Διοικητικές κυρώσεις

101. (1)  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε προσώπου με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ή των Αποφάσεων του Συμβουλίου που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το Συμβούλιο δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000) και σε περίπτωση επανάληψης διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις τριάντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€34.000).

(2)  Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αποκομίζει όφελος από πράξεις που διενήργησε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το οποίο υπερβαίνει το ύψος του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), το Συμβούλιο δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο μέχρι του διπλασίου του επιτευχθέντος οφέλους καθ’ υπέρβαση των προβλεπομένων στο εδάφιο (1), ορίων διοικητικού προστίμου.

(3)  Σε περίπτωση που μετά την επιβολή του διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός τασσόμενου χρονικού διαστήματος, το Συμβούλιο δύναται να επιβάλει νέο διοικητικό πρόστιμο θεωρώντας τη μη συμμόρφωση ως επανάληψη της παράβασης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση επανειλημμένων ή συνεχών παραβάσεων, το Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει κατ’ επανάληψη διοικητικό πρόστιμο:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην ειδοποίηση επιβολής του προστίμου, το Συμβούλιο καθορίζει εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, ανάλογα με το είδος της παράβασης.