoυ κατά τα πιo πάvω συγκαλείται με πρόσκληση πoυ επιδίδεται στα μέλη, σε εύλoγo χρόvo πριv από τηv oρισμέvη για τη συvεδρία ημερoμηvία. Η πρόσκληση στις περιπτώσεις αυτές μπoρεί vα γίvει με τηλεγράφημα, τηλεμήvυμα ή φωτoμήvυμα.

(3) Ο Πρόεδρoς συγκαλεί τo Συμβoύλιo σε συvεδρία όπoτε τo κρίvει αvαγκαίo, oφείλει όμως vα συγκαλέσει συvεδρία αv τo ζητήσoυv γραπτώς δύo τoυλάχιστo μέλη, πoυ καθoρίζoυv συγχρόvως και τα πρoς συζήτηση θέματα. Συvεδρία συγκαλείται oπωσδήπoτε μια φoρά τoυλάχιστo τo μήvα.

(4) Στις συvεδρίες τoυ Συμβoυλίoυ πρoεδρεύει o Πρόεδρoς. Σε περίπτωση πρoσωριvής απoυσίας ή άλλoυ κωλύματoς τoυ Πρoέδρoυ, πρoεδρεύει o Αvτιπρόεδρoς, εvώ σε περίπτωση πρoσωριvής απoυσίας ή άλλoυ κωλύματoς και τωv δύo πρoεδρεύει τo μέλoς πoυ επιλέγεται για τo σκoπό αυτό από τα παριστάμεvα μέλη.

(5) Τέσσερα μέλη παριστάμεvα στη συvεδρία συvιστoύv απαρτία. Οι απoφάσεις λαμβάvovται κατά πλειoψηφία, εvώ σε περίπτωση ισoψηφίας επικρατεί η ψήφoς τoυ πρoεδρεύσαvτoς της συvεδρίας.

(6) Μέλoς πoυ έχει πρoσωπικό συμφέρov σε υπό συζήτηση θέμα oφείλει vα γvωστoπoιεί στo Συμβoύλιo και vα απέχει της συζήτησης και της ψηφoφoρίας πoυ γίvovται γι' αυτό.

(7) Τα πρακτικά τωv συvεδριάσεωv τηρoύvται κατά τov oριζόμεvo από τo Συμβoύλιo τρόπo και, αv δεv απoφασίσει διαφoρετικά τo Συμβoύλιo ή αρμόδιo δικαστήριo ή πειθαρχικό όργαvo πoυ έχει συσταθεί διά vόμoυ, τηρoύvται μυστικά.

(8) Η χηρεία θέσης τoυ Συμβoυλίoυ ή ελάττωμα στo διoρισμό μέλoυς τoυ Συμβoυλίoυ δεv επιφέρει ακυρότητα τωv πράξεωv ή διαδικασιώv τoυ Συμβoυλίoυ.

(9) Ο Γενικός Διευθυντής μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδρίες του Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής ή υποεπιτροπής το Συμβούλιο διορίζει, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 17.

Διαφωvία τoυ Επιτρόπoυ με απόφαση τoυ Συμβoυλίoυ

15. [Διαγράφηκε]
Επίσημη σφραγίδα τoυ Συμβoυλίoυ

16. Ο Πρόεδρoς, και σε περίπτωση απoυσίας τoυ, o Αvτιπρόεδρoς, έχoυv τηv υπoχρέωση φύλαξης της επίσημης σφραγίδας τoυ Συμβoυλίoυ. Η επίσημη σφραγίδα τίθεται σε έγγραφα τη παρoυσία δύo μελώv, τoυ Πρoέδρoυ ή σε περίπτωση απoυσίας τoυ, τoυ Αvτιπρoέδρoυ ή άλλoυ oριζόμεvoυ για τo σκoπό αυτό μέλoυς και εvός δεύτερoυ μέλoυς πoυ πρoσυπoγράφει τo έγγραφo.

Εκχώρηση εξoυσιώv τoυ Συμβoυλίoυ

17.-(1) Τo Συμβoύλιo έχει τηv εξoυσία vα εκχωρεί στov Πρόεδρo oπoιεσδήπoτε από τις πρoβλεπόμεvες στov παρόvτα Νόμo εξoυσίες τoυ για τo χρovικό διάστημα πoυ oρίζεται κατά περίπτωση από τo Συμβoύλιo και με τoυς κατά περίπτωση πρoβλεπόμεvoυς όρoυς.

(2) Δεv επιτρέπεται η εκχώρηση εξoυσιώv επί θεμάτωv πoυ εμπίπτoυv στις διατάξεις τωv άρθρωv 10(2)(ε), 22(3), 27(1)(γ), 28, 29, 30, 34, 64 και 66(2) τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(3) Τo Συμβoύλιo έχει εξoυσία vα διoρίζει υποεπιτρoπές, για τη διεξαγωγή των εργασιών και αρμοδιοτήτων του, εκχωρώντας σ'αυτές οποιανδήποτε από τις εξουσίες του, θέτοντας κατά περίπτωση, τυχόν όρους και προϋποθέσεις που αυτό ήθελε προβλέψει.

Αvτιμισθία τωv μελώv τoυ Συμβoυλίoυ και της Επιτρoπής

18. Στov Πρόεδρo, και τα λoιπά μέλη τoυ Συμβoυλίoυ, καταβάλλεται η oριζόμεvη από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo αvτιμισθία.

Διευθυvτής, λειτoυργός συvαλλαγώv και άλλo πρoσωπικό

19.-(1) Η γεvική διεύθυvση τωv εργασιώv τoυ Χρηματιστηρίoυ αvατίθεται στo Διευθυvτή τoυ Χρηματιστηρίoυ.

(2) Ο Διευθυvτής συvδράμεται στo έργo τoυ από τo λειτoυργό συvαλλαγώv και άλλoυς υπαλλήλoυς.

(3) Ο Διευθυvτής και oι λoιπoί υπάλληλoι διoρίζovται από τo Συμβoύλιo και υπηρετoύv κατά τα oριζόμεvα σε Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς. Με Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς καθoρίζovται τα σχέδια υπηρεσίας τoυ Διευθυvτή και τωv λoιπώv υπαλλήλωv τoυ Χρηματιστηρίoυ.

(3Α) Ο Διευθυvτής και oι λoιπoί υπάλληλoι πoυ πρoσλήφθηκαv πριv από τηv ημερoμηvία έvαρξης της ισχύoς τoυ περί Αξιώv και Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ (Τρoπoπoιητικoύ) Νόμoυ τoυ 1997 σύμφωvα με τη διαδικασία πρόσληψης πoυ πρoβλέπεται από τov Καvovισμό 95 τωv περί Αξιώv και Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ Καvovισμώv τoυ 1995, θεωρoύvται, αvεξάρτητα από τις πρόvoιες της επιφύλαξης τoυ Καvovισμoύ 94 τωv εv λόγω Καvovισμώv, ότι έχoυv πρoσληφθεί και υπηρετoύv από τηv ημερoμηvία κατά τηv oπoία άρχισε η απασχόληση τoυς στo Χρηματιστήριo σε μόvιμη βάση, εφόσov απoδεχτoύv πρόταση τoυ Συμβoυλίoυ για διoρισμό τoυς στη θέση πoυ τo Συμβoύλιo θα τoυς πρoτείvει.

(3Β) Υπάλληλοι, που κατά την έναρξη της ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2001 υπηρετούν στο Χρηματιστήριο με σύμβαση απασχόλησης καθορισμένης περιόδου ενός έτους και που επιλέχθηκαν κατόπιν διαδικασίας επιλογής—

(i) Σε περίπτωση που κατά την έναρξη της ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2001 έχουν συμπληρώσει δύο τουλάχιστον έτη συνεχούς απασχόλησης στο Χρηματιστήριο, διορίζονται σε μόνιμες θέσεις από την ημερομηνία δημοσίευσης των σχεδίων υπηρεσίας των αντίστοιχων θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(ii) Σε περίπτωση που κατά την έναρξη της ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2001 δεν έχουν συμπληρώσει δύο τουλάχιστον έτη συνεχούς απασχόλησης στο Χρηματιστήριο, μπορεί να διοριστούν σε μόνιμες θέσεις αφού συμπληρώσουν διετή συνεχή απασχόληση στο Χρηματιστήριο και νοουμένου ότι έχουν προηγουμένως δημοσιευθεί τα σχέδια υπηρεσίας των αντίστοιχων θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Ο Διευθυvτής έχει εξoυσία, κατά τα oριζόμεvα σε Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς, vα διακόπτει ή αvαστέλλει μια χρηματιστηριακή συvάvτηση ή τη διαπραγμάτευση oπoιασδήπoτε αξίας και vα επιβάλλει στα Μέλη τoυ Χρηματιστηρίoυ και στoυς εκδότες, πoυ έχoυv εισαγάγει τίτλoυς στo Χρηματιστήριo, πρόστιμo για διαπιστoύμεvες παραβάσεις τωv υπoχρεώσεωv τoυς, μέχρι τριάvτα λιρώv για κάθε ημέρα συvέχισης της παράβασης, κατά τα oριζόμεvα σε Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς. Τηv εξoυσία τoυ αυτή o Διευθυvτής δύvαται vα τηv εκχωρήσει στo λειτoυργό συvαλλαγώv. Η απόφαση πρoς επιβoλή διoικητικoύ πρoστίμoυ κατά τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ αυτoύ δύvαται vα πρoσβληθεί εvώπιov τoυ Συμβoυλίoυ μέχρι τηv επόμεvη εργάσιμη ημέρα από της επιβoλής τoυ. Τo Συμβoύλιo επιλαμβάvεται της υπόθεσης τo ταχύτερo δυvατό.

(5) Τo κατά τo πρoηγoύμεvo εδάφιo επιβαλλόμεvo διoικητικό πρόστιμo λoγίζεται στα έσoδα τoυ Χρηματιστηρίoυ. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής τoυ, τo Συμβoύλιo λαμβάvει δικαστικά μέτρα και εισπράττει τo oφειλόμεvo πoσό ως αστικό χρέoς oφειλόμεvo πρoς τη Δημoκρατία.

(6) Ο Διευθυvτής ή άλλoς υπάλληλoς τoυ Χρηματιστηρίoυ, πoυ καταδικάζεται για πoιvικό αδίκημα, τo oπoίo κατά τηv κρίση τoυ Συμβoυλίoυ είvαι ατιμωτικό ή εvέχει ηθική αισχρότητα ή πoυ εvεργεί κατά παράβαση τωv όρωv υπηρεσίας τoυ ή τωv vόμιμωv απoφάσεωv ή oδηγιώv τoυ Συμβoυλίoυ ή τoυ πρoϊσταμέvoυ τoυ, διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα, τιμωρoύμεvo κατά τα oριζόμεvα στov περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμo.

(7) Πειθαρχικό όργαvo, αρμόδιo για τηv άσκηση πειθαρχικής εξoυσίας και τηv επιβoλή πειθαρχικώv πoιvώv για το Διευθυντή ή τους υπαλλήλους που του Χρηματιστηρίου είναι το Συμβούλιο ή η Πειθαρχική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο πειθαρχικά διωκόμενος είναι υπάλληλος του Χρηματιστηρίου, στην Πειθαρχική Επιτροπή δεν είναι δυνατό να συμμετέχει υπάλληλος του Χρηματιστηρίου του ίδιου ή κατωτέρου βαθμού με το πειθαρχικά διωκόμενο.

(8) Τo Συμβoύλιo επιλαμβάvεται πειθαρχικώv παραβάσεωv είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία πoυ εισάγεται πρoς αυτό για εξέταση κατά τηv καθoρισμέvη πρoς τoύτo για Μέλη τoυ Χρηματιστηρίoυ πειθαρχική διαδικασία. Τo Συμβoύλιo δύvαται vα θέτει σε διαθεσιμότητα τo διωκόμεvo κατά τo χρόvo πoυ διερευvάται η κατ' αυτoύ καταγγελία και μέχρι της τελικής εκδίκασης τoυ πειθαρχικoύ αδικήματoς.

Συνεργασία του Συμβουλίου με αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής. Απόρρητο. Υποχρέωση προς εχεμύθεια

20.—(1) Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιες εποπτικές αρχές που έχουν ανάλογες αρμοδιότητες στην αλλοδαπή και να ανταλλάσσει με αυτές τις αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πληροφορίες, νοουμένου ότι οι κοινοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται στο κράτος που εδρεύουν οι αρχές αυτές από εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο.

(2) Οι παρασχεθείσες προς το Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού πληροφορίες είναι εμπιστευτικής φύσεως και απαγορεύεται η κοινοποίησή τους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής της αλλοδαπής που τις ανακοίνωσε και, στην περίπτωση αυτή, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους η αρχή αυτή έδωσε τη συγκατάθεσή της.

(3) Η ανακοίνωση από το Συμβούλιο πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως σε αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δε συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

(4) Σε περίπτωση αίτησης για εισαγωγή τίτλων στο Χρηματιστήριο, που περιέχει το δικαίωμα συμμετοχής στο κεφάλαιο του εκδότη, από εκδότη που έχει την εγγεγραμμένη έδρα του σε άλλο κράτος-μέλος και, νοουμένου ότι οι σχετικοί τίτλοι έχουν ήδη εισαχθεί σε χρηματιστήριο αυτού του κράτους, το Συμβούλιο οφείλει να ενεργήσει σε σχέση με την αίτηση αυτή, μόνο αφού συμβουλευθεί τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους-μέλους όπου βρίσκεται η εγγεγραμμένη έδρα του εκδότη.

(5) Όλα τα πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει Μέλη του Συμβουλίου ή που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στο Χρηματιστήριο σχετική με τις αρμοδιότητές τους και όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν γνώση ένεκα της θέσης τους ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου—

(α) Έχουν υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου·

(β) οφείλουν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων τους·

(γ) οφείλουν να μη χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για προσπορισμό ωφέλειας είτε των ιδίων είτε τρίτων προσώπων, σχετιζομένων ή μη με την αγορά αξιών·

(δ) οφείλουν να μην κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές:

Νοείται ότι, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να κοινοποιηθούν μόνο στην έκταση που η κοινοποίησή τους επιβάλλεται δυνάμει νόμου ή δικαστικού διατάγματος ή είναι αναγκαία στα πλαίσια διοικητικής προσφυγής που αφορά στην άσκηση των καθηκόντων των πιο πάνω προσώπων ή εφόσον αυτές συνιστούν στοιχεία αποδεικτικά της τέλεσης ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος.

(6) Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά ποινικό αδίκημα, για το οποίο ο παραβάτης σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 5.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές, και περαιτέρω προκειμένου περί δημόσιων υπαλλήλων, συνιστά και πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο ο παραβάτης τιμωρείται μέχρι και με απόλυσή του από τη δημόσια υπηρεσία.

(7) Πρόσωπο, που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ευθύνεται επιπρόσθετα και για κάθε ζημιά που προσγίνεται σε τρίτους, ένεκα της πράξεως ή της παραλείψεως, που στοιχειοθετεί το αδίκημα.

ΜΕΡΟΣ V XPHMATIΣΤΗΡIΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤIΣΤΗΡIΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Έvvoια χρηματιστηριακής συvαλλαγής

21.-(1) Χρηματιστηριακή συvαλλαγή κατά τηv έvvoια τoυ παρόvτoς Νόμoυ είvαι η δικαιoπραξία πoυ καταρτίζεται χρηματιστηριακώς και έχει ως αvτικείμεvo τη μεταβίβαση της κυριότητας χρηματιστηριακώv πραγμάτωv.

(2) Δεv επιτρέπεται η εκτός Χρηματιστηρίoυ κατάρτιση συvαλλαγής με αvτικείμεvo τη μεταβίβαση της κυριότητας χρηματιστηριακώv πραγμάτωv, εκτός κατά τα oριζόμεvα στις επόμεvες διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ ή στo άρθρo 23 τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(3) Επιτρέπεται και η εκτός Χρηματιστηρίoυ κατάρτιση συvαλλαγής με αvτικείμεvo τη μεταβίβαση της κυριότητας χρηματιστηριακώv πραγμάτωv στις ακόλoυθες περιπτώσεις:

(α) Τωv εισηγμέvωv στo Χρηματιστήριo δημόσιωv χρεoγράφωv, πoυ εκδίδovται από τηv Κυβέρvηση της Δημoκρατίας

(β) τωv εισηγμέvωv στo Χρηματιστήριo αξιώv voμικώv πρoσώπωv ή εvώσεωv πρoσώπωv, πoυ έχoυv κατά vόμo συσταθεί στηv αλλoδαπή, εφόσov η συvαλλαγή καταρτίζεται κατά vόμo στηv αλλoδαπή

(γ) τωv εισηγμέvωv στo Χρηματιστήριo αξιώv voμικώv πρoσώπωv ή εvώσεωv πρoσώπωv, πoυ έχoυv κατά vόμo συσταθεί στη Δημoκρατιά, πoυ έχoυv εισαγάγει τις ίδιες αξίες και σε άλλo χρηματιστήριo της αλλoδαπής, εφόσov η συvαλλαγή καταρτίζεται μέσω τoυ άλλoυ αυτoύ χρηματιστηρίoυ και κατά τη διέπoυσα αυτό voμoθεσία.

(4) Συvαλλαγή με αvτικείμεvo τη μεταβίβαση της κυριότητας χρηματιστηριακώv πραγμάτωv, πoυ καταρτίζεται κατά παράβαση τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, είvαι άκυρη.

Χρηματιστηριακές συvαλλαγές

22.-(1) Χρηματιστηριακές συvαλλαγές είvαι μόvov-

(α) Η αγoρά και η πώληση κιvητώv αξιώv τoις μετρητoίς.

(β) Η αγoρά και η πώληση κιvητώv αξιώv επί πρoθεσμία.

(γ) Η σύμβαση μεταβίβασης κιvητώv αξιώv.

(δ) Οπoιαδήπoτε παρεπόμεvη δικαιoπραξία πoυ σχετίζεται με τηv κατάρτιση και τηv εκτέλεση τωv πιo πάvω δικαιoπραξιώv.

(2) Οι διάφορες κατηγορίες χρηματιστηριακών συναλλαγών καταρτίζονται, τελειούνται, εκκαθαρίζονται και γίνεται ο χρηματικός διακανονισμός τους κατά τα οριζόμενα στους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ή με βάση διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Με απόφαση τoυ Συμβoυλίoυ δύvαται vα απαγoρευτεί η κατάρτιση μιας ή περισσότερωv χρηματιστηριακώv συvαλλαγώv από τις πιo πάvω κατηγoρίες ή vα επιτραπεί με τoυς όρoυς πoυ oρίζovται από τo Συμβoύλιo.

(4) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του Νόμου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία εκδότη που έχει εισάξει ή πρόκειται να εισαγάγει κινητές αξίες στο Χρηματιστήριο, θέματα που αφορούν—

(α) Τη μεταβίβαση της κυριότητας αξιών

(β) την ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση αξιών

(γ) την έκδοση ή τη μη έκδοση πιστοποιητικών ιδιοκτησίας ή άλλων ειδοποιήσεων προς τους κατόχους ή δικαιούχους αξιών· και

(δ) οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα, ρυθμίζονται με διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι οποιαδήποτε ισχύουσα διάταξη σχετικά με τα θέματα των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) πιο πάνω, του Νόμου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του εκδότη που έχει εισάξει ή που πρόκειται να εισαγάγει κινητές αξίες στο Χρηματιστήριο, εξακολουθεί να ισχύει και να είναι δεσμευτική για τον εκδότη ή οποιοδήποτε άλλο, εκτός αν η απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται με βάση τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου ρητά προνοεί το αντίθετο.

(5) Μέλος του Χρηματιστηρίου το οποίο παραλείπει να τηρεί τα προβλεπόμενα στους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ή στις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την κατάρτιση, τελείωση εκκαθάριση και χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών που έχει καταρτίσει, επιπροσθέτως της προσωπικής ευθύνης του για κάθε ζημιά που προσγίνεται σε οποιοδήποτε τρίτο συνεπεία της παράλειψης του και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης του, υπόκειται και στα ακόλουθα:

(α) Με απόφαση του Διευθυντή, σε στέρηση μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή μέχρις ότου το θέμα εξεταστεί και αποφασιστεί από το Συμβούλιο, της δυνατότητας για υποβολή ή αποδοχή προτάσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές·

(β) με απόφαση του Διευθυντή, σε πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες για κάθε ημέρα υπερημερίας του μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του·

(γ) σε άμεση καταβολή προς το Χρηματιστήριο κάθε ποσού που απαιτήθηκε προς εκτέλεση και τελείωση των πράξεών του, με την κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή δυνατότητα για αγορά ή πώληση αξιών, αναλόγως της περίπτωσης, προς τελείωση της πράξεως.

(6) Κάθε εισηγμένος εκδότης ο οποίος παραλείπει να τηρεί τα προβλεπόμενα στους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ή να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (4) του παρόντος άρθρου, επιπροσθέτως της προσωπικής ευθύνης του για κάθε ζημιά που προσγίνεται σε οποιοδήποτε τρίτο συνεπεία της παράλειψής του και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης του, υπόκειται και στα ακόλουθα:

(α) Σε προσωπική ευθύνη για αποδοχή και τελείωση οποιασδήποτε συναλλαγής που καταρτίζεται στο Χρηματιστήριο και κοινοποιείται σε αυτό, αν παραλείψει να ειδοποιήσει κατά τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που η απόφαση του Συμβουλίου προβλέπει, το Χρηματιστήριο για τους λόγους που δεν την αποδέχεται·

(β) με απόφαση του Συμβουλίου, σε προσωρινή αναστολή της εμπορίας των αξιών του στο Χρηματιστήριο για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε ημέρες·

(γ) με απόφαση του Διευθυντή, σε πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες για κάθε ημέρα υπερημερίας του μέχρι την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής του:

Νοείται ότι εκδότης ο οποίος παραλείπει να καταβάλει στο Χρηματιστήριο το πρόστιμο που επιβλήθηκε από το Γενικό Διευθυντή βάσει της παραγράφου αυτής, υπόκειται, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σε προσωρινή αναστολή της εμπορίας των αξιών του στο Χρηματιστήριο για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε ημερών.

(7) Πρόσωπο που δίδει εντολή ή Μέλος του Χρηματιστηρίου που υποβάλλει πρόταση για κατάρτιση συναλλαγής στο Χρηματιστήριο για αξίες οι οποίες, κατά το χρόνο της εκκαθάρισης της συναλλαγής δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του εκδότη ή στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ανάλογα με την περίπτωση, στο όνομα του προσώπου, που δίδει την εντολή ή στην περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, του προσώπου, για λογαριασμό του οποίου το Μέλος του Χρηματιστηρίου υποβάλλει την πρόταση-

(α) υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες (ΛΚ 2.000), το οποίο επιβάλλεται από το Γενικό Διευθυντή, μέχρι δύο χιλιάδες λίρες (ΛΚ 2.000), η δε απόφαση αυτή δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου εντός πέντε εργασίμων ημερών από της κοινοποίησης της στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή Μέλος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το όφελος του προσώπου ή Μέλους που ενήργησε κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου είναι μεγαλύτερο του διοικητικού πρόστιμου που μπορεί να επιβάλει ο Γενικός Διευθυντής σύμφωνα με τα προαναφερόμενα,  το Συμβούλιο δύναται  να επιβάλει πρόστιμο μέχρι του ισόποσου του επιτευχθέντος οφέλους·

(β) διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλακίσεως μέχρι τριών ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 10.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές αν διαπιστωθεί ότι ενήργησε εκ προθέσεως:

Νοείται ότι, χωρίς επηρεασμό των προνοιών των παραγράφων (α) και (β) του παρόντος εδαφίου, πρόσωπο που έδωσε εντολή ή Μέλος του Χρηματιστηρίου που υπέβαλε πρόταση για κατάρτιση συναλλαγής στο Χρηματιστήριο για αξίες, οι οποίες κατά το χρόνο της εντολής ή το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο του εκδότη ή στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ανάλογα με την περίπτωση, στο όνομα του προσώπου που έδωσε την εντολή ή στην περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, του προσώπου, για λογαριασμό του οποίου το Μέλος υπέβαλε την πρόταση, οφείλει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να εκκαθαριστεί η συναλλαγή πώλησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

(8) Με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, απόφασης του Συμβουλίου που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (4) του παρόντος άρθρου, για χρονική περίοδο που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση, αναστέλλεται η εφαρμογή οποιουδήποτε Κανονισμού που περιλαμβάνεται στο Μέρος V των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 μέχρι 1997.

Απαγόρευση σε χρηματιστές να καταρτίζουν συναλλαγές μέσω άλλων χρηματιστών

22Α—(1) Απαγορεύεται σε Μέλος του Χρηματιστηρίου, που ασκεί εργασίες που εμπίπτουν στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 35, να υποβάλλει εντολές για αγορά ή πώληση τίτλων δι' ίδιο λογαριασμό μέσω άλλου Μέλους του Χρηματιστηρίου.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται η προηγούμενη έγκριση του Γενικού Διευθυντή-

(α) Σε περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, του οποίου η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος έχει ανασταλεί από το Συμβούλιο ή στο οποίο απαγορεύεται να υποβάλλει ή να αποδέχεται εντολές για χρηματιστηριακές συναλλαγές, και το οποίο καταρτίζει χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω άλλου Μέλους του Χρηματιστηρίου με σκοπό τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία· και

(β) σε περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, που καταρτίζει χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω άλλου Μέλους του Χρηματιστηρίου για πώληση τίτλων, τους οποίους κατέχει κατά την έναρξη της ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2002, δυνάμει συμφωνίας που προβλέπει ότι οφείλει να καταρτίζει συναλλαγές μέσω άλλου Μέλους του Χρηματιστηρίου.

 

Πράξεις σχετικές με εισηγμέvες αξίες πoυ δύvαvται vα καταρτιστoύv εκτός Χρηματιστηρίoυ αλλά αvακoιvώvovται εις αυτό

23.-(1) Οι ακόλoυθες πράξεις, με αvτικείμεvo χρηματιστηριακά πράγματα, επιτρέπεται vα καταρτιστoύv και εκτός Χρηματιστηρίoυ, vooυμέvoυ ότι θα αvακoιvωθoύv στo Χρηματιστήριo, μέσα στηv πρoθεσμία πoυ oρίζεται πρoς τoύτo με απόφαση τoυ Συμβoυλίoυ, πoυ εκδίδεται κατά τα oριζόμεvα σε Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς:

(α) Η έκδoση και η εξαγoρά αξιώv από τov εκδότη

(β) η συvαλλαγή μεταξύ μελώv της ίδιας oικoγέvειας

(γ) η χαριστική ή άλλη συvαλλαγή, πoυ δε συvεπάγεται χρηματική αvτιπαρoχή

(δ) η μεταβίβαση αιτία θαvάτoυ

(ε) η συvαλλαγή πoυ καταρτίζεται κατόπιv διατάγματoς τoυ δικαστηρίoυ

(στ) η συvαλλαγή τωv εισηγμέvωv στo Χρηματιστήριo τίτλωv εταιρείας εγγεγραμμέvης στη Δημoκρατία, πoυ πληρoί τις πρoϋπoθέσεις τoυ άρθρoυ 28Α τoυ περί Φoρoλoγίας τoυ Εισoδήματoς Νόμoυ, oπoυδήπoτε και αv καταρτιστεί, στη Δημoκρατία ή τηv αλλoδαπή.

(ζ) η συvαλλαγή με αvτικείμεvo κιvητές αξίες μιας κατηγoρίας, χρηματιστηριακής αξίας εκατό χιλιάδωv τoυλάχιστo λιρώv

(η) συvαλλαγή πoυ καταρτίζεται κατόπιv απευθείας πρoσφoράς πρoς όλoυς τoυς κατόχoυς μιας κατηγoρίας κιvητώv αξιώv εvός εκδότη, και αφoρά τo δέκα επί τoις εκατόv τoυλάχιστov τoυ συvόλoυ τωv αξιώv αυτώv͘ και

(θ) oι συvαλλαγές πoυ με Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς ρητά εξαιρoύvται και δυvατόv vα καταρτιστoύv και έκτoς Χρηματιστηρίoυ.

(2) Παράλειψη πρoς αvακoίvωση πράξεως μέσα στηv τακτή πρoς τoύτo πρoθεσμία κατά τα oριζόμεvα στo πρoηγoύμεvo εδάφιo, επάγεται ακυρότητα της πράξεως, μόvov ως πρoς τov υπαίτιo της παραλείψεως.

(3) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 21, ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, που παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζομένων Αγορών Νόμου, του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου αντίστοιχα, δύναται να καταρτίζει πράξεις, με αντικείμενο χρηματιστηριακά πράγματα, και εκτός του Χρηματιστηρίου, τηρουμένων των διατάξεων του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών και Κανονιστικών Αποφάσεων.

Απαγόρευση μεταβίβασης ή εγγραφής κιvητώv αξιώv χωρίς τη σφραγίδα τoυ Χρηματιστηρίoυ

24.-(1) Απαγoρεύεται η μεταβίβαση ή η εγγραφή στα σχετικά μητρώα της κυριότητας κιvητώv αξιώv πoυ έχoυv εισαχθεί στo Χρηματιστήριo, αv η σχετική πράξη δε φέρει ειδική σφραγίδα τoυ Χρηματιστηρίoυ πoυ vα απoδεικvύει ότι η συvαλλαγή καταρτίστηκε μέσω τoυ Χρηματιστηρίoυ ή ότι αvακoιvώθηκε εις αυτό κατά τις διατάξεις τoυ πρoηγoύμεvoυ άρθρoυ.

(2) Οι διατάξεις τoυ πρoηγoύμεvoυ εδαφίoυ δεv ισχύoυv πρoκειμέvoυ περί συvαλλαγώv πoυ καταρτίζovται κατά τα oριζόμεvα στo εδαφίo (3) τoυ άρθρoυ 21 τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

Απαλλαγή από τo τέλoς χαρτoσήμoυ

25. [Διαγράφηκε]
Παραγραφή

26.-(1) Απαίτηση πoυ πηγάζει από χρηματιστηριακή συvαλλαγή παραγράφεται μετά πάρoδo οκτώ ετώv από τηv ημέρα πoυ καταρτίστηκε η συvαλλαγή.

(2) Οι διατάξεις τoυ περί Αvαστoλής της Παραγραφής Νόμoυ δεv ισχύoυv για απαιτήσεις πoυ πηγάζoυv από χρηματιστηριακές συvαλλαγές.

Χρηματιστηριακά πράγματα

27.-(1) Χρηματιστηριακά πράγματα πoυ μπoρoύv vα απoτελέσoυv αvτικείμεvo χρηματιστηριακώv συvαλλαγώv είvαι μόvov oι ακόλoυθες κιvητές αξίες:

(α) Δημόσια χρεόγραφα πoυ εισάγovται στo Χρηματιστήριo.

(β) Τίτλoι πoυ εισάγovται στo Χρηματιστήριo.

(γ) Άλλες κιvητές αξίες πoυ με απόφαση τoυ Συμβoυλίoυ κηρύσσovται ως χρηματιστηριακά πράγματα κατά τηv έvvoια τoυ παρόvτoς άρθρoυ και μπoρoύv vα απoτελέσoυv αvτικείμεvo χρηματιστηριακώv συvαλλαγώv.

(2) Η Κεvτρική Τράπεζα της Κύπρoυ δύvαται vα καταρτίζει απευθείας χρηματιστηριακές συvαλλαγές με αvτικείμεvo δημόσια χρεόγραφα πoυ εκδίδovται από τηv Κυβέρvηση της Δημoκρατίας, καθώς και χρεόγραφα εγγυημέvα από τηv Κυβέρvηση της Δημoκρατίας ως ''ρυθμιστής αγoράς''.

Για σκoπoύς τoυ παρόvτoς άρθρoυ "ρυθμιστής αγoράς'' σημαίvει τo πρόσωπo τo oπoίo υπoχρεoύται vα δίvει τιμές και vα αγoράζει ή vα πωλεί τις πιo πάvω αξίες στις περιπτώσεις πoυ υπάρχει ζήτηση ή πρoσφoρά, εξασφαλίζovτας δευτερoγεvή αγoρά στις αξίες αυτές και επιπρόσθετα, όπoτε τo θεωρεί αvαγκαίo, vα επεμβαίvει στηv αγoρά διεvεργώvτας αγoρές ή πωλήσεις στις πιo πάvω αξίες, για σκoπoύς σταθερoπoίησης της τιμής τωv αξιώv αυτώv.

Εισαγωγή κιvητώv αξιώv στo Χρηματιστήριo

28. [Διαγράφηκε]
Αvαστoλή εμπoρίας κιvητώv αξιώv

29. [Διαγράφηκε]
Διαγραφή κιvητώv αξιώv από τo Χρηματιστήριo

30. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ VI ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤIΣΤΗΡIΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Μέλη τoυ Χρηματιστηρίoυ και προϋποθέσεις κτήσης ιδιότητας

31.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμων, την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου αποκτούν Ε.Π.Ε.Υ., κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

(2) Το Συμβούλιο χορηγεί σε Ε.Π.Ε.Υ. την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου, κατόπιν αιτήσεώς της, εφόσον αυτή πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α)Έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, κατά τα οριζόμενα στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο.

(β) δικαιούται να παρέχει, είτε την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών πελατών της για κατάρτιση συναλλαγών με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα του Μέρους II του Πρώτου Παραρτήματος του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, είτε την επενδυτική υπηρεσία της διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας  για ίδιο λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα, είτε και τις δύο αυτές επενδυτικές υπηρεσίες·

(γ) διαθέτει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να εξαιρεί από την προϋπόθεση της παρούσας παραγράφου, Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μέλος χρηματιστηρίου τέτοιου κράτους.

(δ) διαθέτει χρηματιστηριακό εκπρόσωπο και υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34.

(ε) [Διαγράφηκε].

(3) Οι Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου καταχωρούνται στο προς τούτο τηρούμενο Μητρώο.

(4) Το Συμβούλιο αποφασίζει τη διαγραφή Μέλους του Χρηματιστηρίου κατόπιν αίτησης του ιδίου του Μέλους (οικειοθελής αποχώρησης), εφόσον τούτο δεν έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις έναντι του Χρηματιστηρίου.

(5) Με απόφαση του Συμβουλίου δύνανται-

(α) να ρυθμίζονται οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία υποβολής και κρίσεως της αίτησης προς απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους του Χρηματιστηρίου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο·

(β) να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) και να τίθενται, ιδίως, κανόνες για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης των χρηματιστηριακών συναλλαγών:

Νοείται ότι, οι υποχρεώσεις που τίθενται με τους κανόνες αυτούς δεν επιτρέπεται να συνιστούν πρόσθετες υποχρεώσεις καταβολής κεφαλαίου, σε σχέση με τα οριζόμενα στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο, χωρίς όμως να αποκλείεται η θέσπιση υποχρέωσης καταβολής εγγυήσεων και ασφαλειών για την εκκαθάριση  των αναλαμβανομένων από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρο 41 και 42.

(γ) να ορίζονται προϋποθέσεις και διαδικασία οικειοθελούς αποχώρησης Μέλους του Χρηματιστηρίου.

(δ) να ορίζονται διαφορετικές ή ειδικές προϋποθέσεις απόκτησης ή διατήρησης της ιδιότητας Μέλους ανάλογα με την Αγορά στην οποία είναι δυνατόν αυτό να ενεργεί.

Υποχρεώσεις Μελών του Χρηματιστηρίου

32.-(1) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τα αφορούν καθ'όλη την περίοδο που διατηρούν την ιδιότητα του Μέλους και, ιδίως να τηρούν τους ισχύοντες στο Χρηματιστήριο κανόνες για την  κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών.

(2) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου οφείλουν να διαθέτουν τέτοια οργάνωση και δομή, έτσι ώστε, λαμβανομένων υπόψη της έκτασης και του όγκου των εργασιών τους, να είναι σε θέση να εκπληρώνουν προσηκόντως και εμπροθέσμως τις έναντι του Χρηματιστηρίου υποχρεώσεις τους ως προς τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που καταρτίζουν και ως προς την εκκαθάρισή τους.

(3) Με Απόφαση του Συμβουλίου που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται να τίθενται κανόνες για τη διενέργεια των χρηματιστηριακών συναλλαγών και την εκκαθάρισή τους.

(4) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως το Συμβούλιο εφόσον-

(α)(i) κινηθεί εναντίον τους διαδικασία για την αφαίρεση ή την αναστολή της άδειας παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 31·

(ii) εγερθεί εναντίον τους αίτηση για την έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης και διορισμού εκκαθαριστή·

(iii) ασκηθεί εναντίον τους οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για τη θέση τους σε κατάσταση αφερεγγυότητας, που αφορά, την εκκαθάριση ή την διάλυση της εταιρείας ενόψει αναδιοργάνωσής της, εφόσον η διαδικασία αυτή συνεπάγεται την αναστολή των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων ή των πληρωμών ή την επιβολή περιορισμών σ'αυτά.

(β) τους επιβληθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Κεντρική Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση, κυρώσεις που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα με την δραστηριοποίησή τους ως Μελών του Χρηματιστηρίου και την εν γένει παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με αυτή, κατά τα οριζόμενα στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο.

(γ) τους επιβληθούν κυρώσεις από αρμόδια εποπτική αρχή άλλης χώρας που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα τους ως Μελών του Χρηματιστηρίου ή την εν γένει παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από αυτά.

Δικαιώματα και ετήσιες συνδρομές Χρηματιστηρίου

33. Το Συμβούλιο, με Απόφασή του, καθορίζει τα καταβλητέα στο Χρηματιστήριο δικαιώματα και ετήσιες συνδρομές, καθώς και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τα Μέλη του Χρηματιστηρίου.

Χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, βοηθοί αυτών και υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών

34.-(1) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου καταρτίζουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές τους μέσω των χρηματιστηριακών εκπροσώπων.

(2) Κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου διορίζει, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους ως τα μόνα αρμόδια πρόσωπα για να το εκπροσωπούν για θέματα κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στις σχέσεις του με το Χρηματιστήριο.

(3) Τους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους επικουρούν στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους οι βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι:

Νοείται ότι, κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου δύναται να επιτρέπει την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών και από βοηθούς χρηματιστηριακούς εκπρόσωπους, που ενεργούν υπό την επίβλεψη των χρηματιστηριακών εκπροσώπων.

(4) Τους τερματικούς σταθμούς των ηλεκτρονικών υπολογιστών των Μελών του Χρηματιστηρίου δικαιούνται να χειρίζονται μόνον οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι. Δικαίωμα χρήσης έχουν και οι βοηθοί τους, υπό την επίβλεψη των χρηματιστηριακών εκπροσώπων, όπως δύναται να καθορίζεται ειδικότερα με Απόφαση του Συμβουλίου:

Νοείται ότι με Απόφαση του Συμβουλίου, δύνανται να καθορίζονται κανόνες για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων και για την επίβλεψή τους από τους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους.

(5) Κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου οφείλει να διαθέτει πάντοτε τουλάχιστον ένα πρόσωπο, που στο εξής θα αναφέρεται ως «υπεύθυνος εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών», το οποίο επιμελείται της προσήκουσας εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζει το Μέλος του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι, ο υπεύθυνος εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών δεν ευθύνεται προσωπικά για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Μέλους του Χρηματιστηρίου από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

(6) Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί τους και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης  χρηματιστηριακών συναλλαγών δεν επιτρέπεται να απασχολούνται συγχρόνως σε περισσότερα από ένα Μέλη του Χρηματιστηρίου ή από Μέλος του Χρηματιστηρίου και μέλος χρηματιστηρίου της αλλοδαπής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που Μέλος του Χρηματιστηρίου είναι εγγεγραμμένο και σε χρηματιστήριο του εξωτερικού, δύναται να απασχολεί τον ίδιο χρηματιστηριακό εκπρόσωπο και τον ίδιο  υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

(7) Εάν κενωθεί η θέση του χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών Μέλους του Χρηματιστηρίου που δεν έχει άλλο χρηματιστηριακό εκπρόσωπο ή υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, το εν λόγω Μέλος εκπροσωπείται προσωρινά και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες:

(α) για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών·

(i) από το βοηθό χρηματιστηριακό εκπρόσωπο·

(ii) από άλλο πρόσωπο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του Μέλους·

(β) για την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών από πρόσωπο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του Μέλους,

υπό την προϋπόθεση ότι, στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) και της παραγράφου (β), την προσωρινή εκπροσώπηση εγκρίνει το Συμβούλιο, το οποίο ορίζει και το χρονικό διάστημα της προσωρινής εκπροσώπησης.

(8) Σε έκτακτες περιπτώσεις, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να χορηγεί προσωρινή έγκριση εκπροσώπησης, διάρκειας μέχρι της επόμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου.

(9) Το Συμβούλιο αποφασίζει αναφορικά με την έγκριση εκπροσώπησης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (7) κρίνοντας τη γνώση του προσώπου που καλείται  να ασκήσει καθήκοντα προσωρινού  χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, κατά περίπτωση, καθώς και την αξιοπιστία του:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να εξαρτήσει την παροχή της έγκρισης από ειδικές προϋποθέσεις και όρους, που καθορίζει  με Απόφασή του.

(10) Το Συμβούλιο, σε έκτακτες περιπτώσεις, δύναται να αποφασίζει παράταση της χορηγηθείσας κατά το εδάφιο (7) άδειας προσωρινής εκπροσώπησης για χρονικό διάστημα έως και έξι μηνών κρίνοντας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (9).

Προϋποθέσεις, και λειτουργίες Ειδικού Διαπραγματευτή

34 Α. Με απόφαση του Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42(2), καθορίζονται -

(α)οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες Μέλος του Χρηματιστηρίου είναι δυνατόν να ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής για την κατάρτιση συναλλαγών σε συγκεκριμένη αξία:

Νοείται ότι, η ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή χορηγείται μόνο σε πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

(β) οι υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή·

(γ) οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες το Χρηματιστήριο θα αξιολογεί, γνωστοποιώντας περιοδικά στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα της σχετικής αξιολόγησης, τα Μέλη του Χρηματιστηρίου που ενεργούν ως Ειδικοί Διαπραγματευτές·

(δ) τα δικαιώματα, τα οποία θα καταβάλλονται για συναλλαγές, που γίνονται από Ειδικό Διαπραγματευτή, στα πλαίσια της ειδικής διαπραγμάτευσης που ενεργεί για συγκεκριμένη αξία, τα οποία είναι δυνατό να χαρίζονται ή να είναι λιγότερα από τις υπόλοιπες συναλλαγές που καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο· και

(ε) η διαδικασία και τα προσόντα που απαιτούνται, προκειμένου η Επιτροπή Πιστοποίησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35, να πιστοποιεί τα προσόντα προσώπων που ενδιαφέρονται να υπηρετούν ως Υπεύθυνοι Ειδικής Διαπραγμάτευσης ή στελέχη Τμήματος Ειδικής Διαπραγμάτευσης:

Νοείται ότι, το άρθρο 28 του περί Εταιρειών Νόμου δεν εφαρμόζεται για τους Ειδικούς Διαπραγματευτές οι οποίοι θα λάβουν άδεια με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δυνατό να διαφοροποιεί οποιαδήποτε απόφασή του η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αναλόγως του αν η ειδική διαπραγμάτευση αφορά την Αγορά Παραγώγων ή τις άλλες Αγορές.

Επιτροπή πιστοποίησης, διαδικασία πιστοποίησης προσόντων χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων και υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών

35.-(1) Το Συμβούλιο δύναται να ορίσει Επιτροπή Πιστοποίησης, η οποία επιλαμβάνεται την οργάνωση και την διενέργεια της πιστοποίησης προσόντων που οφείλουν να διαθέτουν οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

(2) Η Επιτροπή Πιστοποίησης αποτελείται από τρία μέλη που διορίζονται από Συμβούλιο:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο διορίζει και αναπληρωτικά μέλη.

(3) Με Απόφαση του Συμβουλίου, ορίζονται τα προσόντα που οφείλουν να διαθέτουν και ρυθμίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων των παραπάνω προσώπων και ιδίως θέματα που αφορούν-

(α) τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να διαθέτουν·

(β) τη διαδικασία απόδειξης των γνώσεων αυτών·

(γ) την πείρα τους·

(δ) τη λειτουργία της Επιτροπής Πιστοποίησης·

(ε) τη συχνότητα κρίσεως υπό πιστοποίηση προσώπων· και

(στ) κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικά με την παραπάνω διαδικασία και την εγγραφή των χρηματιστηριακών εκπροσώπων, των βοηθών τους και των υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στους ειδικούς καταλόγους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36·

(4) Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί τους και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών που διορίζονται από τα Μέλη του Χρηματιστηρίου οφείλουν να διαθέτουν τα προσόντα· και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης  που ορίζεται με Απόφαση του Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (5).

(5) Το Συμβούλιο εγγράφει στους ειδικούς καταλόγους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36, τους διοριζόμενους σύμφωνα με το εδάφιο (4) από τα Μέλη του Χρηματιστηρίου, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, τους βοηθούς τους και τους υπεύθυνους εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

(6) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου για εγγραφή χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών τους και των υπευθύνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στους ειδικούς καταλόγους που καθορίζονται στο άρθρο 36, για διαγραφή τους από τους καταλόγους αυτούς, καθώς και για αναστολή της δυνατότητας ασκήσεως των καθηκόντων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 44, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

Ειδική τραπεζική εγγύηση Μελών

35 Α.—(1) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου οφείλουν, πριν από την κατάρτιση οποιασδήποτε συναλλαγής, να διατηρούν σε συνεχή βάση ειδική τραπεζική εγγύηση προς όφελος του Χρηματιστηρίου, ύψους τουλάχιστον εκατό χιλιάδων λιρών ή οποιουδήποτε μεγαλύτερου ποσού, όπως εκάστοτε καθορίζεται από το Συμβούλιο, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με σκοπό τη διασφάλιση των υποχρεώσεων των Μελών αναφορικά με την κατάρτιση, τελείωση, εκκαθάριση και χρηματικό διακανονισμό χρηματιστηριακών συναλλαγών.

(2) Η ειδική τραπεζική εγγύηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) είναι επιπρόσθετη προς οποιαδήποτε άλλη εγγύηση που τα Μέλη του Χρηματιστηρίου οφείλουν να παρέχουν με βάση το άρθρο 35.

Ανώτατο ποσό κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών

35Β.—(1) Απαγορεύεται στα Μέλη του Χρηματιστηρίου να καταρτίζουν χρηματιστηριακές συναλλαγές το ύψος των οποίων υπερβαίνει το υποπολλαπλάσιο ή κατ' ανώτατο όριο το τετραπλάσιο του καθαρού κεφαλαίου ή το ποσό της τραπεζικής εγγύησης που τα Μέλη οφείλουν να διατηρούν, σύμφωνα με το άρθρο 35, και το ποσό της ειδικής τραπεζικής εγγύησης, με βάση το άρθρο 35Α, και/ή το ποσό οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής εγγύησης που κατατίθεται από Μέλος, όπως καθορίζει το Συμβούλιο, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, αν οι χρηματιστηριακές συναλλαγές αποτελούνται από αγορές και πωλήσεις, το ύψος της συναλλαγής καθορίζεται με βάση το αρνητικό υπόλοιπο του συμψηφισμού του συνολικού χρηματικού αντιτίμου των αγορών και πωλήσεων.

(2) Μέλος του Χρηματιστηρίου που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή με τις αποφάσεις του Συμβουλίου, που λήφθηκαν με βάση το άρθρο αυτό, διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Χρηματιστηριακών Κανονισμών.

Κατάλογοι χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών τους υπευθύνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών

36.-(1) Οι εκάστοτε εν ενεργεία χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί χρηματιστηριακών εκπρόσωπων και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών εγγράφονται σε ειδικούς καταλόγους.

(2) Το Συμβούλιο, με Απόφαση του, δύναται να εξειδικεύει θέματα εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου αποστέλλει στο Συμβούλιο κατάλογο των απασχολουμένων σ'αυτό χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων και υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών:

Νοείται ότι, κάθε μεταβολή ανακοινώνεται αμέσως στο Συμβούλιο από το εν λόγω Μέλος.

Αποφάσεις που αφορούν την επιμόρφωση χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων και υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών

37.-(1) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται-

(α) να ρυθμίζονται θέματα επιμόρφωσης των χρηματιστηριακών εκπροσώπων, των βοηθών τους και των υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών·

(β) να επιβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης ως προϋπόθεση απόκτησης ή διατήρησής της ιδιότητας  του χρηματιστηριακού εκπροσώπου, του βοηθού του και του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Υποχρεώσεις χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών τους, υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και απασχολούμενων στα μέλη του Χρηματιστηρίου

38.-(1) Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί τους, οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και οι απασχολούμενοι στα Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε  τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους, οφείλουν να τηρούν τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, και, κατά την άσκηση των εργασιών τους, να επιδεικνύουν την αρμόζουσα προς το λειτούργημά τους σε συναλλακτική ευθύτητα και αξιοπρέπεια.

(2) Διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος VII και στους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και τη διακινδύνευση της εύρυθμης λειτουργίας του Χρηματιστηρίου-

(α) οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι·

(β) οι βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι·

(γ) οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών·

(δ) όλοι οι απασχολούμενοι στα Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκονται καθ'οιονδήποτε τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους,

που ενεργούν κατά παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας ή που κατά την άσκηση των εργασιών  τους επιδεικνύουν συμπεριφορά απάδουσα  προς το λειτούργημά τους, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη.

Κώδικας υποχρεώσεων Μελών του Χρηματιστηρίου

39.-(1) Με Απόφαση του Συμβουλίου, τίθεται σε ισχύ Κώδικας Υποχρεώσεων των Μελών του Χρηματιστηρίου.

(2) Ο Κώδικας Υποχρεώσεων των Μελών του Χρηματιστηρίου περιλαμβάνει τους κανόνες που οφείλουν να τηρούν τα Μέλη του Χρηματιστηρίου, οι υπάλληλοι και οι απασχολούμενοι σ'αυτά ως προς θέματα κατάρτισης και εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών και εν γένει συμπεριφοράς τους στο Χρηματιστήριο.

 

Ειδική τραπεζική εγγύηση

40. [Διαγράφηκε]
Παροχή ασφάλειας

41. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 40, με Αποφάσεις του Συμβουλίου που εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται να θεσπίζονται, τόσο υποχρεώσεις των Μελών του Χρηματιστηρίου για παροχή ασφάλειας ή άλλης εγγύησης για την καλή εκπλήρωση των αναλαμβανομένων από αυτά υποχρεώσεων από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που καταρτίζουν, όσο και τυχόν συνέπειες  που επέρχονται σ'αυτά σε σχέση με τη δυνατότητα συμμετοχής τους στις χρηματιστηριακές συναλλαγές:

Νοείται ότι, η καταβλητέα ασφάλεια ή άλλη εγγύηση τελεί σε συνάρτηση με την έκταση των εκάστοτε αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων των Μελών του Χρηματιστηρίου.

 

Απόφαση για αρχεία συναλλαγών και εκδιδόμενα στοιχεία των Μελών του Χρηματιστηρίου

42.-(1) Με Απόφαση του Συμβουλίου, καθορίζονται-

(α) τα αρχεία συναλλαγών που οφείλει να τηρεί κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου·

(β) τα στοιχεία που αυτό οφείλει να εκδίδει ως προς  τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που διενεργεί·

(γ) η διαδικασία υποβολής των πιο πάνω στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου·

(2) Η Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (1) εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δύναται, το αργότερο εντός των δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προσχεδίου της Αποφάσεως, να προτείνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει απαραίτητες  προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς. Το Συμβούλιο υποχρεούται να ακολουθήσει τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει προτείνει τροποποιήσεις εντός της προθεσμίας που αναφέρεται πιο πάνω, αυτή έχει εγκρίνει το προσχέδιο της Απόφασης του Συμβουλίου.

(3) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου τηρούν τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αρχεία συναλλαγών  και στοιχεία τουλάχιστον επί μια επταετία από την ημερομηνία κατάρτισης των συναλλαγών:

Νοείται ότι, η αρμόδια εποπτική αρχή των Μελών του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002 έως (Αρ. 2) του 2003, έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

 

Έκδοση Αποφάσεων

43.-(1) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου που εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα, διαδικασίες και λεπτομέρειες ως προς το αντικείμενο ρύθμισης των άρθρων του παρόντος Μέρους.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΕIΘΑΡΧIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Πειθαρχική εξoυσία τoυ Συμβoυλίoυ

44.-(1) Πειθαρχικό όργανο, αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας και την επιβολή πειθαρχικών και διοικητικών ποινών σε Μέλη του Χρηματιστηρίου, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, βοηθούς χρηματιστηριακών εκπροσώπων, υπεύθυνους εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών των Μελών του Χρηματιστηρίου και, εν γένει, απασχολούμενους στα Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκονται καθ'οιονδήποτε  τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους, σε περίπτωση παράβασης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας είναι το Συμβούλιο ή η Πειθαρχική Επιτροπή που αυτό διορίζει σύμφωνα με το άρθρο 10.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου και του άρθρου 46, σε περίπτωση παράβασης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, το Συμβούλιο ή η Πειθαρχική Επιτροπή αναλόγως, επιβάλλει σε Μέλη του Χρηματιστηρίου, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, βοηθούς χρηματιστηριακών εκπροσώπων, υπεύθυνους εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και, εν γένει, τους απασχολούμενους στα Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκονται καθ'οιονδήποτε τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους ποινές:

(α) πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες (10.000 ΛΚ), το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, είναι δυνατόν να ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες λίρες (20.000 ΛΚ)·

(β) γραπτή ή προφορική επίπληξη, η οποία, αναλόγως του παραπτώματος, δύναται να λαμβάνει τη μορφή της δημόσιας επίπληξης.

(3) Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραβάσεων των Μελών του Χρηματιστηρίου και των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), και εν γένει κάθε παραβάσεως της χρηματιστηριακής  νομοθεσίας από τους παραπάνω, είτε  αυτεπαγγέλτως, είτε έπειτα από καταγγελία που υποβάλλεται σ'αυτό προς εξέταση.

(4) Η αρμόδια για την εποπτεία του Μέλους του Χρηματιστηρίου αρχή κατά τα οριζόμενα στον περί  των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμο δύναται να αναγγείλει στο Συμβούλιο κάθε παράβαση Μέλους του Χρηματιστηρίου, χρηματιστηριακού εκπροσώπου, βοηθού χρηματιστηριακού εκπροσώπου, υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και εν γένει του απασχολούμενου Μέλους του Χρηματιστηρίου, που περιέρχεται σε γνώση της:

Νοείται ότι το Συμβούλιο κοινοποιεί γραπτώς στην εν λόγω αρμόδια εποπτική αρχή έκθεση που περιέχει το τελικό πόρισμα και την έκβαση της υπόθεσης.

(5) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2), εφόσον χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, βοηθός χρηματιστηριακού εκπροσώπου και υπεύθυνος  εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών παραβαίνει τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας ή τους κανονισμούς λειτουργίας του Χρηματιστηρίου ή με τις ενέργειες ή παραλείψεις  του θέτει, εν γένει, σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Χρηματιστηρίου ή δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, το Συμβούλιο, αναλόγως της βαρύτητος του παραπτώματος, δύναται-

(α) να επιβάλει αναστολή της δυνατότητας ασκήσεως των καθηκόντων του συγκεκριμένου προσώπου για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών·

(β) να διαγράψει το χρηματιστηριακό εκπρόσωπο, βοηθό χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή υπεύθυνο εκκαθάρισης  χρηματιστηριακών συναλλαγών από τους ειδικούς καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 36.

(6) Με Απόφαση του Συμβουλίου δύναται να ρυθμίζεται η διαδικασία κλήσεως σε απολογία του χρηματιστηριακού εκπροσώπου, του βοηθού χρηματιστηριακού εκπροσώπου, του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και κάθε, εν γένει, απασχολουμένου σε Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκεται καθ'οιονδήποτε  τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους.

(7) Χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι και υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών που δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, μη απασχολούμενοι σε Μέλος του Χρηματιστηρίου, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο συνεχών ετών  διαγράφονται από τον ειδικό κατάλογο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36.

(8) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (7), από τον ειδικό κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 36, διαγράφονται οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί τους και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίοι σε διάστημα τριών συνεχών ημερολογιακών ετών απασχολούνται σε Μέλος του Χρηματιστηρίου για συνολικό χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών:

Νοείται ότι, για τον υπολογισμό των τριών συνεχών ετών δεν λαμβάνονται υπόψη ημερολογιακά έτη πριν από την εγγραφή στον ειδικό κατάλογο κατά το άρθρο 36.

(9) Η διαγραφή από τους ειδικούς καταλόγους κατά το άρθρο 36 έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την απώλεια της ιδιότητας του χρηματιστηριακού εκπροσώπου, του βοηθού χρηματιστηριακού εκπροσώπου και του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από την Πειθαρχική Επιτροπή

45. Η άσκηση των πειθαρχικών εξουσιών του Συμβουλίου που απαριθμούνται στο άρθρο 44 δύναται να ασκείται και από την προβλεπόμενη στην παράγραφο(θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 10 Πειθαρχική Επιτροπή:

Νοείται ότι, για τις ανατιθέμενες σ'αυτήν εξουσίες, η Πειθαρχική Επιτροπή έχει τις ίδιες εξουσίες που παρέχει η χρηματιστηριακή νομοθεσία στο Συμβούλιο για την εκδίκαση και επιβολή ποινών και εν γένει για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας.

Διαγραφή και αναστολή της ιδιότητας Μέλους του Χρηματιστηρίου

46.-(1) Εφόσον Μέλος του Χρηματιστηρίου απωλέσει την άδεια παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 31 παύει να έχει την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου και διαγράφεται από τον κατάλογο των Μελών του Χρηματιστηρίου με απόφαση του Συμβουλίου.

(2) Σε περίπτωση που σε Μέλος  του Χρηματιστηρίου ανασταλεί η άδεια παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 31 αναστέλλεται και η ιδιότητα του ως Μέλους του Χρηματιστηρίου για το χρόνο, κατά τον οποίο διαρκεί και η αναστολή παροχής της παραπάνω επενδυτικής υπηρεσίας.

(3) Εφόσον, κατά την αιτιολογημένη άποψη του Συμβουλίου, Μέλος του Χρηματιστηρίου-

(α) δεν διαθέτει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών στο Χρηματιστήριο, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας·

(β) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα άρθρο 40 και 41· ή

(γ) παραβιάζει διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, έτσι ώστε η συμμετοχή του στις χρηματιστηριακές  συναντήσεις  να θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος κατάρτισης συναλλαγών ή την ομαλή εκκαθάρισή τους, το Συμβούλιο ζητά από το εν λόγω Μέλος του Χρηματιστηρίου να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, τάσσοντας του εύλογη προς τούτο προθεσμία, που δεν δύναται να είναι μικρότερη των πέντε εργασίμων ημερών.

(4) Εφόσον το Μέλος του Χρηματιστηρίου δεν συμμορφωθεί πλήρως προς τις υποδείξεις  του Συμβουλίου, το Συμβούλιο δύναται, αναλόγως της βαρύτητας των ελλείψεων. να απαγορεύσει στο εν λόγω Μέλος την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών ή να του αφαιρέσει την ιδιότητα του Μέλους, αφού δοθεί το δικαίωμα στο Μέλος αυτό να υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις του στο Συμβούλιο.

(5) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (3), εάν υπάρχει βάσιμη υποψία ότι συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους λόγους των παραγράφων (α) έως (γ) και υφίσταται επείγουσα ανάγκη, το Συμβούλιο δύναται να απαγορεύσει στο Μέλος του Χρηματιστηρίου να καταρτίζει χρηματιστηριακές συναλλαγές, για χρονικό διάστημα μέχρι επτά εργασίμων ημερών ή, να περιορίσει το δικαίωμα αυτό, όπως ειδικότερα εξειδικεύεται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι εργασίμων ημερών, αφού προηγουμένως το Μέλος αυτό κληθεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του επί του θέματος, εντός προθεσμίας μίας έως τεσσάρων ωρών από την κλήση του προς υποβολή υπομνήματος, αναλόγως του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης.

(6) Η διαγραφή ή αναστολή της ιδιότητας του Μέλους του Χρηματιστηρίου, καθώς και η απαγόρευση της συμμετοχής του στις χρηματιστηριακές συναντήσεις δεν θίγει τις υφιστάμενες υποχρεώσεις του Μέλους που συνδέονται με τις καταρτισθείσες από αυτό χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Έκδοση Κανονισμών

47.-(1) Με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς δύναται να καθορίζεται η πειθαρχική διαδικασία για την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων σε Μέλη του Χρηματιστηρίου και ιδίως η διαδικασία κλήσεως σε απολογία  και υποβολής υπομνήματος.

(2) Για ζητήματα, η ρύθμιση των οποίων ανατίθεται δυνάμει διατάξεων των Μερών VI και VII στο Συμβούλιο και τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον το Συμβούλιο δεν έχει προχωρήσει στη ρύθμισή τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει από το Συμβούλιο τη ρύθμισή τους εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσει, η οποία δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη των δύο μηνών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίσει η ίδια  τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο των υφισταμένων προς το Συμβούλιο εξουσιοδοτικών διατάξεων.

Εξουσία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς επιβολή ποινής

47Α.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 44 έως 47 και οποιωνδήποτε κανονισμών εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, η Επιτροπή δύναται αυτεπαγγέλτως να επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραβάσεων Μελών του Χρηματιστηρίου και να επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 45.

(2) Η εξουσία της Επιτροπής προς διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας σύμφωνα με τα πιο πάνω διέπεται από τους ίδιους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς που διέπουν την πειθαρχική διαδικασία που διεξάγεται από το Συμβούλιο:

Νοείται ότι η εξουσία της Επιτροπής προς άσκηση πειθαρχικής διαδικασίας ασκείται μόνο εφόσον η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι το Συμβούλιο δεν άρχισε η για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσε τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47.

ΜΕΡΟΣ VIII ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤIΣΤΗΡIΟΥ - ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΕΤΟΣ - ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟI - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ - IΣΟΛΟΓIΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ
Έσoδα Χρηματιστηρίoυ

48. Τα έσoδα τoυ Χρηματιστηρίoυ είvαι τα ακόλoυθα:

(α) Τα oριζόμεvα από τo Συμβoύλιo δικαιώματα εισαγωγής αξιώv στo Χρηματιστήριo, πoυ καταβάλλovται εφάπαξ κατά τηv εισαγωγή τωv αξιώv στo Χρηματιστήριo.

(β) Οι oριζόμεvες από τo Συμβoύλιo ετήσιες συvδρoμές, πoυ καταβάλλovται μετά τηv εισαγωγή τωv αξιώv στo Χρηματιστήριo. Οι ετήσιες συvδρoμές καθoρίζovται σε πoσoστό επί τoυ oλικoύ πoσoύ της μέσης αγoραίας αξίας τωv εισηγμέvωv αξιώv τoυ εκδότη, κατά τη λήξη τoυ πρoηγoύμεvoυ έτoυς, πρoκειμέvoυ δε περί εκδoτώv χρεoγράφωv, βάσει τoυ oμoλoγιακoύ δαvείoυ πoυ εκδόθηκε.

(γ) Τα oριζόμεvα από τo Συμβoύλιo τέλη εγγραφής και oι ετήσιες συvδρoμές μελώv τoυ Χρηματιστηρίoυ. Οι ετήσιες συvδρoμές τωv μελώv καθoρίζovται σε πoσoστό επί τoυ κύκλoυ τωv εργασιώv με βάση τη συvoλική αξία τωv κιvητώv αξιώv, και το Συμβούλιο έχει την εξουσία να καθορίζει ελάχιστο ποσό ετήσιας συνδρομής των Μελών με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(δ) Τα oριζόμεvα από τo Συμβoύλιo ετήσια επαγγελματικά δικαιώματα τα πληρωτέα από μέλη τoυ Χρηματιστηρίoυ για χρήση τωv εγκαταστάσεωv και διευκoλύvσεωv τoυ Χρηματιστηρίoυ.

(ε) Τα oριζόμεvα από τo Συμβoύλιo δικαιώματα επί συvαλλαγώv πoυ καταρτίζovται στo Χρηματιστήριo ή αvακoιvώvovται σ' αυτό κατά τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(στ) Τα επιβαλλόμεvα από τo Συμβoύλιo πειθαρχικά πρόστιμα και τα επιβαλλόμεvα κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 19(4) τoυ παρόvτoς Νόμoυ διoικητικά πρόστιμα.

(ζ) Οι oριζόμεvες από τo Συμβoύλιo συvδρoμές στo επίσημo δελτίo, στηv επετηρίδα και σε άλλα δημoσιεύματα τoυ Χρηματιστηρίoυ και τα δικαιώματα για τη χρήση χρηματιστηριακώv στoιχείωv.

(η) Οι έκτακτες δωρεές και τα κληρoδoτήματα πρoς τo Χρηματιστήριo.

(θ) Τα δάvεια πoυ συvάπτovται από τo Χρηματιστήριo.

(ι) Τα oριζόμεvα από τo Συμβoύλιo δικαιώματα για υπηρεσίες πoυ πρoσφέρovται από τo Χρηματιστήριo.

(ια) Οι τόκoι και oι εv γέvει πρόσoδoι της περιoυσίας τoυ Χρηματιστηρίoυ.

Οικovoμικό έτoς, λoγαριασμoί, απoλoγισμός, ισoλoγισμός και πρoϋπoλoγισμός Χρηματιστηρίoυ

49.-(1) Τo oικovoμικό έτoς τoυ Χρηματιστηρίoυ αρχίζει τηv 1η Iαvoυαρίoυ και λήγει τηv 31η Δεκεμβρίoυ τoυ ίδιoυ έτoυς. Κατεξαίρεση τo πρώτo oικovoμικό έτoς αρχίζει κατά τηv ημερoμηvία κατα τηv oπoία o παρώv Νόμoς θα τεθεί σε ισχύ και λήγει τηv 31η Δεκεμβρίoυ τoυ ίδιoυ έτoυς.

(2) Τo Συμβoύλιo oφείλει vα τηρεί αληθείς, πλήρεις και επακριβείς λoγαριασμoύς, πoυ ελέγχovται από αvεξάρτητoυς αvαγvωρισμέvoυς ελεγκτές και υπoβάλλovται στov Υπoυργό και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ο οποίος δύναται να διεξάγει ο ίδιος έλεγχο εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

(3) Μέσα σε τρεις μήvες από τη λήξη τoυ oικovoμικoύ έτoυς τo Χρηματιστήριo oφείλει vα καταρτίσει και vα υπoβάλει στov Υπoυργό και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Απoλoγισμό και Iσoλoγισμό της πρoηγoύμεvης oικovoμικής χρήσης, μαζί με σχετική έκθεση και λoγαριασμoύς εσόδωv και εξόδωv και πρoελεύσεως και διαθέσεως μετρητώv. Ο Απoλoγισμός, o Iσoλoγισμός και τα λoιπά έγγραφα υπoγράφovται από τov Πρόεδρo τoυ Συμβoυλίoυ και τo Διευθυvτή και, πριv υπoβληθoύv στov Υπoυργό και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ελέγχovται από αvεξάρτητoυς, αvαγvωρισμέvoυς ελεγκτές. Αvτίτυπα τoυς παραχωρoύvται τόσo στα μέλη τoυ Χρηματιστηρίoυ όσo και στις εταιρείες τωv oπoίωv oι τίτλoι έχoυv αvαγραφεί ή εισαχθεί στo Χρηματιστήριo για διαπραγμάτευση.

(4) Τρεις μήvες πριv από τηv έvαρξη της vέας oικovoμικής χρήσης τo χρηματιστήριo oφείλει vα καταρτίσει και vα υπoβάλει στov Υπoυργό για έγκριση τov Πρoϋπoλoγισμό της επόμεvης oικovoμικής χρήσης, πoυ εγκρίvεται ή τρoπoπoιείται από τov Υπoυργό μέσα σε έvα μήvα από τηv υπoβoλή τoυ.

(5) Τα τυχόv πλεovάσματα τoυ Χρηματιστηρίoυ μεταφέρovται σε απoθεματικά, πoυ απoτελoύv περιoυσία τoυ Χρηματιστηρίoυ και επεvδύovται κατόπιv έγκρισης τoυ Υπoυργoύ.

ΜΕΡΟΣ IΧ ΚΟIΝΟ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤIΣΤΗΡIΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Συvεγγυητικό

50. Για τη διασφάλιση τωv χρηματιστηριακώv συvαλλαγώv συvιστάται ιδιαίτερo Ταμείo πoυ καλείται "Κoιvό Συvεγγυητικό Κεφάλαιo Ασφάλειας τωv Χρηματιστηριακώv Συvαλλαγώv", και περιληπτικά "Συvεγγυητικό".

Μέλη Συvεγγυητικoύ

51. Μέλη τoυ Συvεγγυητικoύ είvαι υπoχρεωτικά όλα τα εv εvεργεία μέλη τoυ Χρηματιστηρίoυ.

Έσoδα τoυ Συvεγγυητικoύ. Υπoχρέωση για εισφoρά στo Συvεγγυητικό

52.-(1) Για τo σχηματισμό τoυ Συvεγγυητικoύ τα κατά τo πρoηγoύμεvo άρθρo μέλη τoυ υπoχρεoύvται, πριv τηv εγγραφή τoυς, vα καταθέσoυv στo Ταμείo τoυ Συvεγγυητικoύ ως εισφoρά επ' ovόματι τoυς και χωρίς oπoιoδήπoτε όρo, τo πoσό πoυ τoυς αvαλoγεί κατά τα oριζόμεvα σε Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς.

(2) Τα έσoδα τoυ Συvεγγυητικoύ είvαι-

(α) Οι κατά τo εδάφιo (1) εισφoρές τωv μελώv τoυ.

(β) Οι πρόσoδoι της περιoυσίας τoυ.

(3) Τα κατά τo πρoηγoύμεvo εδάφιo έσoδα τoυ Συvεγγυητικoύ απαλλάσσovται τoυ φόρoυ εισoδήματoς και τoυ φόρoυ επί τωv κεφαλαιoυχικώv κερδώv και δεv υπόκειvται σε κατάσχεση ή δέσμευση για oπoιαδήπoτε αιτία.

Σκoπός τoυ Συvεγγυητικoύ

53. Ο σκoπός για τov oπoίo συvιστάται τo Συvεγγυητικό είvαι η διασφάλιση τωv χρηματιστηριακώv συvαλλαγώv σε περίπτωση oικovoμικής δυσχέρειας τωv μελώv τoυ για τηv εκπλήρωση τωv υπoχρεώσεωv τoυς πρoς τoυς εvτoλείς τoυς ή πρoς τρίτoυς. Κάθε πoσό πoυ υπερβαίvει τo σύvoλo τωv πoσώv πoυ είvαι πιστωμέvα στov ειδικό πρoσωπικό λoγαριασμό κάθε μέλoυς και πoυ καταβάλλεται από τo Συvεγγυητικό για τη μερική ή oλική αvτιμετώπιση τωv υπoχρεώσεωv μέλoυς συvιστά αμάχητη oφειλή τoυ μέλoυς αυτoύ πρoς τo Συvεγγυητικό πoυ δεv υπόκειται σε παραγραφή δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ και πoυ διεκδικείται και εισπράττεται από τo Συμβoύλιo ως κoιvή oφειλή σε χρόvo και με τρόπo πoυ απoφασίζει τo Συμβoύλιo, εκτός αv πρoβλέπoυv διαφoρετικά oι Καvovισμoί λειτoυργίας τoυ Συvεγγυητικoύ.

Διoίκηση τoυ Συvεγγυητικoύ

54. Η διoίκηση και η διαχείριση τoυ Συvεγγυητικoύ ασκoύvται από τo Συμβoύλιo πoυ έχει πλήρη εξoυσία για τη διαχείριση της περιoυσίας τoυ Συvεγγυητικoύ και λαμβάvει τα κατά τηv κρίση τoυ αvαγκαία και τα κατά περίπτωση εvδεδειγμέvα μέτρα για τηv ασφαλή τoπoθέτηση τωv κεφαλαίωv τoυ σύμφωvα με τα oριζόμεvα ειδικότερα σε Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς.

Επoπτεία και έλεγχoς τoυ Συvεγγυητικoύ

55. Η επoπτεία και o έλεγχoς τoυ Συvεγγυητικoύ αvατίθεvται σε αvεξάρτητoυς αvαγvωρισμέvoυς ελεγκτές, αλλά o Γεvικός Ελεγκτής της Δημoκρατίας ύστερα από εισήγηση τoυ Υπoυργoύ δύvαται vα διεvεργήσει έλεγχo τoυ Συvεγγυητικoύ, oπoτεδήπoτε τo κρίvει σκόπιμo o Υπoυργός.

Απόδoση της εισφoράς

56. Σε περίπτωση εξόδoυ χρηματιστή από τo Χρηματιστήριo ή σε περίπτωση θαvάτoυ τoυ, μετά πάρoδo εvός έτoυς από τo συμβάv, απoδίδεται εις αυτόv ή αvάλoγα με τηv περίπτωση στoυς κληρovόμoυς τoυ, κατά τα oριζόμεvα σε Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς η ατoμική τoυ μερίδα επί της περιoυσίας τoυ Συvεγγυητικoύ. Από τηv ατoμική μερίδα τoυ εξερχόμεvoυ Μέλoυς αφαιρείται o,τιδήπoτε oφείλεται από αυτό στo Συvεγγυητικό ή στo Χρηματιστήριo, πoυ καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμo και απαιτήτo.

ΜΕΡΟΣ Χ ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εισαγωγή κινητών αξιών στις αγορές του Χρηματιστηρίου

57.-(1) Κινητές αξίες εισάγονται στο Χρηματιστήριο μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι του παρόντος Μέρους.

(2) Κινητές αξίες εισάγονται σε μία από τις αγορές του Χρηματιστηρίου, οι οποίες διαφοροποιούνται ή διακρίνονται μεταξύ τους ως προς ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

(α) Ως προς τις προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν οι εταιρείες, των οποίων κινητές αξίες εισάγονται σε κάθε αγορά, κατά την εισαγωγή ή και κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών τους στο Χρηματιστήριο, περιλαμβανομένων των ποιοτικών κριτηρίων που οφείλουν να πληρούν·

(β) ως προς τις υποχρεώσεις οργάνωσης που υπέχουν οι εκδότριες εταιρείες, τα όργανα διοίκησης και οι κύριοι μέτοχοι, τόσο κατά την εισαγωγή, όσο και κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών τους στο Χρηματιστήριο, με κύριο σκοπό την τόνωση της διαφάνειας ως προς τη λειτουργία τους, τη διασφάλιση επαρκούς ενημέρωσης των επενδυτών και της λογοδοσίας των συμβούλων και, των εν γένει, απασχολουμένων σ' αυτές·

(γ) ως προς το περιεχόμενο της ενημέρωσης που οφείλουν να παρέχουν οι εκδότριες εταιρείες στους επενδυτές κατά την εισαγωγή των κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών τους σ’ αυτό·

(δ) ως προς τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν τις εκδότριες εταιρείες, ιδίως ως προς τις συναλλαγές της με ορισμένα πρόσωπα προς πρόληψη συγκρούσεως συμφερόντων, ως προς θέματα εσωτερικού ελέγχου και ως προς τις προϋποθέσεις διενέργειας σημαντικών εταιρικών πράξεων·

(ε) ως προς τον τρόπο, το χρόνο, το σύστημα και τη διαδικασία  κατάρτισης, τελείωσης και εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί των κινητών αξιών που είναι εισηγμένες στην κάθε αγορά·

(στ) ως προς τους όρους διαγραφής των κινητών αξιών από την αγορά του Χρηματιστηρίου·

(ζ) ως προς το είδος των κινητών αξιών·

(η) ως προς το κατά πόσο αναγνωρίζεται ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

(3) Με  Αποφάσεις του Συμβουλίου  καθορίζονται-

(α) Τα κριτήρια διαφοροποίησης μεταξύ των αγορών του Χρηματιστηρίου καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών του Χρηματιστηρίου·

(β) πρόσθετα κριτήρια διαφοροποίησης μεταξύ των αγορών του Χρηματιστηρίου, πέραν εκείνων που απαριθμούνται ενδεικτικώς στο εδάφιο (2)·

(γ) θέματα σύστασης, συγχώνευσης και κατάργησης των αγορών του Χρηματιστηρίου·

(δ) θέματα ένταξης ή και μετάταξης, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων διαδικασίας και προϋποθέσεων της ένταξης και μετάταξης,  στις διαμορφούμενες βάσει των Αποφάσεων του Συμβουλίου  αγορές των κινητών αξιών, οι οποίες, κατά τον χρόνο έκδοσης των Αποφάσεων αυτών, είτε είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή των οποίων εκκρεμεί η εισαγωγή σ’ αυτό·

(ε) οι προϋποθέσεις ή η διαδικασία μετάταξης κινητών αξιών από Νέα Αγορά όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σε ρυθμιζόμενη αγορά ή από ρυθμιζόμενη αγορά σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου·

(στ) κανόνες για τη διαμόρφωση ειδικών κατηγοριών κινητών αξιών εντός των επί μέρους αγορών του Χρηματιστηρίου, βάσει κριτηρίων διαφοροποίησης που  ορίζει το Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α)·

(ζ) ειδικοί κανόνες που διέπουν κατηγορία κινητών αξιών, που καθορίζεται με Αποφάσεις του Συμβουλίου, ανεξαρτήτως της αγοράς στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι εν λόγω κινητές αξίες·

(η) οι υποχρεώσεις εκδοτών, των οποίων οι αξίες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε Νέα Αγορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, να καθιστούν γνωστό προς τους τρίτους ότι η αγορά, στην οποία συμμετέχουν δεν είναι ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά υπό την έννοια που οι προαναφερόμενοι όροι απαντούνται στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

(θ) οι προϋποθέσεις αναγνώρισης, εγγραφής και διαγραφής, τα καθήκοντα οι υποχρεώσεις των νομικών προσώπων, τα οποία ενεργούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής εκδότη της Νέας Αγοράς, καθώς και η εξουσία του Συμβουλίου για επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα πρόσωπα αυτά.

(4) Μία τουλάχιστο από τις αγορές του Χρηματιστηρίου, δέον όπως λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

(5)(α) Σε περίπτωση κατάργησης αγοράς, το Συμβούλιο παρέχει στις εκδότριες εταιρείες εύλογη  προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών  μηνών, εντός της οποίας οι εκδότριες εταιρείες, οι κινητές αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην υπό κατάργηση αγορά, υποβάλλουν αίτηση μετάταξης των κινητών αξιών τους σε άλλη αγορά, την οποία πρέπει να προσδιορίζουν στην αίτησή τους.

(β) Η προθεσμία των τριών  μηνών δύναται να είναι βραχύτερη μόνον κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχεται εφόσον, οι εκδότριες εταιρείες τυγχάνουν ενημέρωσης εγκαίρως ως προς τους κανόνες που διέπουν τις νέες αγορές, στις οποίες οι εκδότριες εταιρείες καλούνται να ζητήσουν τη μετάταξη των κινητών τους αξιών.

(γ) Η μετάταξη των κινητών αξιών σε άλλη αγορά δύναται να λάβει χώρα το ενωρίτερο ένα  μήνα αφότου ανακοινωθεί από το Συμβούλιο και δημοσιευθεί η απόφασή του στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου για την έγκριση της μετάταξης των κινητών αξιών της εκδότριας εταιρείας σε άλλη αγορά κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (6).

(6)(α) Το Συμβούλιο αποφασίζει επί της αίτησης και την κάνει δεκτή εάν κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται με Απόφαση για την ένταξη των κινητών αξιών στην εν λόγω αγορά:

Νοείται ότι, σε αντίθετη περίπτωση, το Συμβούλιο εντάσσει τις κινητές αξίες στην αγορά, την οποία θεωρεί πλέον κατάλληλη με βάση την αξιολόγηση των αιτήσεων των εκδοτριών εταιρειών.

(β) Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (5), το Συμβούλιο αποφασίζει για τη μετάταξη σύμφωνα με την επιφύλαξη της παραγράφου (α).

(7)(α) Σε περίπτωση κατάργησης αγοράς, το Συμβούλιο παρέχει εύλογη προθεσμία που δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα  ημερών στους διατηρούντες εκκρεμούσα αίτηση εισαγωγής κινητών αξιών στην υπό κατάργηση αγορά, ή στην εν λόγω αγορά, προς το σκοπό υποβολής νέων στοιχείων που τυχόν ζητηθούν ή και προς αποσαφήνιση των προθέσεων τους, για σκοπούς εισαγωγής των κινητών αξιών τους σε άλλη αγορά που λειτουργεί ή που προτίθεται να λειτουργήσει.

(β) Μετά την εξέταση όλων των διαθεσίμων δεδομένων, το Συμβούλιο αποφασίζει την απόρριψη της αίτησης ή την εισαγωγή των συναφών κινητών αξιών στην αγορά, την οποία θεωρεί πλέον κατάλληλη σύμφωνα με το άρθρο 58.

(8) Το Συμβούλιο δύναται με Απόφαση του  να εξειδικεύει τη διαδικασία των εδαφίων (5), (6) και (7).

Συνεργασία εποπτικών αρχών και αποδοχή κοινού ενημερωτικού δελτίου

57A. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 115(I)/2005
Αρμοδιότητα έγκρισης αιτήσεων και προϋποθέσεις εισαγωγής

58.-(1) Το Συμβούλιο αποφασίζει για την εισαγωγή κινητών αξιών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Αποφάσεων:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο με Αποφάσεις του καθορίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εισαγωγής, τα έγγραφα που υποβάλλονται, τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικά  με την εισαγωγή των κινητών αξιών, περιλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τους εκδότες και τις κινητές αξίες, δυνάμενο να διαφοροποιεί ανά αγορά, ανά κλάδο δραστηριότητος ή βάσει άλλων κριτηρίων που το Συμβούλιο καθορίζει:

Νοείται περαιτέρω ότι, με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται να καθορίζονται τρόποι εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο και να τίθενται και άλλοι όροι ή προϋποθέσεις εισαγωγής.

(2) Για να επιτρέψει το Συμβούλιο την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο των παρακάτω κατηγοριών κινητών αξιών, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ως προς τις μετοχές, πληρούνται τουλάχιστον οι όροι του Κεφαλαίου Β και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση-

(i) των διατάξεων του Κεφαλαίου Β· ή

(ii) των άρθρων 57, 58 και 59·

(β) ως προς τα πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών, πληρούνται τουλάχιστον οι όροι του Κεφαλαίου Γ, συμπεριλαμβανομένων  των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση-

(i)   των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ· ή

(ii)   των άρθρων 57, 58 και 59·

(γ) ως προς ομολογίες ή άλλα ομοειδή χρεόγραφα, πληρούνται τουλάχιστον οι όροι του Κεφαλαίου Δ και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση-

(i)   των διατάξεων του Κεφαλαίου Δ· ή

(ii)   των άρθρων 57, 58 και 59·

(δ) ως προς ομολογίες ή άλλα ομοειδή χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από κράτος ή από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως αυτού ή από διεθνή οργανισμό δημόσιου χαρακτήρα, πληρούνται τουλάχιστον οι όροι του Κεφαλαίου Ε και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση-

(i) των διατάξεων του Κεφαλαίου Ε· ή

(ii) των άρθρων 57, 58 και 59·

(ε) ως προς τα μερίδια Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, πληρούνται τουλάχιστον οι όροι του Κεφαλαίου ΣΤ, και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση-

(i) των διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ· ή

(ii) των διατάξεων των άρθρων 57, 58 και 59.

(στ) ως προς Παράγωγα Προϊόντα, πληρούνται τουλάχιστον οι όροι του Κεφαλαίου Ζ και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Ζ ή των διατάξεων των άρθρων 57, 58 και 59.

(3) Οι όροι εισαγωγής στο Χρηματιστήριο και τις επί μέρους αγορές του ως προς τις κατηγορίες των κινητών αξιών που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών παρεχόντων δικαίωμα αγοράς ή απόκτησης άλλων κινητών αξιών, προτίμησης, εγγραφής ή προεγγραφής και επιλογής (rights και warrants) καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου.

(4) Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων που ορίζουν διαφορετικά, οι αποφάσεις του Συμβουλίου επί αίτησης εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο εκδίδονται εντός έξι μηνών από της υποβολής της αίτησης και πλήρους φακέλου των δικαιολογητικών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες Αποφάσεις:

Νοείται ότι, εφόσον το Συμβούλιο ζητήσει εντός της προθεσμίας αυτής συμπληρωματικές πληροφορίες, η απόφαση του Συμβουλίου δύναται να εκδοθεί και εντός των έξι επομένων μηνών από την ημέρα παροχής των εν λόγω συμπληρωματικών πληροφοριών από την αιτήτρια εταιρεία.

(5) Πληροφόρηση, την οποία παρέχουν βάσει των διατάξεων του εδαφίου (4) οι εκδότες, των οποίων οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, δύναται να παρέχεται και μέσω του ενημερωτικού δελτίου.

(6) Προκειμένου για αγορά που δε χαρακτηρίζεται ως ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου, το Συμβούλιο δύναται να καθορίζει προϋποθέσεις εισαγωγής λιγότερο αυστηρές από τις οριζόμενες στο παρόν Μέρος, εφόσον οι σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου εγκριθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων που προβλέπουν ρητώς διαφορετικά:

Νοείται ότι, οι όροι αυτοί ισχύουν γενικά για όλους τους εκδότες ή κατηγορίες κινητών αξιών.

(7)  Οι αποφάσεις του Συμβουλίου επί θεμάτων εισαγωγής και μετάταξης συγκεκριμένων κινητών αξιών σε αγορές του δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, και ανακοινώνονται στο Χρηματιστήριο προς ενημέρωση των επενδυτών.

Όροι και προϋποθέσεις προείσπραξης χρημάτων με την προοπτική εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο

58Α. [Διαγράφηκε]
Ευθύνη εκδότη κ.λ.π.

58Β. [Διαγράφηκε]
Αδικήματα εκδότη κ.λ.π.

58Γ. [Διαγράφηκε]
Πρόσθετοι όροι εισαγωγής

59.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 58, το Συμβούλιο δύναται με Αποφάσεις του να ορίζει πρόσθετους, σε σχέση με τους οριζόμενους στο εδάφιο (2) του άρθρου 58, όρους για την εισαγωγή κάθε κατηγορίας κινητών αξιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 57.

(2) Οι πρόσθετοι όροι κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) ισχύουν γενικά για όλους τους εκδότες ή κατά κατηγορίες κινητών αξιών, όπως δύναται να εξειδικεύει με Αποφάσεις του το Συμβούλιο, στις οποίες και καθορίζει τα κριτήρια διαφοροποίησης.

Συνεργασία εποπτικών αρχών

59A. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 115(I)/2005
Ειδικοί λόγοι απόρριψης αίτησης εισαγωγής και επιβολής ειδικών όρων

60.-(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 57 και 58 και των Κεφαλαίων Β έως ΣΤ, το Συμβούλιο δύναται να απορρίπτει αίτηση εισαγωγής κινητής αξίας στο Χρηματιστήριο, εάν, σύμφωνα με τα ελάχιστα κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται με Απόφαση, η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια, έτσι ώστε η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο θα ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα των επενδυτών και, γενικώς, την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς.

(2) Το Συμβούλιο, ενεργώντας αποκλειστικώς προς το συμφέρον των επενδυτών, δύναται να επιτρέπει την εισαγωγή κινητής αξίας στο Χρηματιστήριο κάτω από οποιοδήποτε ειδικό όρο που κρίνει κατάλληλο, και τον οποίο ανακοινώνει  στον εκδότη:

Νοείται ότι, κατά την έκδοση των αποφάσεων αυτών το Συμβούλιο τηρεί την αρχή της ισότητος.

Απόκτηση σημαvτικoύ πoσoστoύ μετoχώv, εξαγoρά ή συγχώvευση εταιρείας της oπoίας oι τίτλoι έχoυv εισαχθεί στo Χρηματιστήριo

60Α. [Διαγράφηκε]
Πρόσθετοι λόγοι απόρριψης αίτησης εισαγωγής κινητής αξίας ήδη εισηγμένης σε άλλο χρηματιστήριο

61. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 60, το Συμβούλιο δύναται να αρνείται την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο κινητής αξίας ήδη εισηγμένης σε άλλο χρηματιστήριο,  όταν ο εκδότης δεν  τηρεί  τις  συνεχείς υποχρεώσεις  που  πηγάζουν από την εισαγωγή στο εν λόγω χρηματιστήριο, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του χρηματιστηρίου αυτού.

Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου

62.-(1) Για την εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο απαιτείται η προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο Μέρος V του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005, τηρουμένων των διατάξεων του εν λόγω Νόμου για τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ή προβλέπονται αποκλίσεις ως προς το υποχρεωτικό του περιεχόμενο.

(2) Το εδάφιο (1) δεν ισχύει για την εισαγωγή μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, κατά την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 58.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου, το Συμβούλιο δύναται, με Αποφάσεις του, να επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις πρόσθετης πληροφόρησης που πρέπει να παρέχεται στο επενδυτικό κοινό, ανάλογα με την αγορά, στην οποία πρόκειται να εισαχθούν οι κινητές αξίες, για θέματα που αφορούν χαρακτηριστικά της αγοράς.

(4) Οι πληροφορίες που επιβάλλει το Συμβούλιο να παρέχονται κατά το εδάφιο (3), δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 118.

Παράλληλη εισαγωγή σε χρηματιστήρια κρατών μελών

63.-(1) Όταν ως προς την ίδια κινητή αξία υποβάλλονται ταυτόχρονα ή σε κοντινές ημερομηνίες, αιτήσεις εισαγωγής σε χρηματιστήρια που εδρεύουν ή λειτουργούν σε περισσότερα κράτη μέλη ή όταν υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής για μια κινητή αξία εισηγμένη ήδη σε χρηματιστήριο άλλου κράτους μέλους, το Συμβούλιο συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και, στο πλαίσιο της μεταξύ των χρηματιστηρίων ενημέρωσης, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας και την κατά το δυνατόν απλούστευση των διατυπώσεων και των τυχόν συμπληρωματικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή της εν λόγω αξίας.

(2) Εκδότης που αιτείται την εισαγωγή κινητής αξίας στο Χρηματιστήριο αναφέρει στην αίτησή του εάν έχει υποβληθεί ταυτόχρονα ή προηγουμένως σε άλλο κράτος μέλος ή εάν πρόκειται να υποβληθεί στο άμεσο μέλλον παρόμοια αίτηση για εισαγωγή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών
Τμήμα 1 Όροι σχετικοί με εκδότρια εταιρεία οι μετοχές της οποίας αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής
Νομική κατάσταση εκδότριας εταιρείας

64. Η νομική κατάσταση της εκδότριας εταιρείας, ως προς θέματα  ίδρυσης και  καταστατικής της λειτουργίας, είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους κανονισμούς, στους οποίους υπόκειται σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου σύστασης της.

Καθορισμός ελάχιστου ποσού συνολικής χρηματιστηριακής αξίας υπό εισαγωγή μετοχών

65.(1) Το Συμβούλιο καθορίζει, ανά αγορά του Χρηματιστηρίου, το ελάχιστο ποσό της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας που έχουν, βάσει της τιμής εισαγωγής τους ή, κατά περίπτωση, της τιμής δημόσιας προσφοράς τους, οι μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της αίτησης εισαγωγής ή, αν αυτό δεν δύναται να εκτιμηθεί, το ελάχιστο ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του εκάστοτε τελευταίου οικονομικού έτους.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 66 και 67, το ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ισοτίμου σε Λίρες Κύπρου του ενός εκατομμυρίου ευρώ:

Νοείται ότι, για τον προσδιορισμό της ισοτιμίας λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία Λίρας Κύπρου και ευρώ κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

(3) Σε κάθε περίπτωση, το Χρηματιστήριο διαθέτει αγορά, στην οποία το ποσό των κεφαλαίων του εδαφίου (1) δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ ή το ισόποσο σε Λίρες Κύπρου.

Συμπληρωματική σειρά μετοχών

66.  Ο όρος του εδαφίου (2) του άρθρου 65 δεν εφαρμόζεται για την εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηγορίας με τις ήδη εισηγμένες.

Επιτρεπόμενες αποκλίσεις

67.-(1) Προκειμένου για αγορά που δεν χαρακτηρίζεται ως Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, το Συμβούλιο δύναται να επιτρέπει αποκλίσεις από τον κανόνα του εδαφίου (2) του άρθρου 65, εφόσον, παρά την μη τήρηση του κανόνα αυτού, δημιουργείται επαρκής αγορά για τη διαπραγμάτευση των μετοχών.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται, με Αποφάσεις του να καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα αυτού, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 58 και του άρθρου 59.

Δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκδότριας εταιρείας

68.-(1)(α) Η εκδότρια εταιρεία πρέπει να έχει δημοσιεύσει ή καταθέσει σε αρμόδια αρχή ή μητρώο, σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο που τη διέπει, τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις τουλάχιστον για τις τρεις  χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο.

(β)Κατ' εξαίρεση από τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), το Συμβούλιο δύναται να παρεκκλίνει απ' τον όρο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), όταν μία τέτοια παρέκκλιση είναι επιθυμητή προς το συμφέρον της εταιρείας ή των επενδυτών και όταν έχει ικανοποιηθεί ότι οι επενδυτές διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να μορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την εταιρεία και τις μετοχές, των οποίων ζητείται η εισαγωγή.

(2) Ως προς τις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υφίσταται τουλάχιστον έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών και έκθεση συμβούλων.

(3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις -

(α) Συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις -

(i) του περί Εταιρειών Νόμου που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών· ή

(ii) τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου άλλου  κράτους μέλους, στο οποίο έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία· ή

(iii) τις διατάξεις τρίτου κράτους, στο οποίο έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία, οι οποίες είναι τουλάχιστον ισοδύναμες των αντίστοιχων της Δημοκρατίας και, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή κατά άλλο τύπο που καθορίζεται με Απόφαση του Συμβουλίου·

(β) ελέγχονται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα· και

(γ) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων της εκδότριας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της.

(4) Σε κάθε περίπτωση, η εκδότρια εταιρεία παρέχει λεπτομερέστερες ή συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως δύναται να καθορίζει το Συμβούλιο με Αποφάσεις του, που εκδίδονται, είτε κατά περίπτωση, είτε έχουσες κανονιστικό περιεχόμενο.

Τμήμα 2 Όροι σχετικοί με τις μετοχές που αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής
Νομική κατάσταση μετοχών

69. Η νομική κατάσταση των μετοχών είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.

Ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα μετοχών και όροι εισαγωγής μη πλήρως αποπληρωμένων μετοχών

70.-(1) Οι μετοχές είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

(2) Μη πλήρως αποπληρωμένες μετοχές δύνανται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, μόνον εφόσον αυτές πληρούν τους όρους που καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου, οι οποίες δύνανται να θεσπίζουν, μεταξύ άλλων, κανόνες για τη διαφάνεια και την ομαλή ενημέρωση του Κεντρικού Μητρώου ως προς την αποπληρωμή:

Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση των παραπάνω Αποφάσεων δεν επιτρέπεται η εισαγωγή μερικώς αποπληρωμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο.

(3)  Οι Αποφάσεις του εδαφίου (2) σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουν την κατάλληλη ενημέρωση του κοινού, καθώς και ότι οι μη πλήρως αποπληρωμένες μετοχές  είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

(4) Για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο μετοχών, των οποίων η κτήση υπόκειται σε έγκριση, δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από το εδάφιο (1), εκτός εάν η χρήση του όρου που αφορά την έγκριση δεν είναι τέτοιας φύσεως έτσι ώστε να διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Δημόσια πρόσκληση προς εγγραφή για υπό εισαγωγή νέων μετοχών

71. Σε περίπτωση που της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο προηγείται δημόσια πρόσκληση προς εγγραφή για τις υπό εισαγωγή νέες μετοχές που θα εκδοθούν, η εισαγωγή δεν πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων εγγραφής.

Υποχρέωση επαρκούς διασποράς των μετοχών

72.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) και (4), το αργότερο κατά το χρόνο της εισαγωγής πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διασπορά των μετοχών στο κοινό της Δημοκρατίας ή και άλλου κράτους μέλους.

(2) Ο όρος του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται όταν η διασπορά των μετοχών στο κοινό πρέπει να γίνει μέσω του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι, σ' αυτή την περίπτωση, η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο γίνεται μόνο εάν το Συμβούλιο έχει ικανοποιηθεί ότι μέσω του Χρηματιστηρίου θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο διάστημα επαρκής διασπορά.

(3) Σε περίπτωση αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηγορίας, το Συμβούλιο κρίνει εάν η διασπορά των μετοχών στο κοινό είναι επαρκής σε σχέση με το σύνολο των μετοχών που έχουν εκδοθεί και όχι μόνο ως προς αυτή τη συμπληρωματική σειρά.

(4) Εάν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών τουλάχιστον μιας τρίτης χώρας, το Συμβούλιο δύναται, κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), να επιτρέψει την εισαγωγή εάν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διασπορά στο κοινό της τρίτης χώρας αυτής, σε χρηματιστήριο των οποίων είναι εισηγμένες οι μετοχές.

(5) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου ‹επαρκής διασπορά› νοείται, είτε όταν οι μετοχές που είναι αντικείμενο της αίτησης εισαγωγής είναι διανεμημένες ή διανέμονται στο κοινό μέχρι ποσοστού τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) του καλυφθέντος κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται από αυτή την κατηγορία των μετοχών, είτε όταν διασφαλίζεται και με χαμηλότερο ποσοστό ομαλή λειτουργία της αγοράς λόγω του μεγάλου αριθμού των μετοχών της αυτής κατηγορίας και της έκτασης διασποράς τους στο κοινό, όπως κρίνει αιτιολογημένα κατά περίπτωση το Συμβούλιο, τηρουμένων και των διατάξεων των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (6).

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 58 και του άρθρου 59, με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται να καθορίζονται διαφοροποιημένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια ως προς θέματα διασποράς στις επί μέρους αγορές του Χρηματιστηρίου, να τίθενται ειδικοί κανόνες που προωθούν ή προάγουν την εμπορευσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του Χρηματιστηρίου σε σχέση με την επαρκή διασπορά, και να ρυθμίζεται σχετικώς κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια:

Νοείται ότι, με Αποφάσεις του Συμβουλίου που εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται να ορίζονται και ποσοστά διασποράς κατώτερα του εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) για αγορά που δεν χαρακτηρίζεται ως Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει την έγκρισή της για τα όσα αναφέρονται στην πρώτη επιφύλαξη, με γνώμονα:

(i)την εύρυθμη λειτουργία της σχετικής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη της και τους τυχόν ειδικούς κανόνες που ισχύουν στην αγορά αυτή· και

(ii)την επαρκή ενημέρωση των επενδυτών ως προς την ύπαρξη στην αγορά αυτή λιγότερο αυστηρών κανόνων διασποράς και τους εξ αυτού του λόγου απορρέοντες κινδύνους.

Εισαγωγή όλων των μετοχών της ίδιας κατηγορίας

73.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 2, η αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο αναφέρεται σε όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί.

(2) Το Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να επιτρέπει παρέκκλιση από τον όρο του εδαφίου (1), όταν οι μετοχές της αυτής κατηγορίας, των οποίων δεν έχει ζητηθεί η εισαγωγή, αποτελούν τμήμα πακέτου μετοχών που προορίζονται για τη διατήρηση του ελέγχου της εταιρείας ή δεν είναι διαπραγματεύσιμες κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου δυνάμει συμβάσεων, εφόσον το κοινό ενημερώνεται γι’ αυτά τα γεγονότα και εφόσον δεν προκύπτει κίνδυνος βλάβης των δικαιούχων των μετοχών, των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.

Εισαγωγή μετοχών εταιρείας που έχει συσταθεί σε Τρίτη χώρα μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο της χώρας αυτής

74. Σε περίπτωση κατά την οποία οι μετοχές που έχουν εκδοθεί από εταιρεία που έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα δεν έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο αξιών της χώρας προελεύσεως ή της χώρας κύριας κυκλοφορίας, οι μετοχές αυτές δύνανται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, εφόσον το Συμβούλιο έχει την πεποίθηση  ότι η μη εισαγωγή τους στη χώρα προελεύσεως ή κυρίας κυκλοφορίας δεν οφείλεται σε λόγους προστασίας των επενδυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Προϋποθέσεις εισαγωγής πιστοποιητικών παραστατικών μετοχών
Όροι εισαγωγής πιστοποιητικών παραστατικών μετοχών

75.Όταν αντικείμενο της αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο είναι πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών, η σχετική αίτηση γίνεται δεκτή μόνον εφόσον το Συμβούλιο κρίνει ότι ο εκδότης των εν λόγω πιστοποιητικών παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των επενδυτών.

Παροχή εγγυήσεων από τον εκδότη για τήρηση των εκ του νόμου υποχρεώσεων

76.Ο εκδότης των πιστοποιητικών παραστατικών μετοχών υποβάλλει στο Συμβούλιο επαρκείς διασφαλίσεις και εγγυήσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των εν λόγω πιστοποιητικών, τηρούνται οι υποχρεώσεις του Κεφαλαίου Ε του Μέρους ΧΙ.

Αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικές με τα πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών.

77.Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται-

(α) Προϋποθέσεις που πληρούν οι εκδότες των σχετικών πιστοποιητικών, τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως και εισαγωγής, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης των εν λόγω πιστοποιητικών στο Χρηματιστήριο,

(β)όροι για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων του Κεφαλαίου Ε του Μέρους ΧΙ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 76,

(γ) ελάχιστες διασφαλίσεις που παρέχονται ως προς τη φύλαξη ή κάθε μορφής καταχώριση των μετοχών σε Αποθετήριο Τίτλων, Κεντρικό Μητρώο Καταχώρισης Τίτλων ή κάθε είδους Θεματοφύλακα, όπου είναι κατατεθειμένες οι μετοχές,

(δ) οποιοδήποτε θέμα και διαδικασία φύλαξης ή καταχώρησης των μετοχών, και

(ε)  οποιοδήποτε θέμα και διαδικασία ανταλλαγής των πιστοποιητικών με μετοχές.

Πρόσθετες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του αναδόχου

78. Με τις Αποφάσεις του άρθρου 77 δύνανται να εξειδικεύονται και επιπλέον προϋποθέσεις, και να εξειδικεύονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις, που αναλαμβάνονται από τον ανάδοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Προϋποθέσεις εισαγωγής στο Χρηματιστήριο ομολογιών που έχουν εκδοθεί από επιχείρηση
Τμήμα 1 Όροι ως προς την επιχείρηση της οποίας οι ομολογίες αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής
Νομική κατάσταση της επιχείρησης

79. Η νομική κατάσταση της επιχείρησης είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους κανονισμούς, στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυσή της και την καταστατική της λειτουργία.

Υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης

80.-(α) Η επιχείρηση δημοσιεύει ή καταθέτει, σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο της χώρας, στην οποία έχει συσταθεί, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της τουλάχιστον για το οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, έτσι ώστε αυτές να είναι προσιτές στο κοινό.

(β) Ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων στην παράγραφο (α), το Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α), όταν η επιχείρηση της οποίας οι ομολογίες αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής δραστηριοποιείται στον τομέα της για περίοδο μικρότερη του ενός έτους, εφόσον ικανοποιηθεί ότι οι επενδυτές διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την επιχείρηση και τις ομολογίες για τις οποίες ζητείται η εισαγωγή.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της για περίοδο μικρότερη του ενός έτους, ετοιμάζει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο αυτή, οι οποίες συνοδεύουν την αίτηση εισαγωγής των ομολογιών της.

(2) Ως προς τις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υφίσταται τουλάχιστον-

(α) έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών· και

(β) έκθεση συμβούλων.

Προϋποθέσεις εγκυρότητας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

81.-(1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις -

(α)  Συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις -

(i) του περί Εταιρειών Νόμου που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών· ή

(ii) τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους-μέλους, στο οποίο έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία· ή

(iii) τις διατάξεις τρίτου κράτους, στο οποίο έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία, οι οποίες είναι ισοδύναμες των αντίστοιχων της Δημοκρατίας και, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή κατά άλλο τύπο που καθορίζεται με Απόφαση του Συμβουλίου,

(β) ελέγχονται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, και

(γ) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων της εκδότριας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της.

(2) Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση παρέχει λεπτομερέστερες ή συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως δύναται να καθορίζει το Συμβούλιο, με Αποφάσεις του που εκδίδονται, είτε κατά περίπτωση, είτε έχουσες κανονιστικό περιεχόμενο.

Τμήμα 2 Όροι σχετικοί με τις ομολογίες που αποτελούν αντικείμενο αιτήσεως εισαγωγής
Νομική κατάσταση ομολογιών

82. Η νομική κατάσταση των ομολογιών  είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς, στους οποίους υπόκεινται.

Ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα ομολογιών και προϋποθέσεις εισαγωγής μη πλήρως αποπληρωμένων ομολογιών

83.-(1) Οι ομολογίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

(2) Ομολογίες που δεν είναι πλήρως αποπληρωμένες εισάγονται στο Χρηματιστήριο μόνον εφόσον αυτές πληρούν τους όρους που καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου, οι οποίες δύνανται να  θεσπίζουν, μεταξύ άλλων,  κανόνες για τη διαφάνεια και την ομαλή ενημέρωση του Κεντρικού Μητρώου ως προς την αποπληρωμή:

Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση των Αποφάσεων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) δεν επιτρέπεται η εισαγωγή μερικώς αποπληρωμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο.

(3) Οι Αποφάσεις του εδαφίου (2) σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουν την κατάλληλη ενημέρωση του κοινού, καθώς και ότι  οι μη πλήρως αποπληρωμένες ομολογίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

Δημόσια προσφορά προς εγγραφή για υπό εισαγωγή νέες ομολογίες

84. Σε περίπτωση που της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο προηγείται δημόσια προσφορά προς εγγραφή στις υπό εισαγωγή νέες ομολογίες που εκδίδονται, η εισαγωγή δεν πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων εγγραφής:

Νοείται ότι, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών συνεχώς ή κατ’ επανάληψη και όταν η ημερομηνία λήξεως της περιόδου εγγραφής δεν είναι καθορισμένη.

Εισαγωγή όλων των μετοχών της ίδιας κατηγορίας

85. Η αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο αναφέρεται σε όλες τις ομολογίες της αυτής εκδόσεως.

Τμήμα 3 Άλλοι όροι
Ελάχιστο ποσό ομολογιακού δανείου

86. Το Συμβούλιο δύναται να ορίζει ελάχιστο ποσό της αξίας του συνόλου του ομολογιακού δανείου επιχείρησης, οι ομολογίες της οποίας αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής στο Χρηματιστήριο.

Ελάχιστο ύψος δανείου

87.-(1) Το σύνολο του ομολογιακού δανείου δεν δύναται να είναι κατώτερο των διακοσίων χιλιάδων (Є200.000) ευρώ ή του ισόποσου του σε Λίρες Κύπρου.

(2) Η ισοτιμία διακοσίων χιλιάδων (Є200.000) ευρώ σε Λίρες Κύπρου ισοδυναμεί αρχικά με την ισοτιμία διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σε Λίρες Κύπρου, η οποία ίσχυε την 1η Μαΐου 2004.  Αν, όμως, συνεπεία τροποποίησης της αντιστοιχίας του ευρώ σε Λίρες Κύπρου, το ελάχιστο ποσό του δανείου εκφραζόμενο σε Λίρες Κύπρου είναι κατώτερο κατά 10% τουλάχιστον της αξίας των διακοσίων χιλιάδων (Є200.000) ευρώ κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους, τότε από της 1ης Ιανουαρίου του αμέσως επομένου ημερολογιακού έτους ως όριο κατά το άρθρο 86 είναι το ποσό σε Λίρες Κύπρου που αντιστοιχεί σε διακοσίων χιλιάδων (Є200.000) ευρώ βάσει της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου την τελευταία εργάσιμη για τα πιστωτικά ιδρύματα ημέρα του προηγουμένου ημερολογιακού έτους.

(3) Η διάταξη του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών συνεχώς ή κατ’ επανάληψη και όταν το ποσό του δανείου δεν είναι ορισμένο.

(4) Προκειμένου για αγορά που δεν χαρακτηρίζεται ως Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να επιτρέψει την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, παρά την μη τήρηση του όρου του εδαφίου (1), όταν έχει τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει επαρκής αγορά για τις εν λόγω ομολογίες.

Προϋποθέσεις εισαγωγής μετατρέψιμων και ανταλλάξιμων ομολογιών και ομολογιών με δικαιώματα προς κτήση μετοχών

88.-(1) Οι μετατρέψιμες ομολογίες, οι ανταλλάξιμες ομολογίες και οι ομολογίες με δικαιώματα προς κτήση μετοχής δύνανται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, μόνον εάν οι μετοχές, στις οποίες αναφέρονται έχουν εισαχθεί προηγουμένως στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά ή εισάγονται ταυτόχρονα στο Χρηματιστήριο και σε άλλη οργανωμένη αγορά.

(2) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να επιτρέπει την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ομολογιών μετατρέψιμων, ανταλλάξιμων ή με δικαιώματα προς κτήση μετοχών, εφόσον το Συμβούλιο έχει τη βεβαιότητα ότι οι ομολογιούχοι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη ως προς την αξία των μετοχών, στις οποίες αναφέρονται αυτές οι ομολογίες.

Τμήμα 4 Αποκλίσεις
Αποφάσεις Συμβουλίου περί αποκλίσεων

89.-(1) Με απόφαση του Συμβουλίου δύναται να επιτρέπεται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ομολογιών χωρίς να πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 80, 81, 87 και 88 του παρόντος Νόμου όταν συντρέχουν αθροιστικώς οι εξής προϋποθέσεις:

(α) Εκδότης των ομολογιών είναι επιχείρηση που έχει συσταθεί σε άλλο κράτος μέλος,

(β) ο εκδότης ιδρύθηκε και διέπεται από ειδικό νόμο που προβλέπει ειδική εποπτεία της· και

(γ) οι ομολογίες καλύπτονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εκδότριας επιχείρησης ως προς το κεφάλαιο και την πληρωμή των τόκων από εγγύηση άλλου κράτους μέλους.

(2) Προκειμένου περί εισαγωγής ομολογιών σε Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, η απόφαση κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Προϋποθέσεις εισαγωγής στο Χρηματιστήριο ομολογιών ή άλλων ομάδων χρεογράφων που έχουν ήδη εκδοθεί από κράτος ή από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως αυτού ή από διεθνή οργανισμό δημόσιου χαρακτήρα
Περιεχόμενο έννοιας ομολογιών

90. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου και του Κεφαλαίου Δ του Μέρους ΧΙ, ο όρος «ομολογίες» περιλαμβάνει και άλλα ομοειδή χρεόγραφα.

Ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα ομολογιών

91. Οι ομολογίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

Δημόσια προσφορά προς εγγραφή για υπό εισαγωγή νέων ομολογιών

92. Σε περίπτωση που της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο προηγείται δημόσια προσφορά μέσω εγγραφής στις υπό εισαγωγή ομολογίες, η εισαγωγή δεν πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων εγγραφής:

Νοείται ότι, η  διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η ημερομηνία λήξης της περιόδου εγγραφής δεν είναι καθορισμένη.

Αναφορά όλων των ομολογιών της αυτής έκδοσης

93. Η αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο αναφέρεται σε όλες τις ομολογίες της αυτής έκδοσης.

Όροι εισαγωγής ομολογιών που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως άλλου κράτους μέλους

94.-(1) Επιφυλασσομένου του δικαιώματος του Συμβουλίου να απαιτεί όπως οι εισαγόμενες στο Χρηματιστήριο ομολογίες λαμβάνουν, για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης, άυλη μορφή και τηρουμένων των διατάξεων του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ομολογιών που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος ή οργανισμοό τοπικής αυτοδιοίκησης και που είναι ενσωματωμένες σε έγγραφο, είναι αναγκαίο και επαρκές, αυτή η εμφάνιση να ανταποκρίνεται σε κανόνες που ισχύουν σ' αυτό το κράτος μέλος:

Νοείται ότι, όταν η εμφάνιση δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες που ισχύουν στη Δημοκρατία, το Συμβούλιο γνωστοποιεί τούτο στο κοινό.

(2) Επιφυλασσομένου του δικαιώματος του Συμβουλίου να απαιτεί όπως οι εισαγόμενες στο Χρηματιστήριο ομολογίες λαμβάνουν, για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης, άυλη μορφή και τηρουμένων των διατάξεων του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, η εμφάνιση των ομολογιών που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα ή από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή από διεθνή οργανισμό δημοσίου χαρακτήρα και πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των επενδυτών:

Νοείται ότι, περί του θέματος κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) αποφασίζει κατά περίπτωση  το Συμβούλιο.

(3) Επιφυλασσομένης της αρμοδιότητος του Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 58 , οι Αποφάσεις του Συμβουλίου, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα του εδαφίου (2), εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Προϋποθέσεις εισαγωγής Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων στο Χρηματιστήριο
Τμήμα 1 Ερμηνεία όρων
Ερμηνεία

95.  Για σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Επενδυτικό Σχέδιο Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων” σημαίνει ομάδα περιουσίας οποιασδήποτε νομικής μορφής που ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα και λειτουργεί συλλογικά και προς όφελος των δικαιούχων της, με σκοπό την επένδυση κατά τον τρόπο και προς τον σκοπό που τα καταστατικά της έγγραφα ή η συμφωνία συνεταιρισμού, αναλόγως της περίπτωσης, προβλέπουν και της οποίας οι δικαιούχοι δεν υπερβαίνουν τα εβδομήντα πέντε (75) πρόσωπα και δεν έχει δικαίωμα πρόσκλησης στο κοινό για διάθεση μεριδίων ή μετοχών της.

Τμήμα 2 Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων και προϋποθέσεις εισαγωγής μεριδίων σ' αυτή
Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων

96. Στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων εισάγονται κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου-

(α) Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες συμβατικής μορφής (Αμοιβαίο Κεφάλαιο) ή καταστατικής μορφής (Εταιρείες Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή έχουν δικαίωμα διάθεσης των μεριδίων ή μετοχών τους στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(β) Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων συμβατικής μορφής (Αμοιβαίο Κεφάλαιο) ή καταστατικής μορφής (Εταιρείες Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου) ή Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή έχουν δικαίωμα διάθεσης των μεριδίων ή μετοχών τους στο έδαφος της Δημοκρατίας.

 

Αίτηση Εισαγωγής στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων

97. (1)  Το Συμβούλιο καθορίζει με Αποφάσεις του τον τύπο της αίτησης για εισαγωγή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα αφορά τον τρόπο και την διαδικασία εισαγωγής.

(2) Αφού εγκριθεί η αίτηση εισαγωγής-

(i) Το Συμβούλιο εκδίδει ανακοίνωση αναφορικά με την απόφασή του για την έγκριση της εισαγωγής των μεριδίων ή μετοχών του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

(ii) Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή ο Διαχειριστής, όπου εφαρμόζεται, μεριμνά για τη δημοσίευση ανακοίνωσης σε μία ή περισσότερες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας η οποία αναφέρει τουλάχιστον-

(α) τα στοιχεία της πιο πάνω απόφασης του Συμβουλίου,

(β) τα στοιχεία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου,

(γ) τον τόπο διάθεσης των βασικών πληροφοριών προς τους επενδυτές ή της πρόσκλησης για εγγραφή και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και του Χρηματιστηρίου όπου αυτά είναι δημοσιευμένα ˑ και

(δ) την ημερομηνία έναρξης συναλλαγών επί των μεριδίων ή μετοχών.

(3)  Η κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (ii) του εδαφίου (2) ανακοίνωση και όπου εφαρμόζεται το ενημερωτικό δελτίο μαζί με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή η πρόσκληση για εγγραφή ή το πληροφοριακό δελτίο, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή του Διαχειριστή όπου εφαρμόζεται.

(4)  Η διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, επιτρέπεται να αρχίσει μετά την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης και των εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (3).

Διαγραφή μεριδίων ή μετοχών από την Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων

98. (1) Η διαγραφή μεριδίων ή μετοχών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν εισαχθεί στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, αποφασίζεται από το Συμβούλιο με την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου όπου αυτό εφαρμόζεται, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αίτησης του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή του Διαχειριστή είτε κατόπιν πρότασης της ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο έπαυσε να υφίσταταιˑ

(β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να διαγράψει Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο από το Χρηματιστήριο σε περίπτωση που αυτό δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

(2)  Η απόφαση του Συμβουλίου για τη διαγραφή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

(3) Με την απόφαση του Συμβουλίου για διαγραφή δύναται να καθοριστεί προθεσμία, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης και με την παρέλευση της οποίας τίθεται σε ισχύ η διαγραφή.

(4) Η διαγραφή συνεπάγεται οριστική παύση και απαγόρευση κατάρτισης συναλλαγών επί μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών  Σχεδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

Ρυθμιστική εξουσία του Συμβουλίου

99. Το Συμβούλιο καθορίζει με Αποφάσεις του-

(α) Τις επιμέρους αγορές της Αγοράς Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, οι οποίες επιπροσθέτως των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 57 κριτηρίων διαφοροποίησης, διαφοροποιούνται στο κατά πόσο τα μερίδια ή οι μετοχές που εκδίδονται θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης.

(β) τις συνεχείς υποχρεώσεις με τις οποίες το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή ο Διαχειριστής, αναλόγως της περίπτωσης, πρέπει να συμμορφώνεται.

(γ) τους κανόνες συναλλαγών οι οποίοι διέπουν την κατάρτιση συναλλαγών επί των μεριδίων ή την εξαγορά τους.

(δ) τις διαδικασίες και/ή ενέργειες οι οποίες πρέπει να τηρούνται και/ή αναλαμβάνονται σε περίπτωση διάσπασης ή συγχώνευσης Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου.

(ε) τους κανόνες που αφορούν στην εκκαθάριση συναλλαγών επί των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

(στ) τα δικαιώματα τα οποία καταβάλλει το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή ο Διαχειριστής-

(i) κατά την υποβολή αίτησης για εισαγωγή μεριδίων ή μετοχών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων. και

(ii) κατά την εισαγωγή των μεριδίων ή μετοχών στην πιο πάνω αγορά.

(ζ) τις ετήσιες συνδρομές οι οποίες καταβάλλονται μετά την εισαγωγή των μεριδίων ή μετοχών από τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια. και

(η) τα τέλη εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των Διαχειριστών στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

Εγγραφή Επενδυτικών Σχεδίων Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων σε μητρώο του Χρηματιστηρίου

100.  (1) Το Χρηματιστήριο τηρεί μητρώο εγγραφής Επενδυτικών Σχεδίων  Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων, στο οποίο είναι δυνατή η κατόπιν αίτησης εγγραφή Επενδυτικών Σχεδίων Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων.

(2) Το Συμβούλιο δύναται με Απόφασή του-

(α) να καθορίζει τις προϋποθέσεις τις οποίες ένα Επενδυτικό Σχέδιο Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων πρέπει να πληροί ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή του στο μητρώο, τον τύπο της αίτησης και τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία ή πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή του·

(β) να καθορίζει τις συνεχείς υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται για να είναι δυνατή η διατήρηση της εγγραφής στο μητρώο·

(γ) να ρυθμίζει θέματα κατηγοριοποίησης των εγγεγραμμένων σχεδίων, αναλόγως της μορφής τους, του τομέα στον οποίο επενδύουν, του μεγέθους τους, των υποχρεώσεων οργάνωσης, των συνεχών υποχρεώσεών τους ή άλλων παραγόντων που τα διαφοροποιούνˑ

(δ) να ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη διαγραφή από το μητρώο.

(ε) να καθορίζει τα δικαιώματα υποβολής αίτησης και εγγραφής, τα ετήσια τέλη ή άλλες υπηρεσίες που αφορούν στο εγγεγραμμένο σχέδιο.

Διοικητικές κυρώσεις

101. (1)  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε προσώπου με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ή των Αποφάσεων του Συμβουλίου που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το Συμβούλιο δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000) και σε περίπτωση επανάληψης διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις τριάντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€34.000).

(2)  Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αποκομίζει όφελος από πράξεις που διενήργησε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το οποίο υπερβαίνει το ύψος του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), το Συμβούλιο δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο μέχρι του διπλασίου του επιτευχθέντος οφέλους καθ’ υπέρβαση των προβλεπομένων στο εδάφιο (1), ορίων διοικητικού προστίμου.

(3)  Σε περίπτωση που μετά την επιβολή του διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός τασσόμενου χρονικού διαστήματος, το Συμβούλιο δύναται να επιβάλει νέο διοικητικό πρόστιμο θεωρώντας τη μη συμμόρφωση ως επανάληψη της παράβασης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση επανειλημμένων ή συνεχών παραβάσεων, το Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει κατ’ επανάληψη διοικητικό πρόστιμο:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην ειδοποίηση επιβολής του προστίμου, το Συμβούλιο καθορίζει εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Τμήμα 3 Συνεχείς υποχρεώσεις Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου
Δικαίωμα απολογίας πριν την επιβολή προστίμου

102. Το Συμβούλιο προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 101, καλεί το πρόσωπο το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου σε απολογία με την κατάθεση γραπτού υπομνήματος, το οποίο κατατίθεται εντός τασσόμενης προς τούτο προθεσμίας, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Τμήμα 4 Διαγραφή μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων
Φορολογική μεταχείριση

103. Τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια τα οποία είναι εισηγμένα στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία αποκτούν μερίδια των ανωτέρω Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, υπόκεινται στις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου.

Τμήμα 5 Κανόνες συναλλαγών επί μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων
Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου

104. Η σύσταση Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, η διάθεση, η αγορά και πώληση ή η μεταβίβαση μεριδίων ή μετοχών αυτού απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου.

Διάθεση στον επενδυτή του πληροφοριακού δελτίου

105. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 6 Εκκαθάριση συναλλαγών στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων
Ανακοίνωση συναλλαγών και τήρηση ειδικού Μητρώου Συναλλαγών

106. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 7 Κυρώσεις και δικαιώματα
Διοικητικές κυρώσεις

107. [Διαγράφηκε]
Δικαίωμα απολογίας πριν από την επιβολή προστίμου

108. [Διαγράφηκε]
Δικαιώματα που καταβάλλονται από Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο, ή Εταιρεία Διαχείρισης, ετήσιες συνδρομές και τέλη εγγραφής

109. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 8 Ρύθμιση άλλων θεμάτων
Ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τα Διαπραγματεύσιμα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια

110. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 9 Φορολογικές διατάξεις
Φορολογική μεταχείριση

111. [Διαγράφηκε]
Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου

112. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Προϋποθέσεις εισαγωγής Παράγωγων Προϊόντων
Προϋποθέσεις εισαγωγής Παράγωγων Προϊόντων

104Α.  (1) Το Συμβούλιο εισάγει προς διαπραγμάτευση Παράγωγα Προϊόντα, εφόσον πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες καταλληλότητάς τους ως τυποποιημένων μέσων συναλλαγής που αφορούν στην ομαλή διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης της εκκαθάρισης και του διακανονισμού τους  λαμβάνοντας υπόψη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 1287/2006 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής, ήτοι ότι:

(α) Οι όροι της σύμβασης είναι σαφείς και ανεπίδεκτοι παρερμηνείας και επιτρέπουν το συσχετισμό της τιμής του Παραγώγου με την τιμή ή άλλο μέτρο της αξίας του υποκείμενου μέσου.

(β) Η τιμή ή άλλο μέτρο της αξίας του υποκείμενου μέσου είναι αξιόπιστη και διαθέσιμη στο  κοινό.

(γ) Υπάρχουν επαρκείς και δημοσιευμένες πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν την αποτίμηση της αξίας του Παραγώγου.

(δ) Οι ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό της τιμής διακανονισμού της σύμβασης, διασφαλίζουν ότι η τιμή αυτή αντικατοπτρίζει ορθά την τιμή ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο της αξίας του υποκείμενου μέσου.

(ε) Εάν ο διακανονισμός του Παραγώγου απαιτεί ή επιτρέπει την παράδοση υποκείμενου τίτλου ή περιουσιακού στοιχείου αντί του χρηματικού διακανονισμού, υπάρχουν κατάλληλες ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες στην αγορά να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για το υποκείμενο μέσο, καθώς και κατάλληλες διαδικασίες διακανονισμού και παράδοσης του υποκείμενου μέσου.

(2)  Το Συμβούλιο δύναται με αποφάσεις του να καθορίζει-

(α) τους όρους ή τα κριτήρια που τηρούνται ή συνεκτιμώνται για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση Παραγώγου.

(β) τους κανόνες σε σχέση με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των Παραγώγων, τους όρους εισαγωγής ή τις προϋποθέσεις τροποποίησής τους.

(γ) τις προϋποθέσεις αναστολής διαπραγμάτευσης, την παύση εισαγωγής ή τη διαγραφή Παραγώγου.

(δ) τις προσυναλλακτικές, τις συναλλακτικές και τις μετασυναλλακτικές πληροφορίες, καθώς και τον τρόπο δημοσιοποίησής τους·

(ε) τις προϋποθέσεις κτήσης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων·

(στ) τις υποχρεώσεις των Μελών στην Αγορά Παραγώγων σχετικά με την κατάρτιση, εκκαθάριση και τον διακανονισμό των συναλλαγών·

(ζ) το σύστημα και τη διαδικασία εκκαθάρισης των καταρτιζόμενων συναλλαγών.

(η) οποιοδήποτε άλλο συνεπακόλουθο ή συναφές με την διαπραγμάτευση Παράγωγων Προϊόντων θέμα.

(3)  Το Συμβούλιο έχει εξουσία ανάθεσης της ευθύνης εκκαθάρισης και τελείωσης συναλλαγών αναφορικά προς Παράγωγα Προϊόντα σε τρίτο πρόσωπο ή σε οντότητα στην οποία το ίδιο συμμετέχει, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας αυτός αναγνωρίζεται και έχει τη δυνατότητα ανάληψης τέτοιας δραστηριότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Αγορά Εμπορευμάτων
Αγορά Εμπορευμάτων

104Β.  Το Συμβούλιο δύναται με Αποφάσεις του να καθορίζει-

(α) Τους όρους, τα κριτήρια ή τις προϋποθέσεις που  απαιτούνται προκειμένου προϊόν να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης       στην Αγορά Εμπορευμάτων·

(β) τα πρότυπα αναφορικά με την ποιότητα, συσκευασία, αποθήκευση και παράδοση των προς διαπραγμάτευση προϊόντων·

(γ) τους κανόνες που αφορούν στη διάθεση, φύλαξη, διαπραγμάτευση και παράδοση των προϊόντων·

(δ) οποιοδήποτε άλλο τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Αγοράς Εμπορευμάτων.

ΜΕΡΟΣ ΧI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνεχείς υποχρεώσεις εκδοτών

113.-(1) Οι εκδότες μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο -

(α) Τηρούν τις υποχρεώσεις του Κεφαλαίου Β, και των διατάξεων του παρόντος Νόμου που επιβάλλουν υποχρεώσεις σε εκδότες εισηγμένων στο  Χρηματιστήριο ή σε αγορές του μετοχών·

(β) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β· και

(γ) δημοσιεύουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ, και των διατάξεων του παρόντος Νόμου που θέτουν σε εκδότες μετοχών εισηγμένων στο  Χρηματιστήριο ή σε αγορές του κανόνες δημοσίευσης πληροφοριών καθόλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο.

(2) Οι εκδότες ομολογιών ή άλλων ομοειδών κινητών αξιών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο -

(α) Τηρούν τις υποχρεώσεις του Κεφαλαίου Δ, και των διατάξεων του παρόντος Νόμου που επιβάλλουν υποχρεώσεις σε εκδότες ομολογιών ή άλλων ομοειδών κινητών αξιών που είναι  εισηγμένες στο  Χρηματιστήριο ή σε αγορές του·

(β) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ· και

(γ) δημοσιεύουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ, και των διατάξεων του παρόντος Νόμου που θέτουν σε εκδότες εισηγμένων στο  Χρηματιστήριο ή σε αγορές του ομολογιών ή άλλων ομοειδών κινητών αξιών κανόνες δημοσίευσης πληροφοριών,

καθόλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των ομολογιών ή άλλων ομοειδών κινητών αξιών τους στο Χρηματιστήριο.

(3) Εφόσον στο Χρηματιστήριο έχουν εισαχθεί πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών, οι εκδότες των μετοχών, τις οποίες παριστούν τα εν λόγω πιστοποιητικά -

(α) Τηρούν τις υποχρεώσεις του Κεφαλαίου Ε, και των διατάξεων του παρόντος Νόμου που επιβάλλουν υποχρεώσεις σε εκδότες εισηγμένων στο  Χρηματιστήριο ή σε αγορές του μετοχών· και

(β) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε και των Αποφάσεων της παραγράφου (α),

καθόλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης των παραπάνω πιστοποιητικών στο Χρηματιστήριο.

(4) Τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια των οποίων μερίδια ή μετοχές εισάγονται στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, πέραν των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο νόμο σύστασής τους, τηρούν τις υποχρεώσεις που  καθορίζονται με Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Τα Επενδυτικά Σχέδια Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων  για τα οποία τηρείται μητρώο εγγραφής, πέραν των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο νόμο σύστασής τους, τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(6)  To Συμβούλιο με Αποφάσεις του δύναται-

(α) Να εξειδικεύει πρόσθετες  υποχρεώσεις, με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται-

(i) οι εκδότες των κινητών αξιών, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο·

(ii) τα μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου·

(iii) οι διευθυντές, στελέχη και υπάλληλοι αυτών·

(iv) μέτοχοι που κατέχουν σημαντική συμμετοχή σε εκδότρια εταιρεία, όπως ορίζεται ειδικότερα με τις εν λόγω Αποφάσεις·

(v) επιχειρήσεις συνδεδεμένες με εκδότη· και

(vi) πρόσωπα που δύνανται να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων εκδότη, όπως ορίζεται ειδικότερα με τις εν λόγω Αποφάσεις·

(β) να θεσπίζει κανόνες που τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) πρόσωπα οφείλουν να τηρούν, δυνάμενο να διαφοροποιεί μεταξύ των επί μέρους αγορών του Χρηματιστηρίου, καθώς και μεταξύ ειδικών κατηγοριών κινητών αξιών, βάσει κριτηρίων διαφοροποίησης που καθορίζει το ίδιο, όπως, ενδεικτικώς, ο κλάδος δραστηριοποίησης των εκδοτριών εταιρειών τους:

Νοείται ότι, όταν με Αποφάσεις του Συμβουλίου εξειδικεύονται  οι υποχρεώσεις εκδοτών, δίδεται με αυτές εύλογη, κατά περίπτωση, προθεσμία στους εκδότες για να συμμορφωθούν στις νέες τους υποχρεώσεις.

(7) Το Συμβούλιο με Αποφάσεις του δύναται να εξειδικεύει υποχρεώσεις των εκδοτών ή και άλλων προσώπων, που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, του Κεφαλαίου Β, του Κεφαλαίου Γ, του Κεφαλαίου Δ, του Κεφαλαίου Ε και του Κεφαλαίου Στ του Μέρους αυτού:

Νοείται ότι, η σχετική εξουσία του Συμβουλίου δεν παραβλάπτει τυχόν αντίστοιχες εξουσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που αυτή έχει δυνάμει διατάξεων του παρόντος Νόμου ή άλλων νόμων.

(8) Προκειμένου για αγορές άλλες από την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, το Συμβούλιο δύναται να καθορίζει υποχρεώσεις λιγότερο αυστηρές από τις οριζόμενες στο παρόν Μέρος, εφόσον οι σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου εγκριθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν ρητώς διαφορετικά.

(9) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δημοσιεύονται βάσει των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και βάσει των διατάξεων των Τμημάτων 5, 6, 7 και 8 του Κεφαλαίου Β, των Τμημάτων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Γ, των Τμημάτων 1 και 2 του Κεφαλαίου Δ, του Κεφαλαίου Ε και του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΣT, ανακοινώνονται από τον εκδότη ή και οποιοδήποτε άλλο υπόχρεο για την πραγματοποίηση της δημοσίευσης πρόσωπο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο:

Νοείται ότι, στην έννοια της δημοσίευσης εμπίπτει και οποιαδήποτε δημοσιοποίηση πληροφοριών βάσει των ανωτέρω διατάξεων.

(10) Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο των πληροφοριών κατά το εδάφιο (9), ή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον τούτο προβλέπεται στις οικείες διατάξεις του παρόντος Μέρους ή και των Κεφαλαίων Β, Γ, Δ, Ε και Στ,  γίνεται πριν από ή ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή τους.

(11) Το Χρηματιστήριο δύναται να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του ή και με άλλο πρόσφορο τρόπο, που επιλέγει, πληροφορίες που του αποστέλλουν οι εκδότες ή και άλλα πρόσωπα, βάσει διατάξεων του παρόντος Νόμου, εφόσον κρίνει ότι η δημοσίευση προάγει τη διαφάνεια.

(12) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Συμβούλιο δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των δημοσιευομένων μέσω αυτών πληροφοριών που τους παρέχουν οι εκδότες ή και τρίτοι σε σχέση με εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κινητές αξίες ή και τους εκδότες τους.

Υποχρεώσεις πληροφόρησης σε περίπτωση απόκτησης ή μεταβίβασης σημαντικής συμμετοχής σε εισηγμένη εταιρεία

114. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στο Συμβούλιο

115.-(1) Εκδότης, του οποίου οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής σ’ αυτό,  παρέχει στο Συμβούλιο κάθε πληροφορία που αυτό κρίνει απαραίτητη για την προστασία των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του Χρηματιστηρίου, με τη μορφή και τη διαδικασία και εντός της προθεσμίας που το Συμβούλιο καθορίζει.

(2) Εφόσον παρίσταται ανάγκη για την προστασία των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του Χρηματιστηρίου, το Συμβούλιο δύναται να καλεί τον εκδότη να δημοσιεύει τις πληροφορίες που ορίζει το Συμβούλιο υπό τη μορφή και εντός της προθεσμίας που αυτό προσδιορίζει.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία εκδότης δε συμμορφωθεί προς την υποχρέωση του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται, ύστερα από ακρόαση του εκδότη, να προβεί το ίδιο στη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών, με έξοδα του εκδότη:

Νοείται ότι, τα έξοδα αυτά είναι εισπράξιμα υπό τους όρους είσπραξης τελών.

Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή από το Χρηματιστήριο

116.-(1) Στο Κεφάλαιο Ζ  καθορίζονται οι προϋποθέσεις διαγραφής από το Χρηματιστήριο και αναστολής της διαπραγμάτευσης, κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

(2) Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ δεν ισχύουν για τα μερίδια Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, ως προς τη διαγραφή και αναστολή της διαπραγμάτευσης, των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Στ του Μέρους Χ.

Διαφοροποίηση κανόνων που διέπουν τις επί μέρους αγορές του Χρηματιστηρίου

117. ΄Οπου στον παρόντα Νόμο προβλέπεται η έκδοση Αποφάσεων, το εκάστοτε εξουσιοδοτούμενο για την έκδοση της σχετικής Απόφασης όργανο δύναται να διαφοροποιεί τους κανόνες ανά αγορά του Χρηματιστηρίου ή και με βάση άλλα κριτήρια διαφοροποίησης που αυτό καθορίζει.

Γλώσσα και τρόπος δημοσίευσης των πληροφοριών

118.-(1) Οι πληροφορίες, των οποίων η δημοσίευση επιβάλλεται βάσει των διατάξεων του Μέρους Χ και του Μέρους ΧΙ, συμπεριλαμβανομένων και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους Χ και του Μέρους ΧΙ, διατυπώνονται σε γλώσσα αποδεκτή από το Συμβούλιο, όπως αυτό δύναται να ορίζει με Αποφάσεις του.

(2) Η υποχρέωση δημοσίευσης και, εν γένει, δημοσιοποίησης στοιχείων σύμφωνα με τα τμήματα του παρόντος Μέρους εκπληρώνεται-

(α) Με δημοσίευση σε μία ή περισσότερες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας· ή

(β) με την καταχώριση των προς δημοσίευση και, εν γένει, δημοσιοποίηση, πληροφοριών στην ιστοσελίδα της εκδότριας εταιρείας στο διαδίκτυο ή και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, υπό τους όρους που καθορίζει με Αποφάσεις του το Συμβούλιο:

Νοείται ότι, στην περίπτωση της παραγράφου (β), ο εκδότης διαθέτει στα εγγεγραμμένα γραφεία του ή και σε άλλα σημεία, που καθορίζει με σαφήνεια και τα οποία είναι ευχερώς προσβάσιμα στο κοινό, σε έντυπη μορφή, τις παραπάνω πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ιστοσελίδα και να τις διαθέτει δωρεάν στους επενδυτές.

(3) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύναται -

(α) Να ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία δημοσίευσης και υποβολής στοιχείων, ενημέρωσης και πληροφόρησης ως προς οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, ως προς το οποίο εισάγεται σχετική υποχρέωση με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους·

(β) να εξειδικεύονται οι  υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων· και

(γ) να ρυθμίζεται οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα δημοσίευσης στοιχείων, ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων προθεσμίας και διαδικασίας υποβολής των πληροφοριών και στοιχείων στο Χρηματιστήριο.

(4) Προκειμένου περί πληροφοριών και ανακοινώσεων που δημοσιεύονται μέσω του Χρηματιστηρίου, το Χρηματιστήριο έχει την ευχέρεια να καθορίζει τη σειρά με την οποία θα εκδίδονται οι ανακοινώσεις και θα δημοσιεύονται οι πληροφορίες, ανάλογα με τη σημασία των πληροφοριών και ανακοινώσεων και την προσδοκώμενη επίπτωσή τους επί των τιμών των κινητών αξιών:

Νοείται ότι, η ανακοίνωση και δημοσίευση των πλέον σημαντικών πληροφοριών και ανακοινώσεων έχει προτεραιότητα και προηγείται της δημοσίευσης και ανακοίνωσης των λιγότερο σημαντικών ή επουσιωδών.

(5) Με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την υποβολή στοιχείων και την παροχή πληροφοριών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων προθεσμίας και διαδικασίας υποβολής των στοιχείων και παροχής πληροφοριών προς αυτήν.

Διαφοροποίηση υποχρεώσεων δημοσίευσης πληροφοριών ανά αγορά του Χρηματιστηρίου

119.-(1) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται να διαφοροποιούνται ανά αγορά του Χρηματιστηρίου οι υποχρεώσεις ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία  δημοσίευσης των πληροφοριών και στοιχείων του άρθρου 118 και να ρυθμίζεται οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.

(2) Ελάττωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης που προβλέπει ο παρών Νόμος επιτρέπεται μόνον για αγορές που δεν χαρακτηρίζονται ως Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου και εφόσον οι σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν ρητώς διαφορετικά:

Νοείται ότι, για κάθε τροποποίηση Αποφάσεως του Συμβουλίου, με την οποία μειώνονται οι υποχρεώσεις δημοσίευσης απαιτείται νέα έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κυρώσεις

120.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 121, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων-

(α)Των Μερών Χ και ΧΙ , πλην του άρθρου 114 αυτού·

(β) των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των Μερών Χ και ΧΙ,

το Συμβούλιο, σταθμίζοντας τη βαρύτητα της παράβασης, ιδίως σε σχέση με την ανάγκη προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών και  διατήρησης  της εμπιστοσύνης τους στην εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη διάρκεια της παράλειψης συμμόρφωσης προς τις σχετικές διατάξεις, προκειμένου περί συνεχών υποχρεώσεων, ή τη συχνότητα των παραβάσεων, δύναται να επιβάλλει στον παραβάτη διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες Λίρες Κύπρου (ΛΚ 10.000) και, σε περίπτωση επανάληψης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες Λίρες Κύπρου (ΛΚ 20.000).

(2) Εφόσον στις περιπτώσεις του εδαφίου (1) ο παραβάτης είναι εκδότρια εταιρεία, το πρόστιμο επιβάλλεται στην εκδότρια εταιρεία ή σε συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εκδότριας εταιρείας τα οποία, κατά την κρίση του αρμοδίου να επιβάλλει το πρόστιμο οργάνου, είναι υπεύθυνα για την παράβαση.

(3) To διοικητικό πρόστιμο δύναται να υπερβαίνει τα όρια του εδαφίου (1), εφόσον το όφελος του παραβάτη από τις πράξεις που διενήργησε κατά παράβαση της νομοθεσίας είναι μεγαλύτερο των ορίων του εδαφίου  (1):

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις αυτές, το πρόστιμο δύναται να ανέλθει μέχρι του διπλασίου του επιτευχθέντος οφέλους, νοουμένου ότι με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύναται να καθορίζεται, ανά διάταξη ή κατηγορία διατάξεων, ο τρόπος προσδιορισμού και αποτίμησης του επιτυγχανομένου οφέλους.

(4) Εφόσον μετά την επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συνεχίζεται η παράβαση, το αρμόδιο για την επιβολή του προστίμου όργανο δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, θεωρώντας τη μη συμμόρφωση ως επανάληψη της παράβασης, εάν ο παραβάτης δε συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της νομοθεσίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση επανειλημμένων ή συνεχών παραβάσεων το διοικητικό πρόστιμο δύναται να επιβάλλεται κατ’ επανάληψη.

(5) Το Συμβούλιο, πριν επιβάλει πρόστιμο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καλεί το πρόσωπο που κατηγορείται για παράβαση του παρόντος Νόμου σε απολογία με υποβολή γραπτού υπομνήματος, το οποίο υποβάλλεται στην τασσόμενη προς τούτο προθεσμία, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δέκα εργασίμων ημερών.

(6) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (4),  σε περίπτωση παράβασης από εκδότη των διατάξεων που απαριθμούνται στο εδάφιο (1), το Συμβούλιο, σταθμίζοντας τη βαρύτητα της παράβασης, ιδίως σε σχέση με-

(α) Την ανάγκη προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών και διατήρησης της εμπιστοσύνης τους στην εύρυθμη λειτουργία της κάθε επί μέρους αγοράς·

(β) τα κριτήρια διαφοροποίησης των επί μέρους αγορών του Χρηματιστηρίου και τους ισχύοντες σε κάθε αγορά κανόνες· και

(γ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη διάρκεια της παράλειψης συμμόρφωσης προς τις σχετικές διατάξεις, προκειμένου περί συνεχών υποχρεώσεων, ή τη συχνότητα των παραβάσεων,

δύναται να επιβάλλει στον εκδότη τη μετάταξη των κινητών αξιών του σε άλλη αγορά του Χρηματιστηρίου, την οποία και καθορίζει, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Αποφάσεις του Συμβουλίου:

Νοείται ότι, ο εκδότης δύναται, αντί της μετάταξης να επιλέξει τη διαγραφή των κινητών αξιών του από το Χρηματιστήριο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ζ και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Αποφάσεων και τηρηθούν οι οριζόμενες στις διατάξεις αυτές υποχρεώσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει και τη διαγραφή των κινητών αξιών από το Χρηματιστήριο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 116, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κεφαλαίου Ζ.

(7) Σε περίτπωση επιβολής κυρώσεων από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποστέλλοντάς της απόσπασμα της σχετικής Αποφάσεως και οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο του ζητηθεί από αυτή.

(8) Εφόσον στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει επιβληθεί επανειλημμένα, αλλά τουλάχιστον δύο φορές εντός περιόδου ενός έτους, από το Συμβούλιο πρόστιμο για την ίδια παράβαση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν παραπομπής από το Συμβούλιο με το αίτημα της εξέτασης προς επιβολή από εκείνη προστίμου ή και αυτεπαγγέλτως, δύναται να επιλαμβάνεται των νέων παραβάσεων:

Νοείται ότι, εφόσον επιληφθεί της υπόθεσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιβάλει πρόστιμο, το Συμβούλιο δεν δύναται να επιβάλει πρόστιμο για τις νέες παραβάσεις.

(9) Η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο και, εν γένει, τον παρόντα Νόμο υφίσταται ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη που επισύρουν οι ίδιες πράξεις.

Διοικητικές κυρώσεις

121.-(1) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 114,  των διατάξεων του Κεφαλαίου Στ ,  και των Τμημάτων 3 και 6 του Κεφαλαίου Β, αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία, σταθμίζοντας τη βαρύτητα της παράβασης, καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη διάρκεια της παράλειψης συμμόρφωσης προς τις σχετικές διατάξεις, δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο.

(2) Εφόσον μετά την επιβολή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συνεχίζεται η παράβαση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, θεωρώντας τη μη συμμόρφωση ως επανάληψη της παράβασης, εάν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της νομοθεσίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση επανειλημμένων ή συνεχιζόμενων παραβάσεων το διοικητικό πρόστιμο δύναται να επιβάλλεται κατ’ επανάληψη.

(3) Σε κάθε περίπτωση, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις που δικαιολογούν την επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμο κυρώσεις.

(4) Το Συμβούλιο, εφόσον διαπιστώσει παραβάσεις που δικαιολογούν την επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το παρόν άρθρο, δύναται να παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δικαιούχος των επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προστίμων

122.-(1) Τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Μέρους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λογίζονται ως έσοδα του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικών προστίμων, η Δημοκρατία λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς την Δημοκρατία.

Δημοσιοποίηση παραβάσεων του παρόντος Νόμου

123.Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που ορίζονται στο παρόν Μέρος, σε περίπτωση μη τήρησης από τον εκδότη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την εισαγωγή κινητών αξιών του στο Χρηματιστήριο, το Συμβούλιο δύναται να δίδει δημοσιότητα στο γεγονός αυτό, όπως δύναται το ίδιο να ορίζει περαιτέρω με Αποφάσεις του.

Κριτήρια έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αποφάσεων του Συμβουλίου

124.-(1) Όπου στα Μέρη Χ και ΧΙ προβλέπεται η παροχή έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε Αποφάσεις του Συμβουλίου, η έγκριση αυτή παρέχεται με γνώμονα αποκλειστικώς το δημόσιο συμφέρον για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς του Χρηματιστηρίου και, γενικότερα, της κεφαλαιαγοράς, χωρίς να υπεισέρχεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα επιχειρηματικών αποφάσεων και επιχειρηματικής πολιτικής, που είναι της αρμοδιότητας του Συμβουλίου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει θέση επί των Αποφάσεων του Συμβουλίου, τις οποίες καλείται να εγκρίνει, εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τον ένα  μήνα και, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή κρίνει ότι απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία, τους δύο μήνες από της υποβολής της Αποφάσεως:

Νοείται ότι, μη έκδοση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί Αποφάσεως του Συμβουλίου, που ετέθη υπόψη της προς έγκριση, μετά πάροδο των προθεσμιών του παρόντος εδαφίου λογίζεται ως παροχή της εγκρίσεως.

Υπόδειξη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τροποποίηση Αποφάσεων του Συμβουλίου

125.-(1) Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι, για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς του Χρηματιστηρίου, καθώς και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων των επενδυτών, επιβάλλεται η τροποποίηση Απόφασης του Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του Μέρους Χ ή του Μέρους ΧΙ, με αιτιολογημένη της απόφαση γνωστοποιεί τούτο στο Συμβούλιο και του τάσσει εύλογη προθεσμία για να λάβει τα μέτρα που υποδεικνύει ή άλλα κατάλληλα μέτρα αποδεκτά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, οι υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκτείνονται αποκλειστικώς σε θέματα δημοσίου συμφέροντος, χωρίς αυτή να υπεισέρχεται σε θέματα επιχειρηματικών αποφάσεων και επιχειρηματικής πολιτικής, που είναι της αρμοδιότητος του Συμβουλίου.

(2) Η απόφαση που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το εδάφιο (1) κοινοποιείται και στον Υπουργό Οικονομικών.

(3) Το Συμβούλιο γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Υπουργό Οικονομικών την απόφαση που λαμβάνει επί των υποδείξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον κρίνει ότι τα μέτρα που έχει λάβει το Συμβούλιο με την απόφαση που λαμβάνει κατά το εδάφιο (3) δεν είναι ικανοποιητικά ή επαρκή, θέτει το θέμα ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την απόφαση του Συμβουλίου, που του γνωστοποιείται σύμφωνα με το εδάφιο (3), δύναται να λάβει κάθε μέτρο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Δημοσίευση Οδηγιών και Αποφάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

126. Οι προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο Οδηγίες ή Αποφάσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Γενική υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συμβουλίου

127. Όπου στον παρόντα Νόμο προβλέπεται δικαίωμα ή αρμοδιότητα ή εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή του Συμβουλίου να ζητούν από πρόσωπα, στα οποία απευθύνονται, να υποβάλλουν στοιχεία ή να επιδεικνύουν συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή, κατά περίπτωση, το Συμβούλιο, κάνοντας χρήση του σχετικού δικαιώματος, αρμοδιότητας ή εξουσίας τους, προβάλλουν τέτοιο αίτημα, αντιστοιχεί σ' αυτό σχετική υποχρέωση συμμόρφωσης των προσώπων, στα οποία απευθύνεται εκάστοτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή το Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Υποχρεώσεις εκδότριας εταιρείας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Τμήμα 1 Τήρηση διατάξεων της νομοθεσίας περί εταιρειών
Τήρηση από την εκδότρια εταιρεία της νομοθεσίας του κράτους σύστασής της και του παρόντος Νόμου

128. Η εκδότρια εταιρεία  τηρεί-

(α) Τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο συστάθηκε, η οποία διέπει τη νομική της κατάσταση, οργάνωση και λειτουργία,  και

(β)τις διατάξεις του παρόντος  Νόμου, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Οδηγιών ή Αποφάσεων,

καθόλο το χρόνο κατά τον οποίο οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Τμήμα 2 Διαπραγμάτευση μετοχών της αυτής κατηγορίας νέας εκδόσεως
Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο μετοχών ίδιας κατηγορίας με ήδη εισηγμένες μετοχές της εκδότριας εταιρείας

129.Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου (2) του  άρθρου 73, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών της αυτής κατηγορίας με εκείνες που είναι ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η εκδότρια εταιρεία ζητά  την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, έτσι ώστε η εισαγωγή να επιτευχθεί το αργότερο κατά το χρονικό σημείο που αυτές καθίστανται ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός έξι  μηνών από της εκδόσεώς τους:

Νοείται ότι, με την υποβολή της αίτησης  η εκδότρια εταιρεία  επιδεικνύει την οφειλόμενη επιμέλεια και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, που δύναται να λάβει, για την επιτυχή ολοκλήρωση της εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο.

Τμήμα 3 Μεταχείριση των μετόχων
Ίση μεταχείριση μετόχων

130. Η εκδότρια εταιρεία προβλέπει και εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των μετόχων υπό τις αυτές συνθήκες.

Διάθεση πληροφοριών στους μετόχους

131. Η εκδότρια εταιρεία  διαθέτει στη Δημοκρατία την απαραίτητη υποδομή για την αποτελεσματική και άμεση διάθεση των πληροφοριών που απαιτούνται για να δύνανται οι μέτοχοι να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους και, ιδίως-

(α) Πληροφορεί τους μετόχους για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος ψήφου·

(β) ενημερώνει κατάλληλα τους μετόχους για τη διανομή και πληρωμή μερισμάτων και την έκδοση νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άσκησης δικαιωμάτων προτιμήσεως, παραχώρησης νέων μετοχών, εγγραφής στο κεφάλαιο, παραίτησης από σχετικά δικαιώματα, ανταλλαγής και μετατροπής, δημοσιεύοντας ανακοινώσεις ή αποστέλλοντας στους μετόχους σχετικές επιστολές· και

(γ) ορίζει πιστωτικό ίδρυμα ως εντολοδόχο, για να δύνανται οι μέτοχοι να ασκούν σ’ αυτό τα περιουσιακής φύσης δικαιώματά τους, εκτός εάν η εκδότρια εταιρεία εξασφαλίζει η ίδια την οικονομική εξυπηρέτηση.

Xρήση ηλεκτρονικών μέσων από την εκδότρια εταιρεία για διάδοση πληροφοριών

132. Για το σκοπό της διάδοσης στους μετόχους των πληροφοριών του άρθρου 131, η εκδότρια εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά  μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση λαμβάνεται σε γενική συνέλευση και πληροί τουλάχιστον τους ακόλουθους όρους:

(α) Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων δεν εξαρτάται από τον τόπο της έδρας ή της κατοικίας του μετόχου ή του δικαιούμενου να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου·

(β) θεσπίζεται σύστημα αναγνώρισης για να εξασφαλιστεί ότι ενημερώνονται πραγματικά οι μέτοχοι ή οι δικαιούμενοι να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου·

(γ) παρέχεται δυνατότητα εναλλακτικής ενημέρωσης για τους μετόχους ή τους δικαιουμένους να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι δεν συναινούν στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για τη μεταβίβαση σ’ αυτούς πληροφοριών και δηλώνουν τούτο στην εκδότρια εταιρεία.

Ρύθμιση θεμάτων μεταχείρισης μετόχων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

133. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγίες της, δύναται να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Τμήματος ως προς εκδότριες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οποιαδήποτε  αγορά του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη δεν παραβλάπτει την αρμοδιότητα του Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο  (6) του άρθρου 113.

Τμήμα 4 Τροποποίηση ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού
Ανακοίνωση τροποποίησης ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού εκδότριας εταιρείας

134.-(1) Εκδότρια εταιρεία που προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση του ιδρυτικού της εγγράφου ή του καταστατικού της ανακοινώνει στο Συμβούλιο το σχέδιο των υπό τροποποίηση διατάξεων.

(2) Η ανακοίνωση κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) γίνεται το αργότερο κατά το χρόνο, κατά τον οποίο δημοσιεύεται η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, που συνέρχεται για να αποφασίσει επί της προτεινομένης τροποποίησης.

Τμήμα 5 Εταιρικές εξελίξεις
Δημοσίευση από την εκδότρια εταιρεία πληροφοριών ως προς τις μετοχές και την εταιρεία

135.-(1) Η εκδότρια εταιρεία δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση πληροφορίες για κάθε τροποποίηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις διάφορες κατηγορίες μετοχών.

(2) Η εκδότρια εταιρεία ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση, στο Χρηματιστήριο, κατά τον καθορισμένο τύπο, και δημοσιοποιεί κάθε ανάληψη θέσης, παραίτηση ή μεταβολή στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου.

Ανακοίνωση και δημοσίευση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων

136.Η εκδότρια εταιρεία, ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση στο Χρηματιστήριο, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και δημοσιεύει προκαταρκτικά αποτελέσματα που ανακοινώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους.

Τμήμα 6 Ανακοίνωση πληροφοριών ως προς συναλλαγές που ενέχουν κίνδυνο συγκρούσεως συμφερόντων
Ανακοίνωση κατάρτισης συναλλαγών της εκδότριας εταιρείας με όργανα της διοίκησής της και συνδεδεμένα πρόσωπα

137.-(1) Ανεξάρτητα από τυχόν άλλες υποχρεώσεις της, όταν συνάπτει συμφωνίες ή συναλλάσσεται με όργανα διοίκησής της ή με τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (3) πρόσωπα, η εκδότρια εταιρεία  ενεργεί σύμφωνα με την κρατούσα κατά το χρόνο της συναλλαγής ή της κατάρτισης της συμφωνίας πρακτική και ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνιών ή την κατάρτιση συναλλαγών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο, και δημοσιεύει πληροφορίες για τη σύναψη ή κατάρτισή τους μέσα σε προθεσμία επτά  κατ΄ ανώτατο όριο ημερών, εφόσον η συνολική τους αξία υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων Λιρών Κύπρου (ΛΚ 100.000) ανά ημερολογιακό έτος  ανά πρόσωπο ή ομάδα συνδεδεμένων προσώπων:

Νοείται ότι, οι παραπάνω συμφωνίες ή συναλλαγές ανακοινώνονται σε κάθε περίπτωση με τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο στην τακτική γενική συνέλευση της εκδότριας εταιρείας.

(2) Η εκδότρια εταιρεία καταχωρεί και φυλάσσει τις σχετικές πληροφορίες για τις συμφωνίες και συναλλαγές αυτές σε ειδικούς φακέλους που τηρεί για κάθε όργανο διοίκησης και για κάθε καθοριζόμενο στο εδάφιο (3) πρόσωπο στα κεντρικά της γραφεία και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στους πιο πάνω φακέλους σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του συνήθους ωραρίου εργασίας.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου  (3), καθορισμένα  πρόσωπα λογίζονται και τα εξής-

(α) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διευθυντής, ο προϊστάμενος Λογιστηρίου, ο Γραμματέας, οι ελεγκτές, τα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων της εκδότριας εταιρείας και οποιοσδήποτε μέτοχος κατέχει κατά κυριότητα, είτε ο ίδιος προσωπικά, είτε μαζί με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) πρόσωπα, σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν (5%) και άνω, μετοχές ή τα παραστατικά τους πιστοποιητικά με δικαίωμα ψήφου της εκδότριας εταιρείας,

(β) πρόσωπα που κατέχουν κινητές αξίες στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) επιχειρήσεις ελεγχόμενες από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) ή συνδεδεμένες με αυτά επιχειρήσεις,

(δ) πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ).

(4) Για τους σκοπούς της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3), ‹πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση› σημαίνει πρόσωπα που με συντονισμένες ενέργειες ή κατόπιν συμφωνίας συνεργάζονται μεταξύ τους και περιλαμβάνει κατά μαχητό τεκμήριο τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων-

(i) Το σύζυγο και τους συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού συγγένειας οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο  (3)·

(ii) εταιρείες, στις οποίες οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο  (3), κατέχει, είτε το ίδιο, είτε από κοινού με τα λοιπά, πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο  (3), τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατόν (20%) των δικαιωμάτων ψήφου·

(iii) ταμεία προνοίας επιχείρησης ελεγχόμενης από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3)·

(iv) συνεταίροι οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο  (3).

(5) Ως προς εκδότριες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να εξειδικεύονται θέματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος Τμήματος και να ορίζονται και πρόσθετες υποχρεώσεις:

Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη δεν παραβλάπτει την αρμοδιότητα του Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (6) του άρθρου 113 .

Τμήμα 7 Ισοδύναμο των δημοσιευμένων πληροφοριών
Ισοδύναμο των παρεχομένων πληροφοριών από εκδότρια εταιρεία με μετοχές εισηγμένες και σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους

138.-(1) Εκδότρια εταιρεία, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε περισσότερες οργανωμένες αγορές που εδρεύουν ή λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος, παρέχει στη Δημοκρατία ισοδύναμες πληροφορίες ως προς τα στοιχεία που υποχρεούται να δημοσιεύει βάσει του παρόντος Κεφαλαίου ή των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών του κράτους μέλους στις άλλες οργανωμένες αγορές.

(2) Εφόσον οι μετοχές της εκδότριας εταιρείας έχουν εισαχθεί, τόσο στη Δημοκρατία, όσο και σε χρηματιστήριο τρίτης χώρας, η εταιρεία παρέχει στο Χρηματιστήριο πληροφορίες τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που παρέχει στην αγορά της εν λόγω τρίτης χώρας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δύνανται να έχουν σημασία για την αξιολόγηση και αποτίμηση των μετοχών.

(3)  Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 118  κατά το δυνατόν ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή τους στις άλλες οργανωμένες αγορές.

Τμήμα 8 Αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Δημοσίευση πληροφοριών κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

139.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της, δύναται να επιβάλλει σε εκδότρια εταιρεία τη δημοσίευση πληροφοριών, εφόσον, κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι πληροφορίες αυτές-

(α) Πρέπει να δημοσιεύονται βάσει των διατάξεων του Τμήματος 5 ή του Τμήματος 6 ή του Τμήματος 7· ή

(β) ενδέχεται να επηρεάσουν την αξιολόγηση των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο, λόγω του σημαντικού τους χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, η δημοσίευσή τους διασφαλίζει τα συμφέροντα των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί τις Αποφάσεις της κατά το εδάφιο  (1)  στο Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Πληροφορίες που δημοσιεύονται περιοδικώς από εκδότριες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Τμήμα 1 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση συμβούλων
Δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκδότριας εταιρίας

140.-(1) Εκδότρια εταιρεία, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, δημοσιεύει το συντομότερο δυνατό μετά την κατάρτισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου δικαίου περί εταιρειών, και το αργότερο εντός τεσσάρων  μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών ή κατά τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου άλλου κράτους μέλους, στο οποίο έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία ή κατά τις διατάξεις τρίτης χώρας, στην οποία έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία, οι οποίες είναι ισοδύναμες των αντίστοιχων της Δημοκρατίας, και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή κατά άλλο τύπο που καθορίζεται με Απόφαση του Συμβουλίου και ελέγχονται από ανεξάρτητους ελεγκτές σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα  και περιλαμβάνουν οπωσδήποτε -

(α) Τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, συνοδευόμενες από την έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών·

(β) την έκθεση συμβούλων· και

(γ) δήλωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των υπεύθυνων της εταιρείας για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των οποίων υπευθύνων το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα αναγράφονται σαφώς, ότι, με βάση τη γνώση τους, που είναι προϊόν επιμελούς και ευσυνείδητης εργασίας, τα στοιχεία που αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη:

Νοείται ότι, με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύναται να καθορίζονται πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με δυνατότητα διαφοροποίησης ανά αγορά.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία  εκδότρια εταιρεία καταρτίζει, την ίδια χρονική περίοδο οικονομικές καταστάσεις σε μη ενοποιημένη μορφή, και οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη μορφή, δημοσιεύει και τις τελευταίες και, σε κάθε περίπτωση, αυτές που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς:

Νοείται ότι, κατόπιν αίτησης της εκδότριας εταιρείας προς το Συμβούλιο, το τελευταίο, με απόφασή του, δύναται να της επιτρέψει να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις, είτε μόνο σε μη ενοποιημένη, είτε μόνο σε ενοποιημένη μορφή, αν η μορφή, στην οποία δεν πρόκειται να δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις, δεν περιέχουν σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(3) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αποστέλλονται στο Χρηματιστήριο  το συντομότερο δυνατό μετά την κατάρτισή τους και το αργότερο εντός τεσσάρων  μηνών από τη λήξη της περιόδου, στην οποία αναφέρονται, ενώ οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αποστέλλονται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέσα στην ίδια προθεσμία:

Νοείται ότι, εφόσον έχει χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας δημοσιεύσεως σύμφωνα με το εδάφιο (1), παρατείνεται και η κατά την παράγραφο (3) προθεσμία υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Χρηματιστήριο ή, κατά περίπτωση, και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(4)(α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  είναι διαθέσιμες και προσιτές στο κοινό για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά τη δημοσίευσή τους.

(β) Στο χρονικό αυτό διάστημα η εκδότρια εταιρεία  παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μέσω της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο και σε κάθε περίπτωση  χορηγεί αντίγραφα αυτών σε κάθε ενδιαφερόμενο στα κεντρικά της γραφεία.

(5)(α) Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εκδότριας εταιρείας ανατίθεται σε αναγνωρισμένους και ανεξάρτητους από αυτήν εγκεκριμένους ελεγκτές.

(β) Δεν θεωρείται ανεξάρτητος ελεγκτής σε περίπτωση που αυτός έχει ή δεσμεύεται να αποκτήσει, είτε ο ίδιος, είτε συνέταιρος του, είτε ο οίκος στον οποίο ανήκει άμεσο ή έμμεσο έστω, αλλά ουσιαστικό, οικονομικό συμφέρον στην εκδότρια εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση ή σε περίπτωση που τελεί σε σχέση εξάρτησης προς την εκδότρια εταιρεία.

Ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

141.-(1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων της εκδότριας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της εκδότριας εταιρείας:

Νοείται ότι, οι τυχόν ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων του συγκροτήματος – ομίλου, στο οποίο ανήκει η εκδότρια εταιρεία.

(2) Σε κάθε περίπτωση, η εκδότρια εταιρεία παρέχει λεπτομερέστερες ή συμπληρωματικές πληροφορίες ως προς την ίδια και το συγκρότημα - όμιλο στο οποίο τυχόν ανήκει, όπως δύναται να καθορίζει το Συμβούλιο, με Αποφάσεις του, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι παρέχεται αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της εκδότριας εταιρείας ή και του συγκροτήματος -ομίλου.

Τμήμα 2 Υποχρέωση δημοσίευσης εξαμηνιαίων εκθέσεων και περιεχόμενο τους
Δημοσίευση εξαμηνιαίων εκθέσεων

142.-(1) Εκδότρια εταιρεία, της οποίας μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, δημοσιεύει εξαμηνιαία έκθεση για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματά της κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε οικονομικού έτους.

(2) Η εξαμηνιαία έκθεση δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου στο οποίο αυτή αναφέρεται.

(3) Αντίγραφο της εξαμηνιαίας έκθεσης διαβιβάζεται  στο Χρηματιστήριο το συντομότερο δυνατό μετά την οριστικοποίηση και υπογραφή της από τα αρμόδια όργανα της εκδότριας εταιρείας της οποίας οι τίτλοι δεν είναι εισηγμένοι σε οργανωμένη αγορά και εν πάση περιπτώσει όχι μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται.

(4) Η εξαμηνιαία έκθεση είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη στο κοινό για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά τη δημοσίευσή της, όπως δύναται να εξειδικεύει με Αποφάσεις του το Συμβούλιο.

Μορφή και περιεχόμενο εξαμηνιαίων εκθέσεων

143.-(1) Η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο που αφορά τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία και σχολιασμό της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της εκδότριας εταιρείας κατά το εξάμηνο που εξετάζεται.

(2) Το Συμβούλιο δύναται να επιτρέπει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κατ' εξαίρεση στις εταιρείες να υποβάλουν το αποτέλεσμα με τη μορφή αριθμητικής εκτίμησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της εταιρείας δεν έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους:

Νοείται ότι, η προσφυγή στη διαδικασία αυτή πρέπει να είναι εμφανής στην έκθεση της εταιρείας και δεν επιτρέπεται να δημιουργεί κίνδυνο παραπλάνησης του επενδυτή.

(3) Όταν η εκδότρια εταιρεία κατέβαλε ή προτίθεται να καταβάλει προκαταβολές μερισμάτων, τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να δείχνουν το αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση των φόρων για το οικείο εξάμηνο και για τις προκαταβολές επί μερισμάτων που καταβλήθηκαν ή προτίθεται να καταβληθούν.

(4) Ο σχολιασμός  περιλαμβάνει κάθε σημαντικό στοιχείο για να μπορούν οι επενδυτές να μορφώνουν τεκμηριωμένη γνώμη, γνωρίζοντας ακριβώς την κατάσταση, την εξέλιξη της δραστηριότητας και τα αποτελέσματα της εκδότριας εταιρείας και του συγκροτήματος – ομίλου, στο οποίο τυχόν ανήκει, καθώς και κάθε ιδιαίτερο παράγοντα που επηρέασε τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα αυτά κατά την περίοδο που εξετάζεται, και επιτρέπει τη σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου οικονομικού έτους, ενώ αναφέρεται, στο μέτρο του δυνατού, στην εξέλιξη που προβλέπεται να έχει η εκδότρια εταιρεία και το συγκρότημα -  όμιλος κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

Δημοσίευση εκθέσεων σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη μορφή

144.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία εκδότρια εταιρεία καταρτίζει, την ίδια χρονική περίοδο εξαμηνιαίες εκθέσεις σε μη ενοποιημένη μορφή και εξαμηνιαίες εκθέσεις σε ενοποιημένη μορφή, δημοσιεύει και τις τελευταίες και, σε κάθε περίπτωση, αυτές που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να επιτρέπει στην εκδότρια εταιρεία, κατόπιν σχετικής αίτησης που αυτή υποβάλλει στο Συμβούλιο, να δημοσιεύσει την εξαμηνιαία έκθεση, είτε μόνο σε μη ενοποιημένη, είτε μόνο σε ενοποιημένη μορφή, εάν η μορφή, στην οποία δεν πρόκειται να δημοσιευθεί η εξαμηνιαία έκθεση δεν περιέχει σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

(2) Η απόφαση του Συμβουλίου κατά το εδάφιο  (1) υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(3) Εφόσον το Συμβούλιο ή, στην περίπτωση του εδαφίου (2), και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κρίνουν ότι η μορφή οικονομικών καταστάσεων που ζήτησε η εκδότρια εταιρεία να μην δημοσιευθεί περιέχει σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες, δύνανται να απαιτήσουν από την εταιρεία, είτε τη δημοσίευση και της άλλης μορφής εξαμηνιαίας έκθεσης, είτε την παροχή των εν λόγω σημαντικών συμπληρωματικών πληροφοριών.

(4) Το Συμβούλιο με Αποφάσεις του που εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει και γενικούς όρους εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Μνεία για έλεγχο ή μη από ανεξάρτητο, εγκεκριμένο ελεγκτή

145.-(1) Η εκδότρια εταιρεία αναφέρει στην εξαμηνιαία της έκθεση εάν αυτή έχει ελεγχθεί ή όχι από ανεξάρτητο, εγκεκριμένο ελεγκτή.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία η εξαμηνιαία έκθεση έχει ελεγχθεί από  εγκεκριμένο ελεγκτή, η έκθεση του τελευταίου και οι ενδεχόμενες επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις του δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου στην έκθεση.

Παράλειψη πληροφοριών η δημοσίευση των οποίων θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή ζημιογόνα για την εκδότρια εταιρεία

146.-(1) Κατόπιν αιτήσεως της εκδότριας εταιρείας που υποβάλλεται στο Συμβούλιο, αυτό δύναται να επιτρέψει να μην συμπεριληφθούν στην εξαμηνιαία έκθεση ορισμένες πληροφορίες, η δημοσίευση, των οποίων επιβάλλεται από τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος, εάν κρίνει ότι η δημοσίευση των πληροφοριών αυτών θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα είχε ως αποτέλεσμα σοβαρή ζημία της εκδότριας εταιρείας, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η μη δημοσίευση των πληροφοριών αυτών δεν προκαλεί κίνδυνο παραπλανήσεως του κοινού σχετικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις που είναι ουσιώδη για την αξιολόγηση και αποτίμηση των εν λόγω μετοχών:

Νοείται ότι, υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την ορθότητα των γεγονότων, στα οποία στηρίζεται η αίτηση απαλλαγής είναι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εκδότριας εταιρείας και οι υπογράφοντες την αίτηση.

(2) Η απόφαση του Συμβουλίου κατά το εδάφιο (1) εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ισχύουν και για τις τυχόν διαφοροποιημένες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις εκδότριες εταιρείες  κατ' εφαρμογή του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου Β και του Τμήματος 3.

Εξαμηνιαία έκθεση που δημοσιεύεται σε τρίτη χώρα

147.Σε περίπτωση κατά την οποία  εκδότρια εταιρεία υπαγόμενη στο δίκαιο τρίτης χώρας δημοσιεύει σε τρίτη χώρα εξαμηνιαία έκθεση, το Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να της επιτρέπει να δημοσιεύει την έκθεση αυτή στη θέση της εξαμηνιαίας εκθέσεως που προβλέπεται στο παρόν Τμήμα, εφόσον οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ισοδύναμες με εκείνες που θα δημοσιεύονταν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Τμήματος.

Εξαμηνιαία έκθεση που δημοσιεύεται σε περισσότερα κράτη μέλη

148. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαμηνιαία έκθεση πρέπει να δημοσιευτεί σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν επαφών με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, δύναται, με απόφασή της, να επιτρέπει παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος, προκειμένου να γίνει δεκτό ως μοναδικό το κείμενο της έκθεσης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κράτους μέλους, σε χρηματιστήριο του οποίου εισήχθηκαν για πρώτη φορά οι μετοχές της εκδότριας εταιρείας ή κείμενο που να το προσεγγίζει όσο γίνεται περισσότερο.

Τμήμα 3 Συμπληρωματικές πληροφορίες
Εξειδίκευση υποχρεώσεων εκδοτριών εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου

149.Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 113 με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να εξειδικεύονται  οι υποχρεώσεις των εκδοτριών εταιρειών, των οποίων μετοχές είναι εισηγμένες σε Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου-

(α) Ως προς τις πληροφορίες και τα στοιχεία που υποχρεούνται να δημοσιεύουν σύμφωνα με το Τμήμα 1 ή και το Τμήμα 2,

(β) ως προς τη διαδικασία δημοσίευσης,

(γ) ως προς το χρόνο διενέργειας της δημοσίευσης, και

να εξειδικεύονται περαιτέρω υποχρεώσεις τους προς πληροφόρηση των επενδυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Υποχρεώσεις εκδότη του οποίου ομολογίες ή άλλα ομοειδή χρεόγραφα έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο
Τμήμα 1 Υποχρεώσεις εκδότη ο οποίος έχει εκδώσει ομολογίες που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο
Τήρηση από την εκδότρια επιχείρηση της νομοθεσίας του κράτους σύστασής της και του παρόντος Νόμου

150.  Η εκδότρια επιχείρηση τηρεί-

(α) Τις διατάξεις του κράτους, στο οποίο συστάθηκε, και που διέπουν τη νομική της κατάσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία της, καθώς και

(β) τις  διατάξεις του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότησή Οδηγιών ή Αποφάσεων,

καθόλο το χρόνο κατά τον οποίο οι ομολογίες της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Ίση μεταχείριση ομολογιούχων

151. Η εκδότρια επιχείρηση προβλέπει βάσει των ιδρυτικών και καταστατικών της εγγράφων και διασφαλίζει και στην πράξη την ίση μεταχείριση των ομολογιούχων του αυτού δανείου ως προς όλα τα δικαιώματα που συνδέονται μ' αυτές τις ομολογίες:

Νοείται ότι, ο όρος αυτός δεν παρεμποδίζει τη διενέργεια, σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας, προσφορών προεξαγοράς εκ μέρους της εκδότριας επιχείρησης προς ορισμένους ομολογιούχους, ιδίως λόγω προτεραιοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση των όρων έκδοσης.

Διάθεση πληροφοριών στους ομολογιούχους

152. Η εκδότρια επιχείρηση διαθέτει στη Δημοκρατία την απαραίτητη υποδομή για την αποτελεσματική και άμεση διάθεση των πληροφοριών που απαιτούνται για να δύνανται οι ομολογιούχοι να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους και, ιδίως -

(α) Δημοσιεύει ανακοινώσεις ή γνωστοποιεί μέσω εγκυκλίων στους ομολογιούχους τη διεξαγωγή συνελεύσεων των ομολογιούχων, την πληρωμή τόκων και τοκομεριδίων και την εξόφληση των ομολογιών·

(β) διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, τυχόν προβλεπομένων δικαιωμάτων μετατροπής, ανταλλαγής, εγγραφής, παραιτήσεως, είσπραξης τόκων, καθώς και εξοφλήσεως, παρέχοντας στους ομολογιούχους με πρόσφορο τρόπο την απαιτούμενη ενημέρωση και, ιδίως, καθιστώντας γνωστές τις προϋποθέσεις για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων τους·

(γ) ορίζει πιστωτικό ίδρυμα ως εντολοδόχο, για να δύνανται οι ομολογιούχοι να ασκούν σ’ αυτό τα περιουσιακής φύσης δικαιώματά τους, εκτός εάν η εκδότρια επιχείρηση εξασφαλίζει η ίδια την οικονομική εξυπηρέτηση.

Ανακοίνωση τροποποίησης ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού εκδότριας επιχείρησης

153.-(1) Εκδότρια επιχείρηση που προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση του ιδρυτικού της εγγράφου ή του καταστατικού της, με επίπτωση στα δικαιώματα των ομολογιούχων, ανακοινώνει στο Συμβούλιο το σχέδιο των υπό τροποποίηση διατάξεων.

(2) Η ανακοίνωση του εδαφίου (1) γίνεται το αργότερο κατά το χρόνο κατά τον οποίο δημοσιεύεται η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, που συνέρχεται για να αποφασίσει επί της προτεινομένης τροποποίησης.

Δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκδότριας επιχείρησης

154.-(1) Η εκδότρια επιχείρηση δημοσιεύει το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους τις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με-

(α) Τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών·

(β) τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου άλλου κράτους μέλους. στο οποίο έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία· ή

(γ) τις διατάξεις τρίτου κράτους στο οποίο έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία, οι οποίες πρέπει να είναι ισοδύναμες των αντίστοιχων της Δημοκρατίας και σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή κατά άλλο τύπο που καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου και ελέγχονται από ανεξάρτητους ελεγκτές σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

(2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνουν οπωσδήποτε -

(α) Τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, συνοδευόμενες από την έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών·

(β) την έκθεση συμβούλων· και

(γ) δήλωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των υπεύθυνων της εταιρείας για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των οποίων υπευθύνων το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα αναγράφονται σαφώς, ότι, με βάση τη γνώση τους, που είναι προϊόν επιμελούς και ευσυνείδητης εργασίας, τα στοιχεία που αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη:

Νοείται ότι, με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύναται να καθορίζονται πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με δυνατότητα διαφοροποίησης ανά αγορά.

(3) Αν εκδότρια επιχείρηση καταρτίζει, την ίδια χρονική περίοδο, οικονομικές καταστάσεις σε μη ενοποιημένη μορφή και οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη μορφή, δημοσιεύει αυτές που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

(4) Κατόπιν αίτησης της εκδότριας επιχείρησης προς το Συμβούλιο, το τελευταίο, με απόφασή του, δύναται να επιτρέψει στην εκδότρια επιχείρηση να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις,  είτε μόνο σε μη ενοποιημένη είτε μόνο σε ενοποιημένη μορφή, αν η μορφή στην οποία δεν πρόκειται να δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιέχουν σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς:

Νοείται ότι, η εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(5) [Διαγράφηκε].

(6) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αποστέλλονται στο Χρηματιστήριο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό μετά την κατάρτισή τους και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται.

Ακρίβεια και αλήθεια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

155.-(1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκδότριας επιχείρησης παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της εκδότριας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της εκδότριας επιχείρησης:

Νοείται ότι, οι τυχόν ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων του συγκροτήματος - ομίλου στο οποίο ανήκει η εκδότρια επιχείρηση.

(2) Σε κάθε περίπτωση, η εκδότρια επιχείρηση  παρέχει λεπτομερέστερες ή συμπληρωματικές πληροφορίες ως προς την ίδια και το συγκρότημα – όμιλο, στο οποίο τυχόν ανήκει, όπως δύναται να καθορίζει το Συμβούλιο, με Αποφάσεις του, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι παρέχεται αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της εκδότριας επιχείρησης.

Δημοσιοποίηση πληροφοριών ως προς τις ομολογίες

156.-(1) Η  εκδότρια επιχείρηση δημοσιοποιεί χωρίς καθυστέρηση-

(α) Κάθε τροποποίηση των δικαιωμάτων των ομολογιούχων, ιδίως σε περίπτωση από τροποποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου ή των επιτοκίων· και

(β) νέες εκδόσεις ομολογιών και, γενικώς δανείων, καθώς και για τις εγγυήσεις που τις συνοδεύουν.

(2) Σε περίπτωση που οι εισηγμένες ομολογίες είναι μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες ή ομολογίες με δικαιώματα προς κτήση κινητής αξίας, η εκδότρια επιχείρηση δημοσιοποιεί χωρίς καθυστέρηση κάθε τροποποίηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις διάφορες κατηγορίες κινητών αξιών τις οποίες αφορούν οι εν λόγω ομολογίες.

Ανακοίνωση κατάρτισης συναλλαγών της εκδότριας επιχείρησης με όργανα της διοίκησής της και με συνδεδεμένα πρόσωπα

157.-(1) Ανεξάρτητα από τυχόν άλλες υποχρεώσεις της, η εκδότρια επιχείρηση, όταν συνάπτει συμφωνίες ή συναλλάσσεται με όργανα διοίκησής της ή με τα καθοριζόμενα στο  εδάφιο (3)  πρόσωπα,  ενεργεί  σύμφωνα με την κρατούσα κατά το χρόνο της συναλλαγής ή της κατάρτισης της συμφωνίας πρακτική και ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνιών ή την κατάρτιση συναλλαγών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο, καθώς και δημοσιεύει πληροφορίες για τη σύναψη ή κατάρτισή τους μέσα σε προθεσμία επτά  κατ΄ ανώτατο όριο ημερών, εφόσον η συνολική τους αξία υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Λιρών Κύπρου (ΛΚ 200.000) ετησίως ανά πρόσωπο ή ομάδα συνδεδεμένων προσώπων:

Νοείται ότι, οι παραπάνω συμφωνίες ή συναλλαγές ανακοινώνονται σε κάθε περίπτωση με τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο στην τακτική γενική συνέλευση της εκδότριας επιχείρησης.

(2) Η εκδότρια επιχείρηση τηρεί τις σχετικές πληροφορίες για τις συμφωνίες και συναλλαγές αυτές σε ειδικούς φακέλους που  τηρεί για κάθε όργανο διοίκησης και για κάθε καθοριζόμενο στο εδάφιο (3) πρόσωπο στα κεντρικά της γραφεία και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στους πιο πάνω φακέλους σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Χρηματιστηρίου ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο κατά τη διάρκεια του συνήθους ωραρίου εργασίας τους.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), καθορισμένα  πρόσωπα λογίζονται και τα εξής-

(α) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διευθυντής, ο προϊστάμενος Λογιστηρίου, ο Γραμματέας, οι ελεγκτές, τα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων της εκδότριας επιχείρησης και οποιοσδήποτε μέτοχος ή εταίρος κατέχει κατά κυριότητα, είτε ο ίδιος προσωπικά, είτε μαζί με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) πρόσωπα, σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) και άνω, μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή παραστατικά τους πιστοποιητικά με δικαίωμα ψήφου της εκδότριας επιχείρησης,

(β) πρόσωπα που κατέχουν κινητές αξίες στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) επιχειρήσεις ελεγχόμενες από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) ή από συνδεδεμένες με αυτά επιχειρήσεις,

(δ) πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ).

(4) Για τους σκοπούς της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) ‹πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση› σημαίνει τα πρόσωπα που ορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 137.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (6) του άρθρου 113, ως προς εκδότριες επιχειρήσεις, των οποίων οι ομολογίες είναι εισηγμένες σε Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να εξειδικεύονται θέματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και να εξειδικεύονται  πρόσθετες υποχρεώσεις.

Παροχή πληροφοριών από εκδότρια επιχείρηση με ομολογίες εισηγμένες και σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους

158.-(1) Εκδότρια επιχείρηση. της οποίας ομολογίες είναι εισηγμένες σε περισσότερες οργανωμένες αγορές που εδρεύουν ή λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος δημοσιεύει στη Δημοκρατία ισοδύναμες πληροφορίες ως προς τα στοιχεία που υποχρεούται να δημοσιεύει βάσει του παρόντος Κεφαλαίου ή των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών των κρατών-μελών με εκείνες που δημοσιεύει ή υποχρεούται να δημοσιεύει στις άλλες οργανωμένες αγορές.

(2) Εφόσον ομολογίες της εκδότριας επιχείρησης έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο και τρίτης χώρας, η εκδότρια επιχείρηση δημοσιεύει στη Δημοκρατία πληροφορίες τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που δημοσιεύει στα τρίτα κράτη ή παρέχει στην αγορά της τρίτης χώρας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δύνανται να έχουν σημασία για την αξιολόγηση και αποτίμηση των ομολογιών.

(3)  Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 118, όπως δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω με Αποφάσεις του το Συμβούλιο.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της, δύναται να επιβάλλει σε εκδότρια επιχείρηση τη δημοσίευση πληροφοριών, εφόσον, κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να δημοσιεύονται βάσει των διατάξεων του παρόντος Τμήματος.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί τις αποφάσεις της κατά το εδάφιο (4) και στο Συμβούλιο.

Τμήμα 2 Υποχρεώσεις κρατών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και διεθνών οργανισμών δημόσιου χαρακτήρα, των οποίων ομολογίες ή άλλα χρεόγραφα έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο
΄Ιση μεταχείριση ομολογιούχων

159. Το κράτος, οι κρατικοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως και οι διεθνείς οργανισμοί δημοσίου χαρακτήρα που εκδίδουν ομολογίες που εισάγουν ή είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο προβλέπουν στους όρους εκδόσεως του ομολογιακού δανείου και διασφαλίζουν στην πράξη την ίση μεταχείριση των ομολογιούχων του αυτού δανείου ως προς όλα τα δικαιώματα που συνδέονται μ' αυτές τις ομολογίες:

Νοείται ότι, ο όρος αυτός δεν παρεμποδίζει τη διενέργεια, σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας, προσφορών προεξαγοράς εκ μέρους του εκδότη προς ορισμένους ομολογιούχους, ιδίως λόγω προτεραιοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση των όρων έκδοσης. Το κράτος, οι κρατικοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι διεθνείς οργανισμοί δημοσίου χαρακτήρα που εκδίδουν ομολογίες που εισάγουν ή είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο προβλέπουν στους όρους έκδοσης του ομολογιακού δανείου και διασφαλίζουν στην πράξη την ίση μεταχείριση των ομολογιούχων του αυτού δανείου ως προς όλα τα δικαιώματα που συνδέονται μ' αυτές τις ομολογίες:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο όρος αυτός δεν παρεμποδίζει τη διενέργεια, σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας, προσφορών προεξαγοράς εκ μέρους του εκδότη προς ορισμένους ομολογιούχους, ιδίως λόγω προτεραιοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση των όρων έκδοσης.

Διάθεση πληροφοριών στους ομολογιούχους

160.Οι εκδότες ομολογιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 159 διαθέτουν στη Δημοκρατία την υποδομή που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική και άμεση διάθεση των πληροφοριών που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων των ομολογιούχων και, ιδίως -

(α) Δημοσιεύουν ανακοινώσεις ή γνωστοποιούν μέσω εγκυκλίων στους ομολογιούχους τη διεξαγωγή συνελεύσεων των ομολογιούχων, την πληρωμή τόκων και την εξόφληση των ομολογιών,

(β) διευκολύνουν την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, παρέχοντας στους ομολογιούχους με πρόσφορο τρόπο την απαιτούμενη ενημέρωση και, ιδίως, καθιστώντας γνωστές τις προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων τους,

(γ) ορίζουν πιστωτικό ίδρυμα ως εντολοδόχο, για να δύνανται οι ομολογιούχοι να ασκούν σ’ αυτό τα περιουσιακής φύσης δικαιώματά τους.

Παροχή πληροφοριών για ομολογίες εισηγμένες και σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους

161.-(1) Οι εκδότες ομολογιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 159, των οποίων ομολογίες είναι εισηγμένες σε περισσότερες οργανωμένες αγορές που εδρεύουν ή λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος, δημοσιεύουν στη Δημοκρατία τουλάχιστον ισοδύναμες πληροφορίες ως προς τα στοιχεία που υποχρεούνται να δημοσιεύουν βάσει του παρόντος Κεφαλαίου ή των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών με εκείνες που δημοσιεύει ή υποχρεούται να δημοσιεύει στις άλλες οργανωμένες αγορές.

(2) Εφόσον ομολογίες των εκδοτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 159 έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο και τρίτου κράτους, οι εκδότες αυτοί δημοσιεύουν και στη Δημοκρατία πληροφορίες τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που δημοσιεύουν στο εν λόγω κράτος ή παρέχουν στην αγορά του τρίτου κράτους, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δύνανται να έχουν σημασία για την αξιολόγηση και αποτίμηση των ομολογιών.

(3)  Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 118 όπως δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω με Αποφάσεις του το Συμβούλιο.

Τμήμα 3 Αποκλίσεις
Προϋποθέσεις αποκλίσεων

162.-(1) Με απόφαση του Συμβουλίου δύναται να επιτρέπεται η μη τήρηση από εκδότη ομολογιών των υποχρεώσεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 156 όταν συντρέχουν αθροιστικώς οι εξής προϋποθέσεις:

(α) Εκδότης των ομολογιών είναι επιχείρηση που έχει συσταθεί σε άλλο κράτος μέλος·

(β) η εκδότρια επιχείρηση ιδρύθηκε και διέπεται από ειδικό νόμο που προβλέπει ειδική εποπτεία της· και

(γ) οι ομολογίες καλύπτονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εκδότριας επιχείρησης ως προς το κεφάλαιο και την πληρωμή των τόκων από εγγύηση άλλου κράτους μέλους.

(2) Προκειμένου περί ομολογιών εισηγμένων σε Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, η απόφαση του Συμβουλίου κατά το εδάφιο (1) εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τμήμα 4 Αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Δημοσίευση πληροφοριών κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

163.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της, δύναται να επιβάλλει σε εκδότη τη δημοσίευση πληροφοριών, εφόσον, κατά την εύλογη κρίση της, οι πληροφορίες αυτές-

(α) Πρέπει να δημοσιεύονται βάσει των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, ή και

(β) ενδέχεται να επηρεάσουν την αξιολόγηση των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο, λόγω του σημαντικού τους χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, η δημοσίευσή τους διασφαλίζει τα συμφέροντα των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί τις Αποφάσεις της κατά το εδάφιο (1) και στο Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι εκδότες όταν είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών τους
Υποχρεώσεις εκδοτών

164. Εφόσον είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών, οι εκδότες των μετοχών αυτών τηρούν τις υποχρεώσεις-

(α) Του άρθρου 128·

(β) των Τμημάτων 2, 3, 4, 5 και 7 του Κεφαλαίου Β·  και

(γ) του Κεφαλαίου Γ,

καθόλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο των παραστατικών τους πιστοποιητικών.

Επιβολή από το Συμβούλιο πρόσθετων προϋποθέσεων

165.  Το Συμβούλιο με Αποφάσεις του δύναται να ορίζει και προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν οι εκδότες των μετοχών, των οποίων παραστατικά πιστοποιητικά είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, και δύναται να διαφοροποιεί μεταξύ των αγορών του Χρηματιστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Υποχρέωση πληροφόρησης κατά την απόκτηση ή διάθεση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Τμήμα 1 Γενικές διατάξεις: Υπόχρεα πρόσωπα και καθορισμός δικαιωμάτων ψήφου
Προϋποθέσεις υποχρέωσης ενημέρωσης.

166. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 99(I)/2020
Απόκτηση συμμετοχής

167. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 99(I)/2020
Απόκτηση ή διάθεση σημαντικής συμμετοχής μέσω πιστοποιητικών παραστατικών μετοχών

168. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 99(I)/2020
Δικαιώματα ψήφου προσώπων που προσμετρώνται στα δικαιώματα ψήφου του υποχρέου

169. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 99(I)/2020
Ελεγχόμενη επιχείρηση

170. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 99(I)/2020
Τμήμα 2 Ενημέρωση σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικής συμμετοχής
Ενημέρωση για απόκτηση ή διάθεση σημαντικής συμμετοχής από τον αποκτώντα ή τον διαθέτοντα

171. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 99(I)/2020
Ενημέρωση από εκδότρια εταιρεία σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης από μέτοχό της σημαντικής συμμετοχής

172. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 99(I)/2020
Καταχώρηση ενημέρωσης στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου

173. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 99(I)/2020
Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

174. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 99(I)/2020
Τμήμα 3 Απαλλαγές και παρεκκλίσεις
Προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση ενημέρωσης για εταιρίεες που συμμετέχουν σε όμιλο επιχειρήσεων

175. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 99(I)/2020
Προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση ενημέρωσης πιστωτικών ιδρυμάτων και Ε.Π.Ε.Υ.

176. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 99(I)/2020
Ειδικές προϋποθέσεις απαλλαγής εκδοτριών εταιρειών από υποχρέωση ενημέρωσης

177. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 99(I)/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' Αναστολή και διαγραφή κινητών αξιών από το Χρηματιστήριο
Τμήμα 1 Διαγραφή κινητής αξίας από το Χρηματιστήριο
Προϋποθέσεις διαγραφής κινητής αξίας από το Χρηματιστήριο

178.-(1) Με απόφαση του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δύναται να αποφασισθεί η διαγραφή κινητής αξίας από το Χρηματιστήριο, όταν λόγω ειδικών συνθηκών, έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί της εν λόγω κινητής αξίας και, ενδεικτικώς, όταν δεν υφίστανται πλέον σημαντικές προϋποθέσεις εισαγωγής ή δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς ή περιοδικές υποχρεώσεις της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο ή και στους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους του 1996 μέχρι 2003, έτσι ώστε να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών ή και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι, για τη διαγραφή κινητής αξίας που είναι εισηγμένη σε Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η απόφαση του Συμβουλίου, μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Μετάταξη κινητής αξίας από μία αγορά σε άλλη

179.-(1) Με απόφαση του Συμβουλίου αποφασίζεται η μετάταξη κινητών αξιών από μία αγορά σε άλλη αγορά του Χρηματιστηρίου  ιδίως ύστερα από αίτηση του εκδότη, καθώς και αυτεπαγγέλτως, όταν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις διαπραγμάτευσης στην αγορά στην οποία αποτελούσαν μέχρι τότε αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι κινητές αξίες, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 120.

(2) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται να καθορίζονται οι περιπτώσεις μετάταξης από μία αγορά του Χρηματιστηρίου σε άλλη, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διενέργειας αυτής της μετάταξης, οι σχετικές υποχρεώσεις της εκδότριας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα.

(3)  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες η μετάταξη επιβάλλεται ως κύρωση κατά την έννοια του εδαφίου (6) του άρθρου 120, οι Αποφάσεις του Συμβουλίου του εδαφίου (2) διασφαλίζουν την τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 57, που εφαρμόζονται αναλόγως.

(4) αποφάσεις του Συμβουλίου για μετάταξη σύμφωνα με τον εδάφιο (1) καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

Καθορισμός και εξειδίκευση προϋποθέσεων και διαδικασίας διαγραφής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

180.-(1) Με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να καθορίζονται ειδικοί λόγοι και να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαγραφής κινητών αξιών από το Χρηματιστήριο και να θεσπίζονται υποχρεώσεις της εκδότριας εταιρείας ή και των μετόχων της που κατέχουν ειδική συμμετοχή σ' αυτήν, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων μειοψηφίας.

(2) Οι Οδηγίες του εδαφίου (1) δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως  των αγορών του Χρηματιστηρίου.

Καθορισμός από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προϋποθέσεων υποβολής αίτησης διαγραφής από εκδότρια εταιρία

181.-(1) Με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να ορίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες εκδότρια εταιρεία δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο αίτηση διαγραφής των κινητών αξιών της από το Χρηματιστήριο, η τηρητέα διαδικασία, καθώς και οι προϋποθέσεις για την ικανοποίηση τέτοιας αίτησης.

(2) Οι Οδηγίες του εδαφίου (1) δύνανται να διαφοροποιούν μεταξύ των αγορών του Χρηματιστηρίου.

Δικαίωμα Συμβουλίου για υποβολή προτάσεων

182.Το Συμβούλιο δύναται να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προτάσεις για τη ρύθμιση των θεμάτων που ορίζονται στα άρθρα 180 και 181.

Τμήμα 2 Αναστολή διαπραγμάτευσης κινητής αξίας από το Χρηματιστήριο
Λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας

183.-(1) Με κοινή απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, του νόμιμου αναπληρωτή του και του Γενικού Διευθυντή του Χρηματιστηρίου ή, όταν αυτός κωλύεται, του νόμιμου αναπληρωτή του, δύναται να αποφασίζεται η αναστολή της διαπραγμάτευσης κινητής αξίας στο Χρηματιστήριο όταν δε διασφαλίζεται προσωρινά ή απειλείται η διασφάλιση της καλής λειτουργίας της αγοράς του Χρηματιστηρίου ως προς την εν λόγω κινητή αξία ή όταν τούτο επιβάλλεται για την προστασία των επενδυτών και, ιδίως, όταν η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια, που η διαπραγμάτευση ενδέχεται να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των επενδυτών.

(2) Η απόφαση του εδαφίου (1) καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

Επικύρωση και δημοσίευση απόφασης αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας

184.-(1) Η απόφαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 183 επικυρώνεται  με απόφαση του Συμβουλίου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήψη της:

Νοείται ότι, αν δεν ληφθεί απόφαση του Συμβουλίου εντός της προθεσμίας αυτής, η απόφαση του άρθρου 183 παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

(2) Η απόφαση του Συμβουλίου κατά το εδάφιο (1) καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

Διάρκεια αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας

185.-(1) Η διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο μήνες.

(2) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης, το Συμβούλιο, με νέα απόφασή του, η οποία λαμβάνεται τις τελευταίες δέκα πέντε ημέρες της πρώτης περιόδου αναστολής, και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δύναται να παρατείνει για μέχρι άλλους δύο μήνες την αναστολή διαπραγμάτευσης:

Νοείται ότι, για την παράταση της αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας που είναι εισηγμένη σε Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(3) Η σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή ή όχι της έγκρισης εκδίδεται εντός δέκα ημερών από της υποβολής σ' αυτήν της σχετικής απόφασής του Συμβουλίου:

Νοείται ότι παράλειψη έκδοσης της απόφασης λογίζεται ως έγκριση.

(4) Η απόφαση του Συμβουλίου κατά το εδάφιο (2), μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Καθορισμός από το Συμβούλιο ειδικών λόγων αναστολής και εξειδίκευση των προϋποθέσεων επιβολής της

186.-(1) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται να καθορίζονται ειδικοί λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας από το Χρηματιστήριο, να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής της και να ορίζεται η όλη σχετική διαδικασία.

(2) Οι Αποφάσεις του εδαφίου (1) δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως  των αγορών του Χρηματιστηρίου.

Επιβολή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναστολής διαπραγμάτευσης

187.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της που κοινοποιείται στον εκδότη και στο Χρηματιστήριο και καταχωρείται στην ιστοσελίδα της ίδιας και του Χρηματιστηρίου, δύναται να επιβάλλει και αυτοτελώς την αναστολή διαπραγμάτευσης κινητής αξίας από το Χρηματιστήριο για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των  τεσσάρων μηνών, εφόσον κρίνει ότι η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια, που η διαπραγμάτευση ενδέχεται να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των επενδυτών.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της δύναται να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα ως προς τη διαδικασία έκδοσης, κοινοποίησης και δημοσιοποίησης της απόφασης του εδαφίου  (1).

ΜΕΡΟΣ ΧII ΔΟΛIΕΣ ΕΝΕΡΓΕIΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤIΣΤΗΡIΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ - ΨΕΥΔΕIΣ ΔΗΛΩΣΕIΣ - ΠΟIΝIΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓIΑ ΑΔIΚΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΝΟΜIΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Δόλιες εvέργειες ως πρoς τα χρηματιστηριακά πράγματα

188. [Διαγράφηκε]
Ψευδείς δηλώσεις

189. Όπoιoς, πρoβαίvει, κατά τηv παρoχή πληρoφoρίας για oπoιoδήπoτε από τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή τωv χρηματιστηριακώv Καvovισμώv, σε δήλωση ψευδή, παραπλαvητική ή απατηλή ως πρoς oυσιώδες στoιχείo της ή απoκρύπτει oτιδήπoτε oυσιώδες διαπράττει αδίκημα πoυ τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύo έτη ή με χρηματική πoιvή μέχρι πέvτε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύo πoιvές.

Πoιvική και αστική ευθύvη για αδικήματα τελoύμεvα από voμικό πρόσωπo

190.-(1) Πoιvική ευθύvη για τα κατά τov παρόvτα Νόμo αδικήματα, τα τελoύμεvα από voμικό πρόσωπo υπέχει, εκτός από τo ίδιo τo voμικό πρόσωπo, και oπoιoδήπoτε από τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, o Γεvικός Διευθυvτής, o Γραμματέας ή άλλoς αξιωματoύχoς ή άλλo όργαvo διoικήσεως τoυ voμικoύ πρoσώπoυ, πoυ απoδεικvύεται ότι συvαίvεσε ή συvέπραξε στηv τέλεση τoυ αδικήματoς, εvώ, πρoκειμέvoυ περί αδικήματoς συvαφoύς με δήλωση πoυ περιέχεται σε εvημερωτικό δελτίo, πoιvική ευθύvη υπέχει και o ελεγκτής, o αvάδoχoς της έκδoσης, o σύμβoυλoς επεvδύσεωv ή oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo έδωσε τη συγκατάθεση τoυ για τηv έκδoση τoυ εvημερωτικoύ δελτίoυ.

(2) Πρόσωπα πoυ, σύμφωvα με τα oριζόμεvα στo πρoηγoύμεvo εδάφιo, υπέχoυv πoιvική ευθύvη για τα τελoύμεvα από voμικό πρόσωπo αδικήματα ευθύvovται αλληλεγγύως με τo voμικό πρόσωπo ή και κεχωρισμέvως για κάθε ζημιά πoυ πρoσγίvεται σε τρίτoυς έvεκα της πράξεως ή παραλείψεως πoυ στoιχειoθετεί τo αδίκημα.

Ποινική δίωξη από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με την έγκρισή του

190Α. Ποινική δίωξη για ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου δεν ασκείται παρά μόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με την έγκρισή του.

ΜΕΡΟΣ ΧIII ΜΕΤΑΒΑΤIΚΕΣ ΚΑI ΤΕΛIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Μεταβατικές διατάξεις

191.-(1) Τα πρόσωπα πoυ, κατά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ, ασκoύv εργασίες πoυ σύμφωvα με τov παρόvτα Νόμo και τoυς χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς, πρoσιδιάζoυv στo επάγγελμα τoυ χρηματιστή δικαιoύvται vα συvεχίσoυv τηv άσκηση τωv εργασιώv τoυς για διάστημα τριώv μηvώv.

(2) Μετά τηv πάρoδo τωv τριώv μηvώv oι κατά τo εδάφιo (1) χρηματιστές oφείλoυv είτε vα γραφτoύv ως μέλη τoυ Χρηματιστηρίoυ είτε vα απέχoυv από τηv άσκηση εργασιώv πoυ, σύμφωvα με τov παρόvτα Νόμo και τoυς χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς, πρoσιδιάζoυv στo επάγγελμα τoυ χρηματιστή. Στηv αvτίθετη περίπτωση διαπράττoυv τo αδίκημα της αvτιπoίησης έργωv χρηματιστή, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 40.

(3) Κατ' εξαίρεσιv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 21(4), δε λoγίζovται άκυρες oι συvαλλαγές για χρηματιστηριακά πράγματα πoυ καταρτίζovται εκτός Χρηματιστηρίoυ κατά τη μεταβατική περίoδo τωv τριώv μηvώv.

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

191Α. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου υπόκεινται στο ένδικο μέσο της προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Έκδoση χρηματιστηριακώv Καvovισμώv

192.-(1) Τo Συμβoύλιo καταρτίζει και υπoβάλλει διά τoυ Υπoυργoύ στo Υπoυργικό Συμβoύλιo για έγκριση χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς σχετικά με τη ρύθμιση oπoιoυδήπoτε θέματoς πoυ κατά τov παρόvτα Νόμo χρειάζεται ή επιδέχεται καθoρισμό.

(2) Οι κατά τo άρθρo αυτό εκδιδόμεvoι Καvovισμoί δύvαvται vα επιβάλλoυv πoιvή φυλακίσεως μέχρι δύo ετώv ή χρηματική πoιvή μέχρι πέvτε χιλιάδωv λιρώv ή και τις δύo αυτές πoιvές, για τα πρoβλεπόμεvα στoυς Καvovισμoύς αυτoύς αδικήματα.

(3) Οι κατά το άρθρο αυτό εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν την επιβολή από την Επιτροπή σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε κανονισμού διοικητικού προστίμου μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες και πρόσθετου διοικητικού προστίμου μέχρι πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(4) Οι χρηματιστηριακoί Καvovισμoί πoυ εκδίδovται σύμφωvα με τov παρόvτα Νόμo κατατίθεvται στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv, η oπoία έχει τηv εξoυσία vα τoυς εγκρίvει ή vα τoυς απoρρίψει μέσα σε πρoθεσμία εξήvτα ημερώv από τηv κατάθεση τoυς. Αv η Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv εγκρίvει τoυς Καvovισμoύς ή η πρoθεσμία τωv εξήvτα ημερώv περάσει άπρακτη, oι Καvovισμoί δημoσιεύovται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας και τίθεvται σε ισχύ από τηv ημέρα της δημoσίευσης τoυς:

Νοείται ότι, οι Κανονισμοί μπορούν να προβλέπουν διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη της ισχύος των διάφορων διατάξεων των Κανονισμών αυτών, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.

Έvαρξη ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

193.-(1) Τα άρθρα 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 71 και τo άρθρo αυτό τoυ παρόvτoς Νόμoυ τίθεvται σε ισχύ από της δημoσίευσης τoυς στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας.

(2) Τα λoιπά άρθρα τoυ παρόvτoς Νόμoυ τίθεvται σε ισχύ κατά τηv ημερoμηvία πoυ θα oρίσει τo Υπoυργικό Συμβoύλιo με Γvωστoπoίηση τoυ πoυ θα δημoσιευτεί στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας.Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δεv επιτρέπεται vα oρίσει ημερoμηvία έvαρξης της ισχύoς τωv άρθρωv αυτώv πρoτoύ καταρτιστoύv, υπoβληθoύv στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv και εγκριθoύv από αυτή όλoι oι Καvovισμoί πoυ πρoβλέπovται από τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(3) Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα oρίσει διαφoρετικές ημερoμηvίες για τηv έvαρξη της ισχύoς διάφoρωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

Σημείωση
3 του Ν.42(I)/2000Επιστροφή ποσών εισπραχθέντων πριν από την έναρξη ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2000

3.-(1) Οποιοσδήποτε εκδότης, εταιρεία, μέλος συμβουλίου εταιρείας ή πρόσωπο έχει εισπράξει ή δεσμεύσει οποιοδήποτε ποσό ή έχει εισπράξει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για την πώληση ή προσφορά πώλησης ή αποδοχή προσφοράς για αγορά τίτλων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό οποιασδήποτε υφιστάμενης ή υπό ίδρυση εταιρείας πριν από την έναρξη ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2000, με την προοπτική ή και με παραστάσεις εισαγωγής των εν λόγω τίτλων στο Χρηματιστήριο, υποχρεούται εντός δύο μηνών ή εντός άλλης χρονικής περιόδου που θα αποφασίσουν τα δύο τρίτα των ενδιαφερόμενων αγοραστών και που δε θα υπερβαίνει, εν πάση περιπτώσει, τους οκτώ μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2000 να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για υποβολή δεόντως στοιχειοθετημένης και τεκμηριωμένης αίτησης (σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού) για εισαγωγή των σχετικών τίτλων στο Χρηματιστήριο.

(2) Παράλειψη οποιουδήποτε εκδότη, εταιρείας, μέλους διοικητικού συμβουλίου εταιρείας ή προσώπου να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ανωτέρω, συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές και συνεπάγεται υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε εισπραχθέντος ποσού ή ανταλλάγματος ή αποδέσμευσης οποιουδήποτε δεσμευθέντος ποσού, με τόκο 6% στον ενδιαφερόμενο αγοραστή με ταυτόχρονη επιστροφή των σχετικών τίτλων εφόσον έχουν εκδοθεί και δοθεί στον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

(3) Οποιοσδήποτε εκδότης ή εταιρεία ή μέλος συμβουλίου εταιρείας ή πρόσωπο έχει εισπράξει οποιοδήποτε ποσό ή αντάλλαγμα από πώληση ή προσφορά προς πώληση ή από αποδοχή προσφοράς για αγορά τίτλων για λογαριασμό υφιστάμενης ή υπό ίδρυση εταιρείας πριν από την έναρξη ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2000, με την προοπτική ή και με παραστάσεις εισαγωγής των εν λόγω τίτλων στο Χρηματιστήριο, υποχρεούται εάν οι σχετικοί τίτλοι δεν εισαχθούν για οποιοδήποτε λόγο στο Χρηματιστήριο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, ή νωρίτερα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, και εφόσον το ζητήσει εγγράφως ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, να επιστρέψει τα εισπραχθέντα ποσά ή ανταλλάγματα σ' αυτούς που τα κατέβαλαν εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής ήθελε ζητήσει επιστροφή του χρηματικού ποσού ή του ανταλλάγματος που κατέβαλε με τόκο 6% υπολογιζόμενο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ταυτόχρονα με την επιστροφή των σχετικών τίτλων:

Νοείται, ότι εφόσον το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι η υπό εξέταση αίτηση είναι δεόντως και επαρκώς στοιχειοθετημένη και τεκμηριωμένη σύμφωνα με τους χρηματιστηριακούς κανονισμούς και ότι δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως ουσιώδες εμπόδιο για μη έγκριση της αίτησης και ότι η καθυστέρηση για έγκριση δεν οφείλεται στον αιτητή, δύναται να παρέχει λογική παράταση χρόνου στον αιτητή όσον αφορά την επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών.

(4) Άρνηση, αδυναμία, παράλειψη ή αμέλεια εκδότη ή εταιρείας ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου εταιρείας ή προσώπου να επιστρέψει στα πρόσωπα που τα κατέβαλαν τα ποσά όπως προνοείται στο εδάφιο (3), συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(5) Οι διατάξεις του άρθρου 58Β εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στα εδάφια (2) και (4) του παρόντος άρθρου.

Σημείωση
4 του Ν.42(I)/2000Διαφύλαξη των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.42(I)/2000] εφαρμόζεται άνευ βλάβης ή επηρεασμού των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου.

Σημείωση
2 του Ν.137(I)/2000Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη ειδικής διάταξης αναφορικά με τις συνεχείς υποχρεώσεις των επενδυτικών οργανισμών

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, ο εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών αρχομένων από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους σταθμικός μέσος όρος σε ρευστά διαθέσιμα επενδυτικού οργανισμού ο οποίος έχει εισηγμένους τίτλους του στο Χρηματιστήριο δε δύναται να υπερβαίνει το ποσοστό του είκοσι επί τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού του:

Νοείται ότι ο έλεγχος ως προς τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου θα διενεργηθεί για πρώτη φορά στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2001:

Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του πρώτου ελέγχου ο σταθμικός μέσος όρος των ρευστών διαθεσίμων θα αφορά το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών που αρχίζει την 1η Ιουλίου του 2000.

Σημείωση
2 του Ν.137(I)/2000Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη ειδικής διάταξης αναφορικά με τις συνεχείς υποχρεώσεις των επενδυτικών οργανισμών

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, ο εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών αρχομένων από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους σταθμικός μέσος όρος σε ρευστά διαθέσιμα επενδυτικού οργανισμού ο οποίος έχει εισηγμένους τίτλους του στο Χρηματιστήριο δε δύναται να υπερβαίνει το ποσοστό του είκοσι επί τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού του:

Νοείται ότι ο έλεγχος ως προς τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου θα διενεργηθεί για πρώτη φορά στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2001:

Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του πρώτου ελέγχου ο σταθμικός μέσος όρος των ρευστών διαθεσίμων θα αφορά το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών που αρχίζει την 1η Ιουλίου του 2000.

Σημείωση
2 του Ν.81(I)/2001Ειδική Διάταξη

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται κατά εξουσιοδότησή του, τα μέλη δικαιούνται να αποδέχονται και να εκτελούν εντολές για αγορά αξιών ανεξάρτητα αν έχει προκαταβληθεί το οφειλόμενο χρηματικό αντίτιμο.

Σημείωση
3 του Ν.81(I)/2001Έναρξη της ισχύος του Ν.81(Ι)/2001

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.81(I)/2001] αρχίζει στις 12 Ιουλίου 2001.

Σημείωση
3 του Ν.81(I)/2001Έναρξη της ισχύος του Ν.81(Ι)/2001

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.81(I)/2001] αρχίζει στις 12 Ιουλίου 2001.

Σημείωση
2 του Ν.82(I)/2001Ειδικές Διατάξεις

2.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το διεξαγόμενο σύμφωνα με τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς εξαμηνιαίο έλεγχο των δραστηριοτήτων επενδυτικού οργανισμού, ο οποίος έχει τίτλους του εισηγμένους στο Χρηματιστήριο, εφόσον διαπιστώνει κατά την ημέρα του ελέγχου ότι αυτοί δε συμμορφώνονται προς την υποχρέωσή τους για διατήρηση σταθμικού μέσου όρου σε ρευστά διαθέσιμα όχι μεγαλύτερου του είκοσι επί τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές:

(i) διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι χιλίων λιρών για κάθε εκατοστιαία μονάδα υπέρβασης του ποσοστού αυτού και εφεξής για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρις ότου διαπιστώσει ότι έχει επιτευχθεί συμμόρφωση προς το όριο που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο·

(ii) πρόσθετη ποινή του αποκλεισμού των οργάνων διοικήσεως του πιο πάνω επενδυτικού οργανισμού από τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο του συγκεκριμένου επενδυτικού οργανισμού ή οποιουδήποτε άλλου επενδυτικού οργανισμού, ο οποίος έχει τίτλους του εισηγμένους στο Χρηματιστήριο και της απαγόρευσης στο διαχειριστή επενδύσεων αυτού να ασκεί τα καθήκοντά του.

(2) Η επιβολή της ως άνω ποινής του διοικητικού προστίμου βαρύνει τα όργανα διοικήσεως και το διαχειριστή επενδύσεων του πιο πάνω επενδυτικού οργανισμού, οι οποίοι καθίστανται αλληλέγγυοι προς καταβολή του:

Νοείται ότι η πρόσθετη ποινή του αποκλεισμού των οργάνων διοικήσεως από τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο του συγκεκριμένου ή άλλου εισηγμένου επενδυτικού οργανισμού και της απαγόρευσης στο διαχειριστή επενδύσεων να ασκεί τα καθήκοντά του, επιβάλλεται για τόση χρονική περίοδο όση ήθελε αποφασισθεί προς τούτο από την Επιτροπή.

(3)(α) Εταιρεία η οποία έχει εισαγάγει τίτλους της στο Χρηματιστήριο στην κατηγορία των εγκεκριμένων επενδυτικών οργανισμών, δε δύναται να μεταταχθεί σε άλλη κατηγορία πριν από την παρέλευση τουλάχιστο τριών ετών από την ημερομηνία της εισαγωγής των τίτλων αυτών στο Χρηματιστήριο.

(β) Εταιρεία της οποίας οι τίτλοι έχουν μεταταχθεί από την κατηγορία των εγκεκριμένων επενδυτικών οργανισμών σε άλλες κατηγορίες στο διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξακολουθεί για δύο έτη μετά την ημερομηνία της μετάταξης των τίτλων της να υπόκειται στην υποχρέωση προς υποβολή όλων των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους (6) και (7) του Μέρους II του Παραρτήματος Β των Χρηματιστηριακών Κανονισμών για τους επενδυτικούς οργανισμούς:

Νοείται ότι τέτοια εταιρεία οφείλει για διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία μετάταξης της να διατηρεί επενδύσεις σε τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο τουλάχιστο σε ποσοστό τριάντα επί τοις εκατόν (30%) του ενεργητικού της κατά μέσο σταθμικό όρο μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

(γ) Εταιρεία η οποία συγκέντρωσε κεφάλαια από τους επενδυτές με παραστάσεις ή και με ρητές διαβεβαιώσεις ότι είναι ή επρόκειτο να δραστηριοποιηθεί ως επενδυτικός οργανισμός ενώ ακολούθως εισήγαγε τους τίτλους της στο Χρηματιστήριο σε άλλη κατηγορία δραστηριότητας, οφείλει:

(i) Να δώσει την ευκαιρία σε όσους μετόχους της το επιθυμούν να διαθέσουν στην εταιρεία έναντι μετρητών, τίτλους τους οποίους απέκτησαν στην πρωτογενή αγορά στην αρχική τιμή απόκτησης των τίτλων αυτών, πριν την εισαγωγή των τίτλων της εταιρείας στο Χρηματιστήριο·

(ii) να υποβάλλει καταστάσεις των επενδύσεών της, όπως προβλέπουν οι Χρηματιστηριακοί Κανονισμοί για τους εγκεκριμένους επενδυτικούς οργανισμούς·

(iii) να διατηρεί για διάστημα τουλάχιστο τριών ετών από την ημερομηνία εισαγωγής των τίτλων της στο Χρηματιστήριο επενδύσεις σε τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο σε ποσοστό τουλάχιστο τριάντα επί τοις εκατόν (30%) του ενεργητικού της κατά μέσο σταθμικό όρο μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

(4) Εταιρεία της οποίας τίτλοι έχουν μεταταχθεί από την κατηγορία των εγκεκριμένων επενδυτικών οργανισμών σε άλλες κατηγορίες και εταιρεία η οποία συγκέντρωσε κεφάλαια από επενδυτές για να δραστηριοποιηθεί ως επενδυτικός οργανισμός αλλά ακολούθως εντάχθηκε σε άλλη κατηγορία δραστηριότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) υπόκειται σε εξαμηνιαίο έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το διεξαγόμενο σύμφωνα με τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς εξαμηνιαίο έλεγχο των δραστηριοτήτων των εταιρειών που αναφέρονται στο εδάφιο (4), εφόσον διαπιστώνει ότι αυτές δε συμμορφώνονται προς τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους με βάση το εδάφιο (3) για διατήρηση επενδύσεων σε τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο σε ποσοστό τουλάχιστο τριάντα επί τοις εκατόν (30%) του ενεργητικού τους κατά σταθμικό μέσο όρο σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές:

(i) διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι χιλίων λιρών για κάθε εκατοστιαία μονάδα υπέρβασης του προβλεπόμενου στον παρόντα Νόμο ποσοστού κατά την ημέρα του διενεργούμενου ελέγχου και εφεξής για κάθε ημέρα της συνεχιζόμενης παράβασης, μέχρις ότου διαπιστώσει ότι έχει επιτευχθεί συμμόρφωση με το προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο, όριο·

(ii) αναστολή της εμπορίας ή/και της διαγραφής των τίτλων τους από το Χρηματιστήριο σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του παρόντος Νόμου αν δε συμμορφώνονται προς τις λοιπές τους υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 3(γ)(i) και (ii) της υπό τροποποίηση ειδικής διάταξης.

(iii) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης των εταιρειών αυτών προς οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή τους που προβλέπεται στο εδάφιο (3) της υπό τροποποίηση ειδικής διάταξης και τους εν γένει Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, πρόσθετο διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών ή μέχρι χιλίων λιρών για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

Νοείται ότι οι εταιρείες που αναφέρονται πιο πάνω υπόκεινται επιπρόσθετα στις ποινές της αναστολής εμπορίας ή/και της διαγραφής των τίτλων τους από το Χρηματιστήριο σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του παρόντος Νόμου αν δε συμμορφώνονται προς τις λοιπές υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στο εδάφιο (3)(γ)(i) και (ii):

Νοείται περαιτέρω ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται σε περιπτώσεις παράλειψης συμμόρφωσης των εταιρειών αυτών προς οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις τους που προνοούνται στο εδάφιο (3) του παρόντος Νόμου, να επιβάλλει τη διοικητική ποινή του προστίμου ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδες λίρες ή μέχρι χίλιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(6) Η επιβολή όλων των ως άνω ποινών βαρύνει τα όργανα διοικήσεως των εταιρειών αυτών, τα οποία σε τέτοια περίπτωση καθίστανται αλληλέγγυα προς καταβολή του:

Νοείται ότι σε περίπτωση διαπιστωθείσας παράβασης σύμφωνα με τα πιο πάνω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται επιπλέον να επιβάλλει στα όργανα διοικήσεως των πιο πάνω εταιρειών την ποινή του αποκλεισμού της συμμετοχής τους στο διοικητικό συμβούλιο της συγκεκριμένης εταιρείας ή άλλου επενδυτικού οργανισμού, ο οποίος έχει τίτλους του εισηγμένους στο Χρηματιστήριο για τόση χρονική περίοδο όση ήθελε αποφασισθεί προς τούτο από την Επιτροπή.

Σημείωση
3 του Ν.82(I)/2001Ειδικές Διατάξεις

3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Εταιρειών Νόμου και οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε περίπτωση που ο εντολέας δεν προκαταβάλει το οφειλόμενο χρηματικό αντίτιμο οφείλει να εξουσιοδοτήσει εγγράφως με γενική αμετάκλητη εξουσιοδότηση το Μέλος που εκτελεί την εντολή-

(α) Να ζητήσει από την εκδότρια εταιρεία να δεσμεύσει προς όφελος του Μέλους που εκτελεί την εντολή, τις αξίες που αγοράζονται χωρίς να προκαταβάλλεται το χρηματικό αντίτιμο, έως ότου το Μέλος πληροφορήσει γραπτώς την εκδότρια για την πλήρη αποπληρωμή του οφειλόμενου χρηματικού αντιτίμου, και

(β) σε περίπτωση που το Μέλος που εκτελεί την εντολή δεν έχει εισπράξει το οφειλόμενο χρηματικό αντίτιμο, αμέσως μετά την παρέλευση της έκτης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατάρτισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής για την αγορά των αξιών, να πωλήσει τις δεσμευμένες αξίες του εντολέα και να κρατήσει το αντίτιμο προς εξόφληση της αρχικής οφειλής του εντολέα, το δε Μέλος οφείλει να συμμορφωθεί με την εξουσιοδότηση αυτή.

(2) Για τους σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1)-

(α) Οι τίτλοι που εκδίδονται για τις δεσμευμένες αξίες παραδίδονται από την εκδότρια εταιρεία στο Μέλος που εκτελεί την εντολή.

(β) η εκδότρια εταιρεία δε δύναται να μεταβιβάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο τις δεσμευμένες αξίες του εντολέα, χωρίς γραπτή εντολή του Μέλους, και

(γ) το Μέλος που εκτέλεσε την εντολή οφείλει να αποδεσμεύει τις χωρίς προκαταβολή του χρηματικού αντιτίμου αγορασθείσες αξίες του εντολέα, μόλις ο τελευταίος εξοφλήσει το οφειλόμενο από αυτές αντίτιμο.

(3) Σε περίπτωση που το προϊόν της πώλησης των δεσμευμένων αξιών από το Μέλος είναι μεγαλύτερο του οφειλόμενου από τον εντολέα ποσού, το Μέλος που εκτέλεσε την εντολή οφείλει να επιστρέψει το υπόλοιπο αυτό στον εντολέα εντός τριών ημερών από την πώληση των αξιών ενώ σε περίπτωση που το προϊόν της πώλησης των δεσμευμένων αξιών από το Μέλος, υπολείπεται του οφειλόμενου από τον εντολέα ποσού, το εν λόγω Μέλος δύναται να το εισπράξει ως αστικό χρέος.

(4) Σε περίπτωση που οι αγοραζόμενες χωρίς την προκαταβολή του χρηματικού αντιτίμου αξίες έχουν εισαχθεί στο Κεντρικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Άυλων Κινητών Αξιών) Κανονισμών του 2001, ο εντολέας οφείλει να ορίσει ως εμπιστευματοδόχο του για τις αξίες αυτές, το Μέλος που εκτελεί την εντολή, τουλάχιστο μια ημέρα πριν την κατάρτιση της συναλλαγής.

(5) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει στα Μέλη διοικητικό πρόστιμο ύψους 5 επί τοις εκατόν (5%) του οφειλόμενου ποσού για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

 

Σημείωση
3 του Ν.82(I)/2001Ειδικές Διατάξεις

3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Εταιρειών Νόμου και οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε περίπτωση που ο εντολέας δεν προκαταβάλει το οφειλόμενο χρηματικό αντίτιμο οφείλει να εξουσιοδοτήσει εγγράφως με γενική αμετάκλητη εξουσιοδότηση το Μέλος που εκτελεί την εντολή-

(α) Να ζητήσει από την εκδότρια εταιρεία να δεσμεύσει προς όφελος του Μέλους που εκτελεί την εντολή, τις αξίες που αγοράζονται χωρίς να προκαταβάλλεται το χρηματικό αντίτιμο, έως ότου το Μέλος πληροφορήσει γραπτώς την εκδότρια για την πλήρη αποπληρωμή του οφειλόμενου χρηματικού αντιτίμου, και

(β) σε περίπτωση που το Μέλος που εκτελεί την εντολή δεν έχει εισπράξει το οφειλόμενο χρηματικό αντίτιμο, αμέσως μετά την παρέλευση της έκτης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατάρτισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής για την αγορά των αξιών, να πωλήσει τις δεσμευμένες αξίες του εντολέα και να κρατήσει το αντίτιμο προς εξόφληση της αρχικής οφειλής του εντολέα, το δε Μέλος οφείλει να συμμορφωθεί με την εξουσιοδότηση αυτή.

(2) Για τους σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1)-

(α) Οι τίτλοι που εκδίδονται για τις δεσμευμένες αξίες παραδίδονται από την εκδότρια εταιρεία στο Μέλος που εκτελεί την εντολή.

(β) η εκδότρια εταιρεία δε δύναται να μεταβιβάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο τις δεσμευμένες αξίες του εντολέα, χωρίς γραπτή εντολή του Μέλους, και

(γ) το Μέλος που εκτέλεσε την εντολή οφείλει να αποδεσμεύει τις χωρίς προκαταβολή του χρηματικού αντιτίμου αγορασθείσες αξίες του εντολέα, μόλις ο τελευταίος εξοφλήσει το οφειλόμενο από αυτές αντίτιμο.

(3) Σε περίπτωση που το προϊόν της πώλησης των δεσμευμένων αξιών από το Μέλος είναι μεγαλύτερο του οφειλόμενου από τον εντολέα ποσού, το Μέλος που εκτέλεσε την εντολή οφείλει να επιστρέψει το υπόλοιπο αυτό στον εντολέα εντός τριών ημερών από την πώληση των αξιών ενώ σε περίπτωση που το προϊόν της πώλησης των δεσμευμένων αξιών από το Μέλος, υπολείπεται του οφειλόμενου από τον εντολέα ποσού, το εν λόγω Μέλος δύναται να το εισπράξει ως αστικό χρέος.

(4) Σε περίπτωση που οι αγοραζόμενες χωρίς την προκαταβολή του χρηματικού αντιτίμου αξίες έχουν εισαχθεί στο Κεντρικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Άυλων Κινητών Αξιών) Κανονισμών του 2001, ο εντολέας οφείλει να ορίσει ως εμπιστευματοδόχο του για τις αξίες αυτές, το Μέλος που εκτελεί την εντολή, τουλάχιστο μια ημέρα πριν την κατάρτιση της συναλλαγής.

(5) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει στα Μέλη διοικητικό πρόστιμο ύψους 5 επί τοις εκατόν (5%) του οφειλόμενου ποσού για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

 

Σημείωση
3(2) του Ν.1(I)/2002Έναρξη ισχύος του άρθρου 2(1)

Η ισχύς του εδαφίου (1) λογίζεται ότι άρχισε από την 27.7.2001.

Σημείωση
11 του Ν.87(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.87(I)/2002

11.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.87(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το εδάφιο (4) του άρθρου 3 και το άρθρο 6 τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
2 του Ν.164(I)/2004Κατάργηση των άρθρων

Οι Νόμοι οι οποίοι αναφέρονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα του παρόντος Νόμου τροποποιούνται με την κατάργηση των άρθρων τα οποία αναφέρονται στη δεύτερη στήλη του εν λόγω Πίνακα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ(Άρθρο 2)
Νόμος Άρθρο

Κεφ. 302
20 του1960
34 του 1962 
25 του 1963 
54 του 1977 
98 του 1988 
21 του 1989 
39(Ι) του 1995
20(Ι) του 1998
159(Ι) του 2000
149(Ι) του 2001
13(Ι) του 2002.

Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμος (Κεφ. 302) 21(β)
Κεφ.171
10 του 1960
16 του 1960
24 του 1963
45 του 1969
53 του 1977
31 του 1979
116 του 1990
250 του 1990
40(Ι) του 1995
15(Ι) του 1996
75(Ι) του 1998
143(Ι) του 1999
158(Ι) του 2000.
Ο περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμος (Κεφ.171) 25(β)

93 του 1968
28 του 1973
10(Ι) του 1995
36(Ι) του1995
93(Ι) του 2003.

Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμοι του 1968 μέχρι 2003 15(β)
42 του 1980
48 του 1988
99 του 1988
137(Ι) του 2003
Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμοι του 1980 μέχρι 2003 29(α) και (β)

14(Ι) του 1993
32(Ι) του 1993
91(Ι) του 1994
45(Ι) του 1995
74(Ι) του 1995
50(Ι) του 1996
16(Ι) του 1997
62(Ι) του 1997
71(Ι) του 1997
83(Ι) του 1997
29(Ι) του 1998
137(Ι) του 1999
19(Ι) του 2000
20(Ι) του 2000
39(Ι) του 2000
42(Ι) του 2000
49(Ι) του 2000
50(Ι) του 2000
136(Ι) του 2000
137(Ι) του 2000
141(Ι) του 2000
142(Ι) του 2000
175(Ι) του 2000
9(Ι) του 2001
37(Ι) του 2001
43(Ι) του 2001
66(Ι) του 2001
79(Ι) του 2001
80(Ι) του 2001
81(Ι) του 2001
82(Ι) του 2001
105(Ι) του 2001
119(Ι) του 2001
120(Ι) του 2001
1(Ι) του 2002

Οι περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 μέχρι 2003 25
87(Ι) του 2002
147(Ι) του 2002
162(Ι) του 2002
184(Ι) του 2003

38 του 1973
59 του 1977
28 του 1979
195 του 1986
20 του 1987
62 του 1987
207 του 1988
229 του 1989
59(Ι) του 1992
51(Ι) του 1993
2(Ι) του 1997
35(Ι) του 2000
18(Ι) του 2003.

Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμοι του 1973 μέχρι 2003 29(β)
43 του 1980
18 του 1982
34 του 1991
36(Ι) του 1996
17(Ι) του 1998
26(Ι) του 2000
132(Ι) του 2000
81(Ι) του 2003.
Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμοι του 1980 έως 2003 21(α) και (β), και 22(1), (3) και (4)
Σημείωση
11 του Ν.205(I)/2004Μεταβατικές διατάξεις

(1) Οι χρηματιστηριακές εταιρείες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.43(I)/2005] έχουν την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου διατηρούν την ιδιότητα αυτή, μόνον εφόσον έχουν λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την προβλεπόμενη στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο άδεια λειτουργίας και παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών πελατών τους ή διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας χρηματοοικονομικών μέσων για ίδιο λογαριασμό.

(2) Οι χρηματιστηριακές εταιρείες που δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.43(I)/2005], παύουν να έχουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου, εφαρμοζομένων των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

(3) Τα πρόσωπα, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.43(I)/2005] έχουν την ιδιότητα του χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή του βοηθούν χρηματιστηριακού εκπροσώπου και απασχολούνται σε χρηματιστηριακή εταιρεία, διατηρούν την ιδιότητα τους χωρίς να απαιτηθεί η εκ νέου πιστοποίηση των προσόντων τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 35 και εγγράφονται στους καταλόγους του άρθρου 36 κατόπιν αιτήματός τους που υποβάλλουν στο Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.43(I)/2005].

(4) Υπάλληλοι που απασχολούνται ήδη στα Μέλη του Χρηματιστηρίου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.43(I)/2005] δικαιούνται να ασκούν καθήκοντα υπεύθυνου εκκαθάρισης  χρηματιστηριακών συναλλαγών χωρίς να έχουν υποβληθεί και διεκπεραιώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης  για διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.43(I)/2005]. Με Απόφαση του Συμβουλίου δύναται να παρατείνεται άπαξ η προθεσμία αυτή για διάστημα μέχρι εννέα μηνών, εφόσον στο διάστημα μέχρι την  έκδοση της Απόφασης του Συμβουλίου δεν έχει πραγματοποιηθεί διαδικασία πιστοποίησης υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Σημείωση
12 του Ν.205(I)/2004Έναρξη ισχύος του Ν.205(I)/2004

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.205(I)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7, τίθενται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
6 του Ν.115(I)/2005Μεταβατικές διατάξεις που αφορούν την κύρια αγορά

6.  Μέχρι να αρχίσουν να λειτουργούν περισσότερες της μιας αγορές του Χρηματιστηρίου, οι διατάξεις των Μερών Χ και ΧΙ οι οποίες αναφέρονται σε Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, εφαρμόζονται στην ενιαία αγορά του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι αν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε διατάξεων του έχουν τεθεί σε λειτουργία αγορές ή κατηγορίες εκδοτών που έχουν συσταθεί κατόπιν Αποφάσεως του Συμβουλίου δυνάμει της παραγράφου (4) του Κανονισμού 61 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών τότε αυτές οι αγορές ή κατηγορίες θα εξακολουθούν να ισχύουν και θα λογίζονται ως αγορές δυνάμει του παρόντος Νόμου
[Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.115(I)/2004] και οποιαδήποτε αγορά συστημένη ως Κύρια Αγορά δυνάμει της εν λόγω Αποφάσεως θα λογίζεται ως Κύρια Αγορά δυνάμει του παρόντα Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.115(I)/2004].

Σημείωση
7 του Ν.115(I)/2005Εκκρεμείς αιτήσεις εισαγωγής κινητών αξιών κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Ν.115(I)/2005

7.-(1)Επί αιτήσεων προς εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο που εκκρεμούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.115(I)/2004], το Συμβούλιο αποφασίζει, σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες αλλαγές στο Χρηματιστήριο ως προς τις λειτουργούσες σ’ αυτό αγορές και, ιδίως, ως προς τη θέσπιση νέων αγορών.

(2) Το Συμβούλιο δύναται, με ειδοποίηση του προς τις αιτήτριες, να τις ενημερώνει σχετικά με το πρόσθετο εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους τρεις  μήνες, το οποίο απαιτείται προς το σκοπό διεκπεραίωσης της αίτησής τους, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των κινητών αξιών που εκκρεμούν προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο:

Νοείται ότι, με την ίδια ή μεταγενέστερη ειδοποίησή  του, το Συμβούλιο δύναται να ζητά από τις αιτήτριες την παροχή συμπληρωματικών επί της αιτήσεώς τους πληροφοριών, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται εντός της ως άνω προθεσμίας.

(3)Σε περίπτωση που ζητούνται συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα με το εδάφιο (2), η απόφαση του Συμβουλίου επί εκκρεμούς αιτήσεως εισαγωγής δύναται να εκδοθεί εντός των τριών  επομένων μηνών από την ημέρα παροχής των εν λόγω συμπληρωματικών πληροφοριών:

Νοείται ότι, αν δεν δοθούν οι ζητούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες εντός της ως άνω προθεσμίας ή και εντός περαιτέρω ευλόγου προθεσμίας που δικαιούται να εγκρίνει το Συμβούλιο, ύστερα από αίτημα της αιτήτριας, τότε το Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει επί της αιτήσεως εισαγωγής υπό το φως των πληροφοριών που έχουν ήδη δοθεί.

Σημείωση
7 του Ν.93(I)/2006Κατάργηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 9) Νόμου του 2001 (Ν. 105(Ι) του 2001)

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2001 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 105(Ι)/2001] διά του παρόντος καταργείται.