Εγγραφή Επενδυτικών Σχεδίων Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων σε μητρώο του Χρηματιστηρίου

100.  (1) Το Χρηματιστήριο τηρεί μητρώο εγγραφής Επενδυτικών Σχεδίων  Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων, στο οποίο είναι δυνατή η κατόπιν αίτησης εγγραφή Επενδυτικών Σχεδίων Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων.

(2) Το Συμβούλιο δύναται με Απόφασή του-

(α) να καθορίζει τις προϋποθέσεις τις οποίες ένα Επενδυτικό Σχέδιο Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων πρέπει να πληροί ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή του στο μητρώο, τον τύπο της αίτησης και τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία ή πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή του·

(β) να καθορίζει τις συνεχείς υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται για να είναι δυνατή η διατήρηση της εγγραφής στο μητρώο·

(γ) να ρυθμίζει θέματα κατηγοριοποίησης των εγγεγραμμένων σχεδίων, αναλόγως της μορφής τους, του τομέα στον οποίο επενδύουν, του μεγέθους τους, των υποχρεώσεων οργάνωσης, των συνεχών υποχρεώσεών τους ή άλλων παραγόντων που τα διαφοροποιούνˑ

(δ) να ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη διαγραφή από το μητρώο.

(ε) να καθορίζει τα δικαιώματα υποβολής αίτησης και εγγραφής, τα ετήσια τέλη ή άλλες υπηρεσίες που αφορούν στο εγγεγραμμένο σχέδιο.