Ενημερωτικό δελτίο, βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και πρόσκληση για εγγραφή

100.-(1)(α) Το ενημερωτικό δελτίο, έχει τη μορφή κατά την έννοια του άρθρου 56 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου.

(β) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σε σχέση με το ενημερωτικό δελτίο, έχουν τη μορφή που προβλέπεται στο άρθρο 62 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου.

(γ) Η πρόσκληση για εγγραφή, έχει τη μορφή που προβλέπεται στο άρθρο 62 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου.

(2) Στα πιο πάνω έγγραφα προσαρτώνται τα καταστατικά έγγραφα του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην ισχύουσα μορφή τους, καθώς και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του, εφόσον υφίστανται.