Διάθεση στον επενδυτή του πληροφοριακού δελτίου

105. [Διαγράφηκε]