Διαγραφή μεριδίων ή μετοχών από την Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων

98. (1) Η διαγραφή μεριδίων ή μετοχών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν εισαχθεί στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, αποφασίζεται από το Συμβούλιο με την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου όπου αυτό εφαρμόζεται, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αίτησης του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή του Διαχειριστή είτε κατόπιν πρότασης της ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο έπαυσε να υφίσταταιˑ

(β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να διαγράψει Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο από το Χρηματιστήριο σε περίπτωση που αυτό δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

(2)  Η απόφαση του Συμβουλίου για τη διαγραφή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

(3) Με την απόφαση του Συμβουλίου για διαγραφή δύναται να καθοριστεί προθεσμία, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης και με την παρέλευση της οποίας τίθεται σε ισχύ η διαγραφή.

(4) Η διαγραφή συνεπάγεται οριστική παύση και απαγόρευση κατάρτισης συναλλαγών επί μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών  Σχεδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.