Ρυθμιστική εξουσία του Συμβουλίου

99. Το Συμβούλιο καθορίζει με Αποφάσεις του-

(α) Τις επιμέρους αγορές της Αγοράς Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, οι οποίες επιπροσθέτως των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 57 κριτηρίων διαφοροποίησης, διαφοροποιούνται στο κατά πόσο τα μερίδια ή οι μετοχές που εκδίδονται θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης.

(β) τις συνεχείς υποχρεώσεις με τις οποίες το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή ο Διαχειριστής, αναλόγως της περίπτωσης, πρέπει να συμμορφώνεται.

(γ) τους κανόνες συναλλαγών οι οποίοι διέπουν την κατάρτιση συναλλαγών επί των μεριδίων ή την εξαγορά τους.

(δ) τις διαδικασίες και/ή ενέργειες οι οποίες πρέπει να τηρούνται και/ή αναλαμβάνονται σε περίπτωση διάσπασης ή συγχώνευσης Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου.

(ε) τους κανόνες που αφορούν στην εκκαθάριση συναλλαγών επί των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

(στ) τα δικαιώματα τα οποία καταβάλλει το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή ο Διαχειριστής-

(i) κατά την υποβολή αίτησης για εισαγωγή μεριδίων ή μετοχών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων. και

(ii) κατά την εισαγωγή των μεριδίων ή μετοχών στην πιο πάνω αγορά.

(ζ) τις ετήσιες συνδρομές οι οποίες καταβάλλονται μετά την εισαγωγή των μεριδίων ή μετοχών από τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια. και

(η) τα τέλη εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των Διαχειριστών στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.