Φορολογική μεταχείριση

103. Τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια τα οποία είναι εισηγμένα στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία αποκτούν μερίδια των ανωτέρω Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, υπόκεινται στις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου.