Δικαίωμα απολογίας πριν την επιβολή προστίμου

102. Το Συμβούλιο προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 101, καλεί το πρόσωπο το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου σε απολογία με την κατάθεση γραπτού υπομνήματος, το οποίο κατατίθεται εντός τασσόμενης προς τούτο προθεσμίας, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.