Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου

104. Η σύσταση Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, η διάθεση, η αγορά και πώληση ή η μεταβίβαση μεριδίων ή μετοχών αυτού απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου.